Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 240

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 240

21.06.2022

 

Lapin hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvää henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely

 

148/00.01.05/2020

 

Khall 21.06.2022 § 240

 

(Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari, puh. 040 545 5793)

 

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (ns. voimaanpanolaki) 18 §:ssä, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot katsotaan liikkeen luovutukseksi, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

 

Työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä sovelletaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (2 §, 449/2007), joka velvoittaa työnantajaa käsittelemään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa ainakin lain 4 §:ssä mainitut asiat, jotka koskevat

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;

2) luovutuksen syyt;

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

 

Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta Lapin hyvinvointialueen valmistelua varten on käyty erilliset yhteistoimintakäsittelyt, joissa on annettu ennakkotietoa henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilöstön siirto Kittilän kunnasta hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja ja luovutuksensaaja (Lapin hyvinvointialue) käyvät kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintamenettelyt.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot on annettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi.

 

Liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luovuttavissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkamista 1.1.2023. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa neuvottelussa.

 

Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot annettu edellä todetulla tavalla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn;

2. käsitellä henkilöstön siirron Kittilän kunnasta Lapin hyvinvointialueelle työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä;

3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus koskee;

4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista;

5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyttänyt asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa