Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 241

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 241

21.06.2022

 

Talousarvion -ja suunnitelman 2023-2025 laadintaohje

 

31/02.02/2022

 

Khall 21.06.2022 § 241

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

 

Kuntalain asettamat velvoitteet laadinnalle

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2023-2025.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta vuoden 2021 loppuun mennessä noin 28,8 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava

talousarviota.

 

Kittilän kunnan v.2023 taloussuunnittelun lähtökohtatilanne

Kittilän kunnan talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2021 tilinpäätös, alkuvuoden 2022 toteutuma, vuoden 2022 ennuste sekä taloussuunnitelma vuodelle 2023, jota on muokattu päivitettyjen ennusteiden pohjalta.

 

Talousarvion laadinnan lähtötilanteessa Kittilän kunnan tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä taloudellisesti. Kunnan taseessa on kertyneitä ylijäämiä noin 28,8 miljoonaa euroa ja kulujen kasvua on saatu kohtuullisesti hillittyä viime vuosina. Lainaa oli vuoden 2021 lopussa 1.333 euroa per asukas. Vuoden 2022 osalta näkymät sille, että talousarvioon hyväksytty 2,5 milj.euron ylijäämä saavutetaan ovat positiiviset ja verotulojen kertymä alkuvuonna 2022 on ollut talousarvion mukaista tahtia korkeampi.

 

Kunnalla on suunniteltu suunnitelmavuosille 2023-2025 merkittävät määrät investointeja (netto) eli vuodelle 2023 yhteensä 19 miljoonaa euroa ja 6 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Rakentamiskustannukset ovat kasvaneet merkittävästi mikä aiheuttaa epävarmuutta toteutuvien kustannusten osalta sekä vaikuttaa siihen, millä aikataululla investointeja pystytään toteuttamaan. Kunnan lainamäärä kasvaa näiden investointien toteutuessa selvästi ja kasvu vaikuttaa vastaavasti konsernin lainamäärää nostaen.

 

Vuoden 2022 loppuun mennessä uudistetaan Kittilän kunnan organisaatiorakenne vastaamaan niitä toimintoja ja tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan painopiste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista järjestää organisaatio palvelemaan uutta tilannetta. Muutosta pohjustamaan on jo pidetty ideariihiä sen varmistamiseksi, että organisaatiomuutoksessa huomioidaan kaikki tarvittavat vaihtoehdot.

 

Tässä vaiheessa on tiedossa seuraavat muutokset Kittilän kunnan organisaatiorakenteeseen:

 

- sosiaali- ja terveystoimi siirtyy Lapin hyvinvointialueen hoidettavaksi ja laatii talousarvionsa hyvinvointialueen ohjeistusten mukaisesti

- sivistystoimesta koulukuraattoripalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle

- kunnanhallituksen alaisesta toiminnasta pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueelle

- sosiaali- ja terveystoimen toimialalta ympäristöterveydenhuolto jää kunnan vastuulle ja budjetoidaan kunnanhallituksen alaisen toiminnan alle omaksi vastuualueeksi

- sosiaali- ja terveystoimen toimialalta kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista jää kunnan vastuulle ja budjetoidaan kunnanhallituksen alaisen toiminnan alle työllistämisen kohdalle omalle kustannuspaikalleen

- 1.1.2024 lähtien työllisyyspalvelut on suunniteltu siirtyvän kunnan hoidettavaksi

 

Toimialoittaiset raamit (toimintakate)

 

Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetetaan toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tulisi talousarvioesityksissä tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden tässä vaiheessa tiedossa olevat organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

 

 

1000 euroa

TP2021

TA2022

RAAMI 2023

Koululautakunta

-15 843

-16 519

-16 750

Tekninen lautakunta *)

6 792

529

1 400

Kunnanhallitus

-5 023

-5 537

-5 500

Vapaan sivistystyön lautakunta

-2 993

-3 168

-3 210

Kideve elinkeinopalvelut

-306

-495

-510

Rakennus-ja ympäristölautakunta

152

-130

-150

YHTEENSÄ

-17 222

-25 321

-24 720

 

*) Teknisen lautakunnan raami sisältää maankäyttömaksujen tuloutuksia 0,7 milj. euroa ja tonttien myyntituloja 1,5 milj.euroa.

 

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohje liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja 2023-2025 taloussuunnitelman raamin ja laadintaohjeen.

 

Päätös:

Controller Tuija Lång oli kokouksessa asiantuntijana tätä asiaa käsiteltäessä klo 13.32-13.45.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa