Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.04.2019/Pykälä 44

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 44

10.04.2019

 

Pentti Kankaan valitus Kittilän teknisen lautakunnan päätöksestä 1.2.2019 § 12

 

121/01.01.01/2017

 

Teknlk 10.04.2019 § 44

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon Pentti Kankaan valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaiseen päätöksen perusteina olevat asiakirjat: - yhteenveto hakijoista - hakemusasiakirjat valittajalta ja virkaan valitulta - hakijoille mahdollisesti tehdystä soveltuvuus- tai psykologisesta tes- - tistä laadittu yhteenveto - päätös valinnasta (esim. viranhaltijan tai lautakunnan päätös) - valittajan oikaisuvaatimus - lisäksi asian käsittelyyn liittyvät muut asiakirjat

Lisäksi hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.

Ensisijaisen vaatimuksena Pentti Kangas pyytää, että teknisen lautakunnan päätös 1.2.2019 § 12 kumotaan lainvastaisena sekä teknisen lautakunnan päätökset 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66 kumotaan lainvastaisena ja virheellisessä järjestyksessä syntyneinä.

Perusteluissaan Kangas katsoo, että päätöksentekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Lisäksi valintakokouksessa esteelliseksi ilmoittanut henkilö on ollut kokouksessa, jossa ko. pöytäkirja on hyväksytty neljän muun sellaisen jäsenen kanssa, jotka eivät varsinaiseen kokoukseen olleet muutoin osallistuneet. Lautakunta ei käsitellyt pöytäkirjan tarkastajan kirjallisia perusteita siitä, miksi hän ei hyväksynyt pöytäkirjaa 18.7.2018. Lisäksi valittaja Kangas tuo esiin oikaisuvaatimuksen hitaan käsittelyn. Kankaan mukaan häneltä on perusteettomasti vähennetty 13,5 vuotta työkokemusta. Valintamenettely on myös ollut hänen mielestään laiton, koska vaalia ei ole suoritettu. Kangas väittää, että häntä on johdonmukaisesti syrjitty työkokemuksen pois jätön, äänestysmenettelyn ja esteellisyyssäännösten noudattamatta jättämisen johdosta. Lisäksi Kangas vetoaa lainvastaiseen tiedottamiseen, koska on joutunut jälkikäteen useampaan otteeseen pyytämään valintaan liittyviä asiakirjoja. Kangas vaatii oikeudenkäyntikulujen korvaamista viidellä sadalla eurolla.

Pentti Kankaan valitus hallinto-oikeudelle on esityslistan liitteenä.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää lausuntona Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pentti Kankaan valituksesta esittää seuraavaa:

Pentti Kangas on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksistä 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66. Oikaisuvaatimus on kirjattu saapuneeksi kuntaan 22.8.2018. Oikaisuvaatimus on kuntalain 134 §:n mukaan käsiteltävä kiireellisenä. Sain teknisen lautakunnan esittelijänä vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta 7.9.2018 viestin, jossa hän toteaa, että P Kankaan oikaisuvaatimusta ei viedä vielä lautakuntaan, vaan hän antaa siitä erillisen määräyksen kuka asian voi esitellä, jotta mennään hallintolain mukaan. Sain tiedusteluuni 21.1.2019 viestin nykyiseltä vs. kunnanjohtajalta, että en ole asiassa esteellinen. Viestin liitteenä oli kuntaliiton Ylinampalle jo 16.10.2018 annettu lausunto, jonka mukaan allekirjoittanut ei ollut esteellinen. Oikaisuvaatimus käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 1.2.2019 § 12.

Yhdyskuntainsinöörin paikka on ollut haettavana ensimmäisen kerran 13.4. -28.4.2017. Tuolloin valittiin neljä hakijaa haastatteluihin, yksi valituista hakijoista oli Kangas. Haastatteluihin saapui valituista kolme hakijaa. Ensimmäinen toimeen valittu perui tulonsa, jonka jälkeen valittiin toinen hakija, joka myös perui myös tulonsa. Tämän jälkeen käynnistettiin hakuprosessi uudelleen ja tämän haun päättymisen jälkeen jatkettiin hakuprosessia. Uudesta hakukierroksesta valittiin neljä haastatteluun joista yksi oli jälleen Pentti Kangas. Lautakunta päätti 30.5.2018 valita soveltuvuustesteihin insinööri Pentti Kankaan, insinööri Anssi Pölläsen ja insinööri Esa Pöyliön. Vs. tekninen johtaja Mauri Kivelä valitsi soveltuvuustestauksen tekijäksi Oy Practia Ab:n/ Antti Suvanto. Saadun tiedon mukaan tieto testauksen toteuttajan ja hänen yhteystiedot tulivat vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampalta. Kaikille kolmelle, Kangas mukaan lukien, tehtiin kevyt soveltuvuustesti. Tästä kolmikosta valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 18.7.2018.2018 § 61 yhdyskuntainsinöörin toimeen Esa Pöyliö. Koska yksi pöytäkirjan tarkastajista ei suostunut allekirjoittamaan pöytäkirjaa, tarkistettiin pöytäkirja kokouksessa 3.8.2018 § 66. Uudelle valitulle yhdyskuntainsinöörille tehtiin 6.8.2018 toistaiseksi voimassa ole työsopimus.

 

Teknisen lautakunnan kokouksessa 3.8.2018 § 66, pöytäkirjaa 18.7.2018 tarkastettaessa, ei käsitelty niitä kirjallisesti ilmoitettuja perusteita siitä, miksi edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaja ei allekirjoittanut pöytäkirjaa 18.7.2018. Pöytäkirjan tarkastamisesta oli päättämässä viisi sellaista lautakunnan jäsentä/varajäsentä jotka eivät olleet tarkastuksen kohteena olevassa kokouksessa läsnä, joten he eivät voineet tietää oliko pöytäkirja kokouksen kulun mukainen. Yksi pöytäkirjan tarkastuskokoukseen osallistunut jäsen oli jäävännyt itsensä tarkastuksen kohteena olevasta kokouksesta. Kolme lautakunnan jäsentä oli läsnä molempien pykälien § 61 ja § 66 osalta.

 

Yhdyskuntainsinöörin työpaikan hakuilmoituksen 3 momentissa todetaan mm. seuraavaa:

"Toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi."

 

Infra-ala on maa-ja vesirakentamisen tehtäväalue, joita ovat mm. tiet, kadut, sillat, vesihuoltojärjestelmät, ympäristörakenteet, kalliotilat ym. edustavat.

 

Tekninen lautakunta 18.7.2018 § 61 oli päättänyt seuraavaa:

"Tekninen lautakunta valitsee yhdyskuntainsinöörin toimeen ansioituneimman Esa Pöyliön (eniten eduksi katsottavaa työkokemusta sekä soveltuvuustestauksen tietoihin perustuvaa edellytystä)."

 

Saadun tiedon mukaan kokoukseen 18.7.2018 § 61 oli laadittu ansiovertailu (liite), ansiovertailua ei ole kuitenkaan liitetty kokousasiakirjoihin. Tämän ansiovertailun mukaan "oleelliset työkokemukset" olivat seuraavat:

- Pentti Kangas 12 vuotta 3 kk - Esa Pöyliö 27 vuotta - Anssi Pöllänen 20 vuotta 1 kk

Kittilän kunnan yhdyskuntainsinööri on vastuuhenkilönä kolmessa kunnanvaltuuston hyväksymässä tulosalueessa. Tulosalueita ovat liikenne, puistot ja yleiset alueet sekä vesi- ja jätehuolto. Päätöspykälässä 18.7.2018 § 61 on kerrottu vain kaksi ensiksi mainittua, vesi- ja jätehuolto on jätetty pois.

Vesihuoltolain 5 §:ssä Vesihuollon yleinen kehittäminen todetaan: "Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavaksi tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja näiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun." Lisäksi Vesihuoltolain 7 §:n vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja vesihuoltolain 8 §:n vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen vaatii toteutuakseen lain mukaisella tavalla paljon valmistelutyötä yhdyskuntainsinööriltä.

Kittilän kunnan talousarvioon ja - suunnitelmaan asetetaan vuosittain tavoitteet konserniyhtiöille, mm. Levin Vesihuolto Oy:lle. Lisäksi kunnanvaltuusto on talousarviossa 2018 ja 2019 asettanut vesi- ja jätehuolto tulosalueelle, jonka vastuuhenkilö on yhdyskuntainsinööri, tavoitteen; "vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen" vuosien 2018 - 2021 ajanjaksolla yksi/vuosi.

Yhdyskuntainsinööri ei kuulu konsernijohtoon, mutta hänellä on merkittävä rooli tehtäessä yhteistyötä Levin Vesihuolto Oy:n kanssa mm. katujen ja vesihuollon rakentamisen yhteensovittaminen. Lisäksi yhteistyötä tehdään paikallisten vesihuoltoyhtiöiden ja - osuuskuntien kanssa, sekä edistetään vesihuollon laajentumista alueille, jossa yhdyskuntakehityksen myötä on muodostunut tai muodostumassa tarve keskitetylle järjestelmälle. Tämä voi tarkoittaa nykyisen vesihuoltolaitoksen laajentumista tai kokonaan uuden toimintaympäristön kehittämistyötä.

 

Haastatelluista kolmesta hakijasta kaikki täyttivät koulutusvaatimuksen. Infra-alan työkokemusta hakemusten perusteella oli em. kolmella seuraavasti (huomioiden Kuntarekryn laskemat päällekkäisajat pois):

 

- Pentti Kangas 25 vuotta 10 kk, josta teknikkona 9 v 10 kk ja insinöörinä 16 v

- Esa Pöyliö 24 vuotta 6 kk, josta teknikkona 14 v ja insinöörinä 10 v 6 kk

- Anssi Pöllänen 19 vuotta 10 kk, kaikki työkokemus insinöörinä

 

Henkilövalintaa teknisessä lautakunnassa 18.7.2018 § 61 ei toteutettu kuntalain 105 § mukaisesti vaalilla, vaan äänestämällä.

Edellä esitetyn ja Pentti Kankaan valituksessaan esiintuomien perusteluiden johdosta tekninen lautakunta esittää, että Pentti kankaan valitus hyväksytään ja teknisen lautakunnan päätös 1.2.2019 § 12 sekä teknisen lautakunnan päätökset 18.7.2018 § 61 ja 3.8.2018 § 66 kumotaan.

Hallinto-oikeudelle lähetettävät liitteet:

1. Viranhakuilmoitus 2. Viranhakuilmoitus, jatko 3. Yhteenveto hakijoista 4. Hakemusasiapaperit, valittaja 5. Hakemusasiapaperit, toimeen valittu 6. Soveltuvuustestien yhteenveto (salainen) 7. Päätös valinnasta 18.7. § 61 8. Päätös pöytäkirjan tarkastamisesta 3.8.2018 § 66 9. Päätöksen 18.7.2018 § 61 puuttuva eriävän mielipiteen liite 10.Pöytäkirjan 18.7.2018 § 61 tarkastajan perustelut 11.Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampan määräys esittelystä 12.Vs. kunnanjohtajan viesti/kuntaliiton lausunto 13. Työsopimus 14. Valittajan oikaisuvaatimus 15. Oikaisuvaatimuksen päätös 1.2.2019 § 12

Päätös:

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan jäseniltä onko kukaan heistä saanut henkilökohtaista ilmoitusta poliisilta, että olisi epäillyn asemassa Pentti Kankaan tekemän tutkintapyynnön johdosta koskien yhdyskuntainsinöörin valintaa.

Kukaan lautakunnan jäsenistä ei vastannut myöntävästi kysymykseen.

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan jäseniltä haluaako joku saattaa jonkun lautakunnan jäsenen esteellisyyden toimielimen päätettäväksi.

Kukaan lautakunnan jäsenistä ei pyytänyt puheenvuoroa asiaan liittyen.

 

Ahti Ovaskainen kannatti teknisen johtajan esitystä.

Tekninen johtaja muutti kohdassa hallinto-oikeudelle lähetettävien liiteiden nimet seuraavasti:

1. Toimenhakuilmoitus

2. Toimenhakuilmoitus, jatko

Marita Toivanen teki seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

Marita Toivasen vastaesitys teknisen lautakunnan 10.4.2019 kokouksen § 44:

 

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pentti Kankaan valitukseen Kittilän teknisen lautakunnan päätöksestä 1.2.2019 § 12:

 

Kittilän kunnan tekninen lautakunta toteaa, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta 21.3.2019 lähetetyssä lausumapyynnössä todetaan virheellisesti, että yhdyskuntainsinöörin tehtävä olisi virka. Yhdyskuntainsinöörin tehtävä on Kittilän kunnassa toimi, ei virka.

 

Lautakunta toteaa, että Pentti Kankaan valitus teknisen lautakunnan päätöksestä 1.2.2019 § 12 tulee hylätä perusteettomana.

 

Perustelut:

 

ESTEELLISYYS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUKSEEN 3.8.2018 § 66 LIITTYVÄT VÄITTEET

 

- Valittaja Pentti Kangas on oikaisuvaatimuksessaan ja valituksessaan tuonut esille, että hän on 8.11.2017 tehnyt tutkintapyynnön "koskien yhdyskuntainsinöörin valintaprosessin aiempia vaiheita". Nyt kyseessä olevassa valituksessa hän tuo esille tehneensä lisäyksiä tutkintapyyntöön 15.1.2018 ja 25.10.2018 ja luettelee lähes tulkoon kaikkien lautakunnan jäsenten olevan tutkinnan kohteena. Juridisesti henkilö tulee tietoiseksi olevansa jossain poliisin esitutkinnassa silloin, kun hän vastaanottaa henkilökohtaisesti poliisin ilmoituksen siitä, että hän on epäillyn asemassa. Lautakunnan jäsenet ilmoittavat ja vastaavat itse omasta esteellisyydestään. Lautakunnan asiaa käsittelevissä kokouksissa päätöksentekoon osallistuneista jäsenistä kukaan ei kysyttäessä ole ilmoittanut saaneensa poliisilta ilmoitusta, että olisi epäillyn asemassa Pentti Kankaan tekemän tutkintapyynnön johdosta yhdyskuntainsinöörin valintaan liittyen. Lautakunnan kokouksessa kukaan jäsen ei ilmaissut perusteita, eikä vaatimuksia jonkin jäsenen esteellisyyden selvittämiseksi, joten puheenjohtajalle ei tullut tarvetta selvittää kenenkään esteellisyyttä tai saattaa asiaa lautakunnan päätettäväksi.

 

- Teknisen lautakunnan kokouksessa 3.8.2018 § 66 Kuntaliitosta saatujen toimintaohjeiden (liite A) mukaisesti lautakunta on hyväksynyt edellisen kokouksen pöytäkirjan, koska toinen pöytäkirjantarkastajista ei ole pöytäkirjaa tarkastanut. Väitteet siitä, että pöytäkirjantarkastukseen olisivat esteellisiä osallistumaan ne henkilöt, jotka eivät ole olleet kyseisessä kokouksessa läsnä, on lakiin perustumaton. Kyseisessä pykälässä on hyväksytty edellisen kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan, ei pelkästään yhdyskuntainsinöörin valinnan osalta.

 

OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY

 

- Lautakunta on todennut oikaisuvaatimusta 1.2.2019 käsitellessään, että oikaisuvaatimukset tulee tuoda lautakunnan käsiteltäväksi viipymättä ja tähän tulee jatkossa kiinnittää paremmin huomiota.

 

ANSIOVERTAILU

 

- Yhdyskuntainsinöörin toimen hakuilmoituksessa on todettu seuraavasti:

"Yhdyskuntainsinööri vastaa kunnan liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden toiminnasta. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana." Tehtävän kuvauksessa ei hakuilmoituksessa ole mainittu vesi- ja viemärilaitoksen tehtäviä. Kittilän kunnassa näitä tehtäviä hoidetaan Levin vesihuolto OY:ssä ja Kittilän vesiosuuskunnassa. Yhdyskuntainsinöörin tulosalueella teknisessä toimessa on vesi- ja jätehuollon osalta toimintakulut olleet vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan yhteensä 9.749 €, kun taas vertailun vuoksi toimintakulut tulosalueella Puistot ja yleiset alueet 404.935 € ja Liikenneväylät 1.214.101 € (liite B). Edellä esitetystä johtuen hakuilmoituksessa on lueteltu vain olennaiset tehtävät ja näitä koskeva työkokemus on otettu mukaan ansiovertailuun. Esittelijänä toiminut vs. tekninen johtaja Mauri Kivelä on laatinut ansiovertailun. Hänellä on kokemusta ansiovertailun laadinnasta myös aiemmissa työtehtävissään toimiessaan mm. teknisenä johtajana, eikä lautakunnalla ole ollut asiaa päätettäessä mitään syytä epäillä, etteikö ansiovertailu olisi asianmukaisesti laadittu. Lautakunta toteaa vielä, että niin valituksi tulleen Pöyliön kuin valittajan Pentti Kankaan osalta oli selvää, että kummallakin on riittävä alan työkokemus tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

 

LAITON VALINTAMENETTELY

 

- Lautakunta on kokouksessaan yksimielisesti hyväksynyt puheenjohtajan äänestysesityksen yhdyskuntainsinöörin valinnasta. Pentti Kankaan valinnasta yhdyskuntainsinööriksi on äänestetty ja hän ei ole tullut valituksi toimeen, vaan lautakunnan enemmistö on valinnut toimeen Esa Pöyliön. Pentti Kangasta on esitetty valittavaksi toimeen ja hän on ollut mukana äänestyksessä, joten äänestystavasta ei ole aiheutunut hänelle sellaista oikeudenmenetystä, että päätöksen olisi katsottava olevan laiton sen johdosta.

 

SYRJINTÄ

 

- Lautakunta toteaa, että kyseessä on yhdyskuntainsinöörin toimi, ei virka. Lautakunnalla on laaja harkinnanvalta valita hakuehdot täyttävistä hakijoista parhaaksi katsomansa henkilö yhdyskuntainsinöörin toimeen. Lautakunta on esittelijän esityksen mukaisesti valinnut yhdyskuntainsinöörin toimeen ansioituneimman hakijan Esa Pöyliön, perusteena koulutus, työkokemus, suoritettu haastattelu, soveltuvuustestauksen tietoihin perustuva edellytys ja niiden perusteella syntynyt kokonaisarvio.

 

Muilta osin lautakunta katsoo, että Pentti Kankaan valituksessaan esiin tuomat muut seikat eivät varsinaisesti liity valituksen kohteina oleviin päätöksiin, eikä niihin ole lautakunnan osalta tarvetta lausua. Yleisellä tasolla lautakunta toteaa, että jos henkilö ei saa pyytämiään asiakirjoja viranomaiselta, voi hän pyytää asiasta viranhaltijapäätöksen ja saattaa asian valitusteitse oikeuden ratkaistavaksi.

 

Lisäksi hallinto-oikeuteen toimitetaan lausuntopyynnössä pyydetyt liitteet (teknisen johtajan esityksen liitteet 1- 15).

 

Oula Vuolli kannatti Marita Toivasen esitystä.

 

Lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen totesi, että on tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen.

Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) ei ääntä ja kolme (3) jaa ääntä.

Ei ääniä antoivat Hettula, Jauhojärvi, Kangas, Toivanen ja Vuolli. Jaa ääniä antoivat Vanhatalo, Marttila ja Ovaskainen.

Puheenjohtaja totesi esityksensä tulleen kokouksen päätökseksi.

 

Ahti Ovaskainen, Leena Vanhatalo jättivät eriävät mielipiteen esittelijän esitykseen perustuen.

 

Outi Marttila ja Lauri Kurula jättivät eriävät mielipiteet. Perustelut toimitetaan kirjallisena perjantaina kello 12.00 mennessä.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa