Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 505

07.12.2022

Kunnanhallitus

§ 518

15.12.2022

Kunnanvaltuusto

§ 120

15.12.2022

 

Hallintosäännön muutoksen hyväksyminen

 

43/00.01.01/2019

 

Khall 07.12.2022 § 505

 

 

(Lisätietoja: Hallintojohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 653 0774)

 

Hallintosäännön sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä ja toimielinten johtosäännöissä.

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen.

Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Jos hallintosäännöllä määrätyistä toimivaltarajoista poiketaan, päätöksen tehnyt viranomainen ylittää toimivaltansa. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännöstä muuten kuin sitä muuttamalla. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kunnanhallitukselle.

 

Kittilän kunnan hallintosääntöä on valmisteltu syksyn 2022 aikana johtoryhmässä sekä toimialojen omissa osastopalavereissa. Hallintosäännön muutosta on käsitelty myös kunnanhallituksen nimeämässä hallintosäännön ohjausryhmässä (Khall 12.4.2022 § 124). Ohjausryhmän kokoukset ovat olleet 13.10.2022, 19.10.2022 ja 23.11.

Hallintosäännön päivityksessä on tarkennettu mm. seuraavia asioita:

- poistettu kaikki sosiaali- ja terveystoimen toimialaan ja palveluihin liittyvät asiat niiden siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

- poistettu kaikki sosiaali- ja terveystoimen tehtävänimikkeittäin luetellut toimivaltaa koskevat kohdat sekä sosiaali- ja terveystoimen toimielinorganisaatioon liittyvät asiat.

- Uudistetussa hallintosäännössä on huomioitu myös valtuuston päätöksen 14.11.2022 § 104 mukaiset organisaatiomuutokset ja kirjattu päätöksen vaikutukset hallintosäännön sisältöön.

- Käsittelylukujen osalta on vaihdettu luvun 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako paikka lukuun 4 ja Konserniohjaus ja sopimusten hallinta löytyvät jatkossa luvusta 5.

- huomioitu lainsäädännön muutokset ja korjattu kirjoitusvirheitä.

 

Hallintosäännön muutokset sisältävät muutoksia, jotka koskevat henkilökuntaa, ja asiassa on noudatettava yhteistoimintamenettelyä. Kokous pidetään joulukuussa vielä ennen valtuuston päätöksentekoa. Samassa ajassa asiakirja julkaistaan kunnan intrassa, jolloin se on koko henkilökunnan luettavana.

 

Kuntalaissa ei säädetä hallintosäännön voimaantulosta, vaan siihen sovelletaan päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaa 143 §:ää. Päätös voidaan panna täytäntöön, vaikka se ei ole vielä saanut lainvoimaa, jollei oikaisuvaatimus tai valitus päätöksen täytäntöönpanon vuoksi käy hyödyttömäksi. Koska hallintosäännöllä järjestetään kunnan sisäistä hallintoa ja toimintaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, on katsottu, että hallintosääntö voi mahdollisesta valituksesta huolimatta tulla voimaan heti, kun se on hyväksytty. Jotta voimaantulopäivästä ei syntyisi epätietoisuutta, hallintosääntöä hyväksyttäessä on syytä päättää sen voimaantuloajankohdasta.

 

Oheismateriaali: Luonnos Kittilän kunnan hallintosäännöksi 1.1.2023 alkaen (Muutokset merkitty värikoodein hallintosääntöön muutosten havainnollistamiseksi.)

Hallintosääntö käsitellään kunnanhallituksessa 7.12.2022 ja kunnanvaltuustossa 15.12.2022. Henkilöstöä kuullaan asiasta 14.12. mennessä ja hallintosääntö on lisäksi Yt- toimielimessä ja kunnanhallituksessa ennen seuraavaa kunnanvaltuuston kokousta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy hallintosäännön luonnoksen ja päättää, että asian valmistelussa noudatetaan yhteistoimintamenettelyä ja että henkilöstöä kuullaan hallintosäännön muutoksesta 14.12.20222 mennessä.

 

Lisäksi hallintosääntö käsitellään Yt -toimielimessä ja kunnanhallituksessa ennen kunnanvaltuuston kokousta 15.12.2022.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 15.12.2022 § 518

 

 

§:n 509 "Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen" kohdalla päätettiin käsitellä tämä asia esityslistan ulkopuolisena asiana.

 

YT-elimessä 14.12. keskusteltiin hallintosäännöstä saapuneista lausunnoista ja todettiin, että katualueen haltuunottoa koskeva tehtävä siirretään maanmittausteknikolle, koska tiemestari ei ole virassa vaan hänellä on toimi.

Muiden tarkennettavien asioiden osalta hallintosääntöön palataan alkuvuodesta hallintosääntötyöryhmässä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2023.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 15.12.2022 § 120

 

Päätös:

Valtuutettu Tarmo Salonen esitti, että hallintosäännön 22 §, kohdasta 26 otetaan pois kunnanjohtajan tehtävistä päättäminen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ja kunnanhallituksen tehtäviin lisättäisiin tämä tehtävä. Akseli Erkkilä kannatti Salosen esitystä.

 

Puheenjohtaja Junttila-Vitikka totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkaksi (22) jaa-ääntä ja neljä (4) ei-ääntä. Tyhjiä oli yksi. Jaa-ääniä antoivat Sirkka Hangasvaara, Arto Hettula, Juha Hettula, Tiina Huilaja, Pirjo Junttila-Vitikka, Kai Jussila, Susanna Kantola, Ville Jokela, Maija Linnala, Outi Marttila, Aila Moksi, Oula Vuolli, Jouko Nikkinen, Antti Pekkala, Jukka Poti, Pekka Rajala, Mikko Rauhala, Tuomas Similä, Marita Toivanen, Saana Veltheim, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Jussi Mäkitalo, Paula Nevalainen ja Tarmo Salonen. Tyhjää äänesti Mikko Lompolo.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

 

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:02 - 19:01.

Jussi Mäkitalo poistui kokouksesta tauon alkaessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa