Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 275

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 450

12.10.2021

Kunnanhallitus

§ 516

23.11.2021

Kunnanhallitus

§ 25

18.01.2022

Kunnanhallitus

§ 34

01.02.2022

Kunnanhallitus

§ 275

29.06.2022

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

 

420/01.01.01/2021

 

Khall 12.10.2021 § 450

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin virka tulee avoimeksi 1.1.2022 lukien. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä.

 

Hallintosääntö 43 §:

"Kelpoisuusvaatimukset

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto.

 

Muiden virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa tai tointa perustettaessa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa perustettaessa.

 

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa."

 

Hallintosääntö 44 §:

 

"Haettavaksi julistaminen

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus."

 

Hallintosäännön 45 §:n kohdan 2 mukaisesti kunnanhallitus päättää terveyskeskuksen johtavan lääkärin valinnasta.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja vs. perusturvajohtaja.

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:

 

Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat ja vs. perusturvajohtaja.

 

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 23.11.2021 § 516

 

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana 22.10. - 11.11.2021 (klo 15) välisen ajan. Määräaikaan mennessä virkaan ei saapunut yhtään hakemusta.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää jatkaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran hakuaikaa 13.12.2021 klo 15 saakka.

 

Kunnanhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 18.01.2022 § 25

 

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana kahteen otteeseen. Virkaan ei jätetty yhtään hakemusta.

 

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 11.11.2021 § 134 antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille.

 

Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa: "Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät/uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä vaiheessa seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset.

 

Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille sekä lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan suosituksen:

"2. Avoimeksi tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon johtaja-/päällikkötason virat ja tehtävät, silloin kun niissä on organisaation arvion mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan hoidettavan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisjärjestelyin ja enintään vuoden 2023 loppuun saakka."

 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta § 3:

"Virkasuhteen kestoaika

 

Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.

 

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii."

 

Vs. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi vuoden määräajaksi tehtävän vastaanottamisesta lukien. Johtavan terveyskeskuslääkärin virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alusta lukien kunnasta Lapin hyvinvointialueelle, ja tämä voi aiheuttaa muutoksia terveydenhuollon johtamisjärjestelmään.

 

Kunnanhallitus päättää, että rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista rekrytointipalvelua.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 01.02.2022 § 34

 

 

Johtavan terveyskeskuslääkärin viran rekrytoinnin yhteydessä on selvitetty rekrytointipalvelun käyttöä ja kustannus tästä olisi 13 000-18 000 euroa riippuen siitä kuinka pitkään rekrytoitu lääkäri pysyy tehtävässä. Hintaan vaikuttaa myös se, millä koulutusvaatimuksilla tehtävää ollaan täyttämässä. Erikoislääkäriä rekrytoitaessa hinta on kalliimpi.

 

Yhtenä vaihtoehtona on mietitty sitä, että muutettaisiin viran kelpoisuusehtoja vähemmän vaativiksi kun huomioidaan viran määräaikainen täyttö. Keskusteluissa toimialan ja hallinnon välillä on päädytty esittämään, että viran kelpoisuusehtoa muutettaisiin seuraavaksi: Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja -hallinnosta.

 

Lisäksi eduksi luettaisiin: Yleislääketieteen tai muun soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto ja kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että johtavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja -hallinnosta.

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Tauko pidettiin klo 13.20-13.30.

__________

 

Khall 29.06.2022 § 275

 

(Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 847 6526)

 

Johtavan lääkärin virka on edellä olevien kunnanhallituksen päätösten mukaisesti ollut haettavana vähemmän vaativilla kelpoisuusehdoilla määräaikaisena maalis-huhtikuussa 2022.

Virkaan ei jätetty yhtään hakemusta.

 

MediApu Oy on ollut rekrytointiapuna ja tarjonnut kontaktia johtavan lääkärin saamiseksi. Vs. perusturvajohtaja on kevään aikana ollut myös suoraan yhteydessä useaan lääkäriin.

 

Johtavan lääkäri sijaisuutta hoitanut terveyskeskuslääkäri on irtisanoutunut terveyskeskuslääkärin virasta 1.8.2022 lukien. Kittilässä on yhteensä 6,5 terveyskeskuslääkärin vakanssia, joista 1 on johtavan lääkärin vakanssi.

 

Kittilän johtavan lääkärin tehtävää on hoidettu nyt sijaisjärjestelyin, ja lääkäritilanteen vakiinnuttamiseksi virka tulee täyttää toistaiseksi voimassa olevana. Lisäksi irtisanoutuneen terveyskeskuslääkärin myötä ko. henkilön toimittua myös kouluttajalääkärinä, Kittilässä ei ole kouluttajalääkärioikeuksia omaavaa lääkäriä.

 

Kouluttajalääkärin oikeudet ovat kuitenkin välttämätön edellytys nyt Kittilän terveyskeskuksessa työskentelevien lääkäreiden erikoistumisen ja heidän Kittilässä työskentelyn jatkon sekä lääkäriresurssin turvaamisen kannalta.

 

Lääkäritilanteen vakiinnuttamiseksi on perusteltua, että johtavan lääkärin virka täytetään avoimella hakumenettelyllä toistaiseksi voimassaolevana ja virkaan edellytetään kouluttajalääkärin pätevyyttä.

 

Hallintosäännön 44 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä toimielin tai viranhaltija. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Hallintosäännön 45 §:ssä todetaan, että kunnanhallitus päättää terveyskeskuksen johtavan lääkärin, rakennustarkastajan, hoivapalvelupäällikön, varhaiskasvatuspäällikön, vapaan sivistystyön lautakunnan esityksestä Revontuli-Opiston rehtorin valinnasta, kulttuurisihteerin, liikuntasihteerin, kirjastotoimenjohtajan, nuorisosihteerin, ympäristösihteerin sekä muiden kuin 1. kohdassa mainittujen hallinto-osaston ja talousosaston viranhaltijoiden valinnasta.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan johtava lääkäri

1. toimii kansanterveyslain tarkoittamana vastaavana lääkärinä,

2. päättää lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen antamisesta,

3. päättää yksilöä koskevista päihdehuollon sekä terveyden- ja sairaanhoitoa koskevista maksusitoumuksista,

4. myöntää päivystysvapaan lautakunnan antamien yleisohjeiden mukaisesti ja päättää tehtävien hoitamisesta päivystysvapaan aikana.

Viran palkkaus määräytyy Kittilän kunnan palveluksessa olevien terveyskeskuslääkärien ja johtavan lääkärin palkkamallista tehdyn paikallisen sopimuksen mukaan. Johtavan lääkärin kokonaispalkka on 9 777,69 euroa/kk. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveensa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Henkilöstöpäällikkö:

Viittaan selostusosassa (kh 18.1.2022 § 25) mainittuun Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielin (VATE) suosituksiin 11.11.2021 § 134 Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille, missä todetaan että "Avoimeksi tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon johtaja-/päällikkötason virat ja tehtävät, silloin kun niissä on organisaation arvion mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan hoidettavan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisjärjestelyin ja enintään vuoden 2023 loppuun saakka." Em. suositus olisi perusteltua ottaa huomioon johtavan lääkärin virkaa täytettäessä.

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää laittaa johtavan terveyskeskuslääkärin viran julkisesti haettavaksi. Viran hakuaika on 1.7.-5.8.2022 klo 15 mennessä

2) Virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä

3) Johtavan lääkärin kokonaispalkka on 9 777,69 euroa/kk. Hakija voi esittää myös oman palkkatoiveensa

4) Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti

5) Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

6) Virkaan valitun on toimitettava kunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista

7) Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että virka täytetään toistaiseksi ja että kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat ja vs. perusturvajohtaja. Haastatteluryhmä päättää haastatteluun kutsuttavat ja sopii haastatteluajat.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen kohdat 1-7 ja kunnanjohtajan muutetun esityksen, jonka mukaan virka täytetään toistaiseksi ja kunnanhallitus päättää nimetä haastatteluryhmän, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajat ja vs. perusturvajohtaja. Haastatteluryhmä päättää haastatteluun kutsuttavat ja sopii haastatteluajat.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa