Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.06.2022/Pykälä 276

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 276

29.06.2022

 

Terveyskeskuksen johtavan lääkärin avoimen viran hoitaminen määräaikaisesti

 

420/01.01.01/2021

 

Khall 29.06.2022 § 276

 

(Lisätietoja: Vs. perusturvajohtaja Sanna Ylinampa, puh. 040 847 6526)

 

Terveyskeskuksen johtavan lääkärin virka tuli avoimeksi 1.1.2022 lukien. Virka on ollut haettavana loka-joulukuun 2021 aikana kahteen otteeseen. Virkaan ei jätetty yhtään hakemusta.

Kunnanhallitus päätti 18.1.2022 § 25 laittaa johtavan lääkärin viran julkisesti haettavaksi vuoden määräajaksi tehtävän vastaanottamisesta lukien. Virassa edellytetään yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyttä. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alusta lukien kunnasta Lapin hyvinvointialueelle, ja tämä voi aiheuttaa muutoksia terveydenhuollon johtamisjärjestelmään. Kunnanhallitus päätti, että rekrytoinnissa käytetään ulkopuolista rekrytointipalvelua.

 

Edelleen kunnanhallitus päätti 1.2.2022 § 34 rekrytoinnin helpottamiseksi, että johtavan terveyskeskuslääkärin kelpoisuusvaatimuksena olisi laillistetun lääkärin pätevyys ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto sekä kokemusta terveyskeskustyöstä ja -hallinnosta. Johtavan lääkärin virka on edellä olevien kunnanhallituksen päätösten mukaisesti ollut haettavana vähemmän vaativilla kelpoisuusehdoilla määräaikaisena maalis-huhtikuussa 2022. Virkaan ei jätetty yhtään hakemusta.

 

MediApu Oy on ollut rekrytointiapuna ja tarjonnut kontaktia johtavan lääkärin saamiseksi. Lisäksi kevään aikana on vs. perusturvajohtajan toimesta oltu yhteydessä suoraan useaan lääkäriin.

 

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asiaa on selvitetty edelleen ja päädytty siihen, että on perusteltua valita Janne Liimatainen johtavan lääkärin virkaan määräajaksi ilman julkista hakua.

 

Janne Liimatainen on neuvotellut asiasta vs. perusturvajohtajan ja vt. johtavan lääkärin kanssa ja 27.6.2022 antanut suostumuksen Kittilän johtavan lääkärin virkaan 8.8.2022 alkaen 52,3 % osuudella liitteenä olevan suostumuskirjeen mukaisesti.

 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 3 § 2 mom.:

"Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii."

 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 4 § 3 mom.:

"Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste."

 

Hallintosäännön 45 §:n 2. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää terveyskeskuksen johtavan lääkärin valinnasta.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan johtava lääkäri

1. toimii kansanterveyslain tarkoittamana vastaavana lääkärinä,

2. päättää lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen antamisesta,

3. päättää yksilöä koskevista päihdehuollon sekä terveyden- ja sairaanhoitoa koskevista maksusitoumuksista,

4. myöntää päivystysvapaan lautakunnan antamien yleisohjeiden mukaisesti ja päättää tehtävien hoitamisesta päivystysvapaan aikana.

 

Johtavan lääkärin viran palkkaus on määräytynyt Kittilän kunnan palveluksessa olevien terveyskeskuslääkärien ja johtavan lääkärin palkkamallista tehdyn paikallisen sopimuksen mukaan. Johtavan lääkärin kokonaispalkka on ollut 9 777,69 euroa/kk. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

 

Henkilöstöpäällikkö:

Johtavan lääkärin avoimen viran hoitajaa määräaikaisesti otettaessa tulisi noudattaa Kittilän kunnan palveluksessa olevien terveyskeskuslääkärien ja johtavan lääkärin palkkamallista tehtyä paikallista sopimusta.

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus päättää valita Janne Liimataisen hoitamaan Kittilän terveyskeskuksen johtavan lääkärin avointa virkaa hänen suostumukseensa perustuen määräajaksi osa-aikaisesti 52,3 % osuudella 8.8.-30.9.2022, kunnes tehtävä on vakituisesti täytetty

2) Kunnanhallitus päättää johtavan lääkärin kokonaispalkaksi 12 500 euroa kuukaudessa, mikä määräytyy 52,3 % osa-aikaisuuden osuudella

3) Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa

 

Päätös:

LL yleislääketieteen erikoislääkäri Janne Liimatainen esittäytyi Teamsilla kunnanhallitukselle ja keskusteli kunnanhallituksen kanssa klo 12.15-12.36.

 

Kunnanjohtaja muutti esitystään 2. kohdan osalta siten, että kunnanhallitus päättää johtavan lääkärin kokonaispalkaksi (mukaan lukien kouluttajalääkärin tehtävät) 12 500 euroa kuukaudessa. Tästä palkasta maksetaan 52,3 % osa-aikaisuuden perusteella.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen kohdat 1 ja 3 sekä kunnanjohtajan muutetun esityksen 2. kohdan osalta siten, että

kunnanhallitus päättää johtavan lääkärin kokonaispalkaksi (mukaan lukien kouluttajalääkärin tehtävät) 12 500 euroa kuukaudessa. Tästä palkasta maksetaan 52,3 % osa-aikaisuuden perusteella.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.41.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa