Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 363

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 86

31.05.2022

Tekninen lautakunta

§ 124

31.08.2022

Kunnanhallitus

§ 363

13.09.2022

 

Kätkätunturin ulkoilureitti

 

203/10.03.01/2022

 

Teknlk 31.05.2022 § 86

 

 

(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)

 

Kittilän kunnanhallitus on hyväksynyt 08.06.2021 §267 Levin pyörämatkailun kasvuohjelman, jonka tavoitteena on kehittää pyörämatkailun olosuhteita Levillä ja lisätä pyörämatkailun mahdollisuuksia. Kasvuohjelman yleissuunnitelmassa määritetään erityyppisten reittien sijainteja, ominaisuuksia ja kehittämistarpeita. Levin pyörämatkailun kasvuohjelman perusteella Levin alueella on edellytykset nousta pyörämatkailun ja etenkin maastopyöräilyn johtavaksi keskukseksi.

Kätkätunturin alue on yksi Levin matkailukeskuksen tärkeimpiä luontovirkistyskohteita. Kätkätunturilla vierailee ympärivuotisesti suuri määrä ulkoilijoita. Tällä hetkellä Kätkätunturin ylittää yksi virallinen ulkoilureitti, joka ei sovellu palvelemaan monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä, kuten maastopyöräilyä. Nykyinen olemassa oleva ulkoilureitti soveltuu patikointiin, mutta erityisesti reitin pohjois- ja eteläpään jyrkät polkuosuudet ovat liian vaativia pyörämatkailuun ja myös osalle patikoitsijoista. Ylhäällä tunturissa reittipohja ja profiili on hyvä ja sitä hyödynnetään uudessa reittisuunnitelmassa. Tunturin lakialueella on avolaavu, wc ja puuvarasto.

Kätkätunturille on tarpeellista rakentaa uusi reittilinjaus, joka mahdollistaa myös maastopyöräilyn. Uusi reitti vastaa voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään Levin lähialueen maastopyöräilymahdollisuuksista. Reitti tulee toimimaan vahvana vetovoimatekijänä, kun halutaan houkutella pyörämatkailijoita alueelle.

Kätkätunturin uusi ulkoilureitti lähtee Immeljärven eteläpuolelta Tuomikuruntieltä loivasti lounaan suuntaan nousten metsätienpohjaa pitkin. Uusi reitti erkanee pian metsätieltä kohti Kätkätunturia. Reitti nousee luoteen suuntaan kurun pohjaa hyödyntäen ja yhdistyy tunturin lakialueella kulkevaan olemassa olevaan ulkoilureittiin. Edellä mainittu reittiosuus toimii myös huolto- ja pelastusreittinä. Uusi reitti jatkuu lakialueen yli olemassa olevan ulkoilureitin mukaisesti.

Kätkätunturin eteläpäässä uusi reitti erkanee olemassa olevalta ulkoilureitiltä mönkijän uralle. Mönkijän ura yhdistyy metsätien pohjaan. Reitti laskeutuu metsätien pohjaa alas ja yhdistyy Kätkän laavulle vievälle Liikenysloman suunnalta saapuvalle Kätkän, Pyhätunturin ja Muusan ulkoilureitille. Kätkän laavulta reitti kulkee lyhyen matkan latupohjaa pitkin kohti Leviä ja metsätien risteystä. Risteyksestä reitti kääntyy metsätielle ja erkanee pian tienpohjalta metsään. Uutta polkua pitkin reitti jatkuu takaisin Leville.

Uutta polkua rakennetaan pintamaan poistolla ja paikkaavalla sorastuksella. Niiltä osin, kun uutta polkua avataan metsään, rakennetaan polkuprofiili mahdollisimman luonnonmukaisena ja kapeana. Reittiä raivataan tarpeen mukaan ja reitti merkitään maalimerkein maastoon. Vanhat retkeilyrakenteet uusitaan ja tilalle rakennetaan uusi umpikota, wc-tilat sekä puuvarasto. Reitti rakennetaan luontoarvoja säästäen.

Reitille tehdään ulkoilulain mukainen reittitoimitus. Reitin kokonaispituus on noin 10 kilometriä ja reitti peruskorjataan ja rakennetaan noin yhden (1) metrin leveydeltä. Uusi ulkoilureitti perustetaan 3-4 metriä leveänä. Reitti perustetaan neljä (4) metriä leveänä osuudelle missä sen on tarkoitus toimia myös huolto- ja pelastusreittinä.

Niiltä osin, kun reitti kulkee voimassa olevia toimitettuja ulkoilureittejä pitkin, tehdään käyttötarkoituksen laajennus maastopyöräilyyn. Uuden reitin käyttäjäryhmät koostuvat patikoitsijoista ja maastopyöräilijöistä. Reitti on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.

Liitteenä ulkoilureittisuunnitelman selostusosa sekä ulkoilureitin kartta.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa Kätkätunturin ulkoilureittisuunnitelman yleisesti nähtäville ulkoilulain 4 §:n mukaisesti. Reittisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisena oleville maanomistajille ja pyydetään paliskunnan lausunto.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 31.08.2022 § 124

 

 

(Lisätietoja: Reittisuunnittelija p. 040 6796 737)

 

Ulkoilureittisuunnitelma on ollut ulkoilulain 4 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 5.7. - 19.7.2022 välisen ajan (14 vrk). Suunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin Kittilä-lehdessä, kunnan internetsivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Suunnitelmat olivat nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kunnan teknisellä osastolla.

 

Nähtävillä olosta ilmoitettiin erikseen suunnitelman asianosaisena

oleville maanomistajille ja pyydettiin lausunto Alakylän paliskunnalta.

 

Suunnitelmaa vastaan oli ulkoilulain mukaisesti mahdollisuus jättää muistutuksia 30 päivän kuluessa nähtävänä olon päättymisestä lukien (18.8.2022 klo 16 mennessä).

 

Määräaikaan mennessä jätettiin neljä (4) muistutusta. Alakylän paliskunta ei jättänyt reitistä lausuntoa. Yhteenveto muistutuksista ja vastineet muistutuksiin:

 

 

Muistuttaja 1 huomautus Kätkätunturin ulkoilureitistä

 

Valitus Levin alueen maastopyöräilyreittisuunnitelmasta

 

Lähtökohtana tietenkin on, että reittejä on oltava, jotta pyöräilijät eivät aja missä sattuu.

 

Kätkätunturin puolelle kuitenkin mielestäni reittejä ei saisi perustaa lakialueelle kahdesta syystä.

 

  • Kätkä on jo kaavamääräysten avulla ajateltu säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena, josta luonnossa kulkijat nauttisivat, varsinkin kun tunturilla on suora yhteys Ylläs-Pallas kansallispuistoon. (lakialue on yleiskaavassa suojelualue)

  • Varsinaisen tunturin jyrkkiin rinteisiin ei reittejä pidä perustaa, koska nykyiset sähköavusteiset maastopyörät kaivattavat hirmuiset jäljet jyrkkiin kohtiin. Kuvitelkaapa, kun vähemmän kokeneet yrittävät tulla alas sitä samaa mäkeä kiviä ja kuoppia väistellen. Myöskin pelastustyöntekijöille tulee enemmän vaikeita hakutehtäviä jalkapatikassa.

 

Vai aiotteko päästää mönkijätkin Kätkän rinteisiin?

 

Vastine Muistuttajan 1 huomautukseen Kätkätunturin ulkoilureitistä:

Suunnitelman mukaisen ulkoilureitin osalta Kätkätunturin lakialueelle linjattava reitti ei aiheuta rakennustoimenpiteitä. Uusi reittisuunnitelma hyödyntää jo voimassa olevaa reittitoimituksessa (Reitti 5 E 1, Rykimäpolku) perustettua ulkoilureitin pohjaa, joka ylittää Kätkätunturin lakialueen.

Uusi reittisuunnitelma rakennettavilta osiltaan lisää alueen turvallista liikkumista. Pyöräilijät sekä retkeilijät käyttävät tällä hetkellä samaa ulkoilureittiä. Kätkätunturin ulkoilureitti on nykyisellään pyöräilyyn ja retkeilyyn osittain erittäin vaativa. Uuden ulkoilureitin linjaus mahdollistaa turvallisemman liikkumisen maastopyöräilijöille sekä retkeilijöille. Maastopyöräilijät ohjataan käyttämään uutta suunnitelmassa esitettyä reittiä, joka on vaativuusluokaltaan helpompi. Reitin käyttötarkoitus on maastopyöräily ja patikointi eikä käyttötarkoitukseen kuulu mönkijät.

Maastopyöräilyn kasvu ei aiheuta Kätkätunturin alueella huomattavaa haittaa. Maastopyöräilyn harrastaminen tapahtuu poluilla eikä polkujen ulkopuolella. Rakentamalla turvallisia reittejä ja ohjaamalla käyttäjäryhmät niille osoitetuille reiteille vähennetään alueen eroosion muodostumista.

Uuden reittisuunnitelman ensimmäiset kaksi (2) kilometriä toimivat huoltoreittinä sekä tarvittaessa pelastusreittinä.

 

Muistuttaja 2 muistutus, kiinteistö * * * * * * * * * * * *.

Suunniteltu uusi reitti tulee kyseisen tilan kohdalla kulkea olemassa olevia tieoikeuksia pitkin. Nyt suunniteltu reitti kulkee koko tilan pituussuunnassaan halki ja rasittaa kohtuuttomasti yhtä tilanomistajaa.

Vastine Muistuttajan 2 huomautukseen Kätkätunturin ulkoilureitistä:

Suunnitelmassa esitetty ulkoilureitti käyttää valmista uraa, joka kulkee kiinteistön * * * * * * * * * * * * * läpi. Reitti on suunniteltu alueelle, joka on osoitettu yleiskaavassa VR-1 alueeksi. Yleiskaavassa VR-1 alue on kuvattu merkittäväksi seudulliseksi monikäyttöreittien alueeksi, joka on varattu luonnossa liikkumiseen. Retkeilyn kannalta keskeinen alue, jolla metsäisyys, liikkumiskelpoisuus ja luonnonmukaisuus sekä maisemalliset arvot ovat ominaisia.

Reittilinjauksen muuttaminen yhden kiinteistön osalta heikentää ympäristön arvoja ja aiheuttaa ongelmia rakentamisen sekä ulkoilijoiden ohjaamisen suhteen. Suunnitelman mukainen ulkoilureitti ei aiheuta kiinteistön alueella merkittäviä rakentamistoimenpiteitä eikä näin ollen aiheuta kiinteistölle kohtuuttoman suurta haittaa.

Muistuttajan 3 huomautus kiinteistö * * * * * * * * * * * * *

Emme hyväksy uuden ulkoilureitin rakentamista omistamallemme tilalle Kätkätunturissa tila * * * * * * * * * * * * *.

Uudelle reitille ei ole mitään tarvetta. Olemassa oleva reittilinjaus omistamallamme tilalla on alun perin tarkoitettu jalankulkua varten. On kohtuutonta, että arvokasta tunturiluontoa tuhotaan rakentamalla uusia reittejä. Pyöräilijät eivät tarvitse Kätkätunturiin mitään uusia reittejä. Pyöräilyreitit tulee sijoittaa jo rakennetun Levitunturin puolelle, koska maasto- ja sähköpyörät tuhoavat täysin herkän aluskasvillisuuden ja levittäytyvät reitin ympäristöön. Kätkätunturin alue tulee säilyttää jalkaisin ja hiihtäen tapahtuvaa retkeilyä ja liikkumista varten. Uuden reitin suunnittelussa on unohdettu avoimuus. Se on suunniteltu täysin salassa maanomistajilta. Mitään suunnitteluaikaista yhteydenottoa maanomistajiin ei ole ollut. Tästä syystä reittihanke tulee keskeyttää.

Vastine Muistuttajan 3 huomautukseen Kätkätunturin ulkoilureitistä:

Tilan * * * * * * * * * * * * * alueella kulkeva olemassa oleva ulkoilureitti on rakennettu erityisesti murtomaahiihtoa varten. Olemassa oleva ulkoilureitti on noin kahdeksan (8) metriä leveää suoraa metsätien kaltaista pohjaa, joka ei palvele hyvin kesän ajan retkeilyä ja maastopyöräilyä. Uusi retkeilyreitti siirtyy kulkemaan metsän keskelle kapeana polkupohjana, joka mahdollistaa ulkoilijoille paremman luonto- ja retkeilyelämyksen. Lisäksi uusi ulkoilureitti tarjoaa helpomman vaihtoehdon jo olemassa olevalle vaativuusluokaltaan erittäin vaativalle retkeilyreitille.

Maastopyöräilyn kasvu ei aiheuta Kätkätunturin alueella huomattavaa haittaa. Maastopyöräilyn harrastaminen tapahtuu poluilla eikä polkujen ulkopuolella. Rakentamalla ja ohjaamalla käyttäjät niille osoitetuille reiteille vähennetään alueen eroosion muodostumista.

Reitti on suunniteltu alueelle, joka on osoitettu yleiskaavassa VR-1 alueeksi. Yleiskaavassa VR-1 alue on kuvattu merkittäväksi seudulliseksi monikäyttöreittien alueeksi, joka on varattu luonnossa liikkumiseen. Retkeilyn kannalta keskeinen alue, jolla metsäisyys, liikkumiskelpoisuus ja luonnonmukaisuus sekä maisemalliset arvot ovat ominaisia.

Reittisuunnittelussa noudatetaan ulkoilulain säännöksiä. Reittisuunnitelmat ovat olleet nähtävillä vaaditun ajan sekä maanomistajilla on ollut mahdollisuus tehdä huomautukset määräaikaan mennessä.

 

Muistuttaja 4 huomautus kiinteistö * * * * * * * * * * * *

Esitän huomautuksen ulkoilureitistä joka kulkee Kätkän eteläpuolella "uusi n.5 km pitkä reitti. Mielestäni tämä on turha, koska vastaava reitti kulkee hieman alapuolella.

Reitti pirstaloisi maanomistajien maat suojavyöhykkeineen.

Jos uusia reittejä pitää perustaa niin mielestäni järkevin olis ottaa uusia kohteita eikä rakentaa vieri viereen reittejä jotka vie samaan paikkaan..

Vastine Muistuttajan 4 huomautukseen Kätkätunturin ulkoilureitistä:

Muistutukset tuli jättää 19.08.2022 klo 16 mennessä Kittilän kunnan Kirjaamoon osoitettuna Ely keskukselle. Kyseinen muistutus on saapunut 21.08.2022 klo 22.39, joten muistutus on saapunut myöhässä.

Olemassa oleva ulkoilureitti on 8 metriä leveää suoraa metsätien kaltaista pohjaa, joka ei palvele hyvin kesän ajan retkeilyä ja maastopyöräilyä. Uusi retkeilyreitti siirtyy kulkemaan metsän keskelle kapeana polkupohjana, joka mahdollistaa ulkoilijoille paremman luonto- ja retkeilykokemuksen. Lisäksi uusi ulkoilureitti tarjoaa helpomman vaihtoehdon jo olemassa olevalle vaativuusluokaltaan erittäin vaativalle retkeilyreitille.

Reitti on suunniteltu alueelle, joka on osoitettu yleiskaavassa VR-1 alueeksi. Yleiskaavassa VR-1 alue on kuvattu merkittäväksi seudulliseksi monikäyttöreittien alueeksi, joka on varattu luonnossa liikkumiseen. Retkeilyn kannalta keskeinen alue, jolla metsäisyys, liikkumiskelpoisuus ja luonnonmukaisuus sekä maisemalliset arvot ovat ominaisia.

 

Vs.tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi hyväksyä laaditut vastineet muistutuksiin ja edelleen päättäisi esittää ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen edustaja Marita Toivanen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, perusteena edustusjääviys.

 

Raili Fagerholm esitti, että Kätkätunturin reittisuunnittelu keskeytetään, vedoten maanomistajien vastineisiin. Asko Jussila kannatti.

 

Lautakunnan puheenjohtaja Kai Jussila totesi, että on tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä, äänestävät "JAA".

Ne jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä, äänestävät "EI".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA-ääntä ja kaksi (2) EI-ääntä.

 

Jaa-ääniä antoivat Jussila Kai, Pääkkölä Eveliina, Marttila Outi, Siitonen Veikko, Mäntymaa Vuokko ja Ala Kimmo. Ei-ääniä antoivat Fagerhol Raili ja Jussila Asko.

 

Raili Fagergolm jätti eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

 

Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

 

__________

 

Khall 13.09.2022 § 363

 

Ulkoilulain 4 §:n mukaan

 

Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ulkoilureitti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Kunnan on 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma nähtävänä 14 päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava asianomaiselle kunnalliselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kustannuksellaan kuulutettava siinä järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi. Lisäksi on, jos se hankaluudetta voi tapahtua, suunnitelman nähtäväksi panemisesta erikseen ilmoitettava maanomistajille ja poronhoitoalueella paikalliselle paliskunnalle, joiden alueen kautta reitti tulisi kulkemaan.

Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lausuntoineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

 

1) päättää hyväksyä laaditut vastineet muistutuksiin ja huomautuksiin koskien Kätkätunturin ulkoilureittiä ja

2) päättää esittää em. ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin poissa ollessa esittelijänä toimi hallintosäännön 3 §:n mukaisesti hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus

 

1) päättää hyväksyä laaditut vastineet muistutuksiin ja huomautuksiin koskien Kätkätunturin ulkoilureittiä ja

2) päättää esittää em. ulkoilureittisuunnitelman vahvistamista ELY-keskukselle.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan poissa ollessa puheenjohtajana toiminut Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen tässä asiassa (edustusjääviys, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15-17 - 15.34.

 

Myös 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salosen ollessa poissa puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyyn päätettiin valita jäsen Pirkko Jauhojärvi.

 

Jäsen Paula Nevalainen esitti, että muistutukset huomioidaan ja otetaan myös huomioon, että Kätkätunturi kuuluu Natura-alueeseen.

 

Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan esityksen Paula Nevalaisen esittämällä lisäyksellä lausunnoksi ELY-keskukselle.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa