Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 355

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 355

13.09.2022

 

Oikaisuvaatimus kunnanjohtajan viranhaltijapäätökseen 25.7.2022 § 16

 

343/01.02.01/2022

 

Khall 13.09.2022 § 355

 

(Lisätietoja: Sivistystoimenjohtaja Jutta Hartojoki, puh. 040 705 7486)

 

Kunnanjohtaja on tehnyt 25.7.2022 § 16 viranhaltijapäätöksen* * * * * * * * * * * * palkantarkistuksesta ajalla 1.12.2021-17.5.2022.

 

* * * * * * * on tehnyt kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen päätöksestä. * * * * * * * katsoo, että kunnanjohtajan palkkapäätöstä tulisi oikaista niin, että hänelle maksetaan lisäkorvausta 20 % palkasta kunnanjohtajan päättämän 10 % sijaan. Perusteena päätöksen oikaisemiselle Lehmuslehti esittää varhaiskasvatuspäällikön esityksen sekä kohtuullisuuden ottaen huomioon vastuualueen laajuuden.

 

Sirkassa on kaksi päiväkotia, Oravanpesä ja Mäntymaja, joissa molemmissa on oma päiväkodin johtajansa. Sirkan alueen päiväkodin johtajien tehtävissä on tapahtunut useita muutoksia virkavapaiden takia. Varhaiskasvatuksen opettaja * * * * * * * * *i hoisi syksystä 2021 Mäntymajan päiväkodin johtajan sijaisuutta. Oravanpesän päiväkodin johtajan jäätyä virkavapaalle 1.12.2021, * * * * * * * hoisi sijaisuutensa ohella myös Oravanpesän päiväkodin johtajan tehtäviä. Sekä Mäntymajan johtajan sijaisuus että Oravanpesän johtajan lisävastuu päättyivät 17.5.2022.* * * * * * * * vastuualue aikavälillä 1.11.2021-17.5.2022 kattoi yksitoista (11) ryhmää, kun se yhdellä johtajalla on tavallisesti 5-6 ryhmää.

 

Päiväkodin johtajien vastuualueet 2021-2022:

 

Päiväkodin johtaja 

Sijainti 

Vastuualue 

Laajuus 

Takala Kaija 

kirkonkylä 

Päiväkoti Pikkumettä, vuorohoito 

5 ryhmää 

Tavi Raija 

(sij. Kurtakko Mervi) 

kirkonkylä, Alakylä, Kaukonen 

Päiväkoti Muksula, perhepäivähoito (Alakylä, Kaukonen, kotihoito) 

6 ryhmää 

Metsärinta Eija 

Sirkka 

Päiväkoti Oravanpesä, vuorohoito 

+ eskariryhmät Raattama 

6 ryhmää 

Kurtakko Mervi
(sij. Lehmuslehti Katja) 

Sirkka, Köngäs, Raattama 

Päiväkoti Mäntymaja, Köngäs,

5 ryhmää 

 

Ennen oikaisuvaatimuksen sisällöllistä tutkimista, tulee oikaisuvaatimuksen muotovaatimukset tutkia.

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

 

Kuntalain 141 § mukaan päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksessä on ollut asianmukainen muutoksenhakuohje.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimuksen tehnyt * * * * * * * on asianosainen, joten hänellä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

 

Päätöksen tiedoksianto

 

Kuntalain 139 § mukaan päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

 

Hallintolain 59 § mukaan asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty hänelle kirjeellä tai kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

 

Asianosaiselle on lähetetty päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tiedoksi kirjeellä 25.7.2022. Kirjeen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Kuntalain 138 § mukaan oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava Kittilän kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on saapunut Kittilän kunnan kirjaamoon 15.8.2022 klo 8.40. Oikaisuvaatimus on siten toimitettu ajoissa ja oikealle oikaisuvaatimusviranomaiselle.

 

Oikaisuvaatimuksen perusteet ja vaatimukset

 

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Oikaisuvaatimuksen väitteet laillisuusvirheistä tutkitaan. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla, jolloin päätös on valittajan mielestä asiallisesti väärä.

 

* * * * * * * oikaisuvaatimuksessa on mainittu päätös sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet.

 

Päätöksen laillisuus

 

Viranhaltijapäätöksen on tehnyt Kittilän kunnan hallintosäännön 51 §:n mukaan toimivaltainen viranomainen. Hallintosäännön 51 §:n mukaan virka-ja työehtosopimukseen perustuvasta harkinnanvaraisista palkankorotuksista sekä henkilökohtaisista lisistä päättää kunnanjohtaja toimialajohtajan esityksestä kunnanhallituksen vahvistaman palkkausjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Päätös on pykälöity ja sillä on diaarinumero. Päätöksessä on nähtävillä päätöksentekijän virka-asema, eli päätöksentekijä on yksilöitävissä. Päätöksessä ei siten ole sen pätevyyteen vaikuttavaa muoto- tai laillisuusvirhettä.

 

Oikaisuvaatimuksen tutkiminen

 

Oikaisuvaatimus on tehty oikean muutoksenhakuohjeen perusteella, oikeaan aikaan, oikealle muutoksenhakuviranomaiselle, kirjallisesti ja vaatimukset sekä perusteet esittäen, joten kunnanhallitus tutkii oikaisuvaatimuksen sisällölliset vaatimukset.

 

Toimivalta palkan tarkistamista koskevissa asioissa

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 51 §:n mukaan virka-ja työehtosopimukseen perustuvasta harkinnanvaraisista palkankorotuksista sekä henkilökohtaisista lisistä päättää kunnanjohtaja toimialajohtajan esityksestä kunnanhallituksen vahvistaman palkkausjärjestelmän periaatteiden mukaisesti.

 

Henkilöstöpäällikkö koordinoi kaikkia palkkapäätöksiä. Niissä noudatetaan kunnallisessa työ-ja virkaehtosopimuksessa sekä kunnanhallituksen 16.4.2019 § 123 vahvistamassa palkkausjärjestelmässä määriteltyjä yhdenmukaisia käytänteitä ja periaatteita.

 

* * * * * * * palkantarkistuksen osalta prosessi oli siis seuraava; varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluejohtajana ja päiväkodin johtajien lähiesimiehenä teki esityksen perusteluineen palkantarkistuksesta sivistystoimenjohtajalle tässä tapauksessa kasvaneen vastuualueen perusteella. Sivistystoimenjohtaja toimialajohtajana valmistelee päätösesityksen kunnanjohtajalle. Sivistystoimenjohtaja valmistelee ja tekee päätösesityksen itsenäisenä viranhaltijana. Henkilöstöpäällikkö koordinoi palkkapäätöksiä antamalla lausuntonsa ennen kunnanjohtajan päätöstä. Kunnanjohtaja itsenäisenä viranhaltijana tekee palkkapäätöksen toimialajohtajan esityksestä.

 

Varhaiskasvatuspäälliköllä tulosaluejohtajana ei ole toimivaltaa sitovasti luvata palkantarkistusta tai palkantarkistuksen euromääräistä tai prosentuaalista summaa työntekijälle, vaan asian päättää hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja.

 

Takautuvat palkkapäätökset

 

Palkkausjärjestelmän mukaan korvausta maksetaan päätöksen tekemisen jälkeisestä ajasta ja takautuvia päätöksiä ei tehdä. Harkinnanvaraiset palkankorotukset tehdään siis päätösajankohdasta alkaen seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksena tästä ovat selvät virheet virka- ja työehtosopimuksen noudattamisessa, jotka korjataan takautuvasti.

 

Sivistystoimenjohtajan sekä varhaiskasvatuspäällikön vaihtuminen kevään 2022 aikana viivästytti * * * * * * * viranhaltijapäätöksen esittelyä sekä sen etenemistä kunnan prosesseissa. Koska * * * * * * * * * vastuualue oli ko. aikana suuri, kohtuulliseen lopputulokseen päätymiseksi sivistystoimenjohtaja esitti, että * * * * * * * palkkaa tarkistetaan takautuvasti kunnan palkkausperusteista poiketen takautuvasti.

 

Korvaus lisätehtävästä

 

Kunnanhallituksen 16.4.2019 § 123 hyväksymän Kittilän kunnan palkkausjärjestelmän mukaan lisäkorvaus erillisestä vastuusta (s.3) tulee kuvata sisällön, määrän sekä vaikutuksen osalta. Korvaus lisätyöstä edellyttää myös muutosta tehtävän vaativuudessa. Lisäksi määritellään käytäntö mahdollisten erillisten lisien maksamisesta sekä selvät kriteerit niille. Tällöin tulee kuvata lisätyön sisältö ja määrä sekä sen vaikutus omiin työtehtäviin. Lisäksi edellytetään muutosta tehtävän vaativuudessa. Tehtyä työmäärää pyritään ensi sijassa tasoittamaan työajantasoitusvapailla tai tarvittaessa ylityömääräyksellä. Kun lisävastuu on selvä ja perusteltu, lisäkorvauksen maksamisesta tehdään päätös, jossa näkyy myös sen perustelu.

 

Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen 4§ 2 mom/ kohta 3.2 määrittelee lisätehtävistä ja -vastuusta seuraavaa:

Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan määrätä hänen tavanomaisten tehtäviensä lisäksi lisätehtäviä ja -vastuita, mikä osaltaan vaikuttaa tehtävien vaativuuteen ja sitä kautta tehtäväkohtaisen palkan määrään. Mikäli lisätehtävä tai -vastuu on määräaikainen, voidaan tästä aiheutuva tehtäväkohtaisen palkan korotustarve tarvittaessa määritellä määräaikaisena korotuksena (5 §:ssä ovat määräykset olennaisen tehtävämuutoksen vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan). Esimerkkinä tällaisista lisätehtävistä ja vastuista voidaan mainita jonkin yksikön tai vastuualueen määräaikainen päällikkyys, jonkin yksikön tai ryhmän vetovastuu, johtajan tai esimiehen varamiehenä toimiminen tai vastuu vaativasta tehtäväkokonaisuudesta, jota muilla samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvilla ei ole.

 

Prosenttiperusteinen korvaus lisätehtävästä

 

Kittilän kunnassa lisätehtävien korvaaminen on maksettu useissa palkkapäätöksissä euromääräisenä korvauksena. Euromääräinen korvaus johtaa helposti siihen, että korvaus erilaisista lisätehtävistä ei ole oikeassa suhteessa työntekijän tehtäväkohtaiseen palkkaan. Useissa kunnissa lisätehtävistä korvataan prosenttiperusteisesti, jolloin korvaus suhteutuu tehtäväkohtaiseen palkkaan työtehtävästä riippumatta.

 

Prosenttiperusteinen korvaus suhteutuu lisävastuun määrään. Prosenttikorotuksien portaina on usein 5/7,5/10 %, tämän yli menevät prosenttikorvaukset edellyttävät poikkeuksellisen laajaa lisävastuuta.

 

* * * * * * * vastuualue on ollut ko. ajankohtana suuri ja useista muuttujista johtuen poikkeuksellisen haastava. * * * * * * * tehtäväkohtainen palkka on 3302,20 euroa, joten 10 % suuruinen lisäkorvaus on 330 euroa kuukaudessa.

 

Johtopäätökset

 

Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä tai epätarkoituksenmukaisuutta. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, alkuperäinen päätös voidaan kumota tai sen tilalle tehdään uusi päätös.

 

Palkantarkistuspäätös on tehty Kittilän kunnan hallintosääntöä noudattaen. Varhaiskasvatuspäälliköllä ei ole hallintosäännön mukaista toimivaltaa luvata tai esittää työnantajaa sitovasti palkantarkistuksia.

 

Työnantajan näkemyksen mukaan 10 % tehtäväkohtaisen palkan korotus (330 euroa/kk) on oikeassa suhteessa lisävastuun määrään.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska 10 % tehtäväkohtaisen palkan korotus (330 euroa/kk) on oikeassa suhteessa lisävastuun määrään.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Pirkko Jauhojärvi esitti, että * * * * * * * oikaisuvaatimus hyväksytään ja hänelle maksetaan 20 %:n korotus kuussa ko. tehtävän hoitamisesta. Jäsenet Esa Ylläsjärvi ja Jouko Nikkinen kannattivat Jauhojärven esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa".

Jauhojärven esityksen kannalla olevat äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä ja viisi (5) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Jussi Mäkitalo, Paula Nevalainen, Tarmo Salonen ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Jouko Nikkinen, Pekka Rajala, Saana Veltheim ja Esa Ylläsjärvi.

 

Puheenjohtaja totesi, että Pirkko Jauhojärven esitys oli tullut kokouksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa