Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 233

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 233

21.06.2022

 

Eron myöntäminen Tuula Koivuniemelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustehtävästä, tarkastuslautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja täydennysvaalien suorittaminen

 

272/00.00.01/2021

 

Khall 21.06.2022 § 233

 

(Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén, puh.040 653 0774)

 

Tuula Koivuniemi on kuntaan 22.2.2022 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.3.2022 alkaen.

 

Kunnanvaltuusto on valinnut Koivuniemen jäseneksi tekniseen lautakuntaan ja kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi ja varajäseneksi tarkastuslautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä koululautakuntaan.

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja kuntalain 32 §:ssä toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Tekninen lautakunta

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnanvaltuusto on valinnut 16.8.2021 § 82 tekniseen lautakuntaan kahden vuoden toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

 

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Jussila Kai Kesk. Korva Merja Kesk.

Mäntymaa Vuokko Kesk. Jokela Ville Kesk.

Koivuniemi Tuula Kesk. Jauhojärvi Pirkko Kesk.

Fagerholm Raili Vas. Kinnunen Leena Vas.

Jussila Asko Vas. Uusisalmi Atte Vas.

Mäkitalo Jussi PS Siitonen Veikko PS

Niva Jukka KL Ala Kimmo PS

Marttila Outi OMK Kallankari Rasmus OMK

Johansson Oiva Kok. Vanhatalo Leena Vihr.

 

Puheenjohtaja Jussila Kai Kesk.

1. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili Vas.

2. varapuheenjohtaja Marttila Outi OMK

 

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

 

Kiinteistönmuodostamislain (12.4.1995/554) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Uskotulle miehelle maksettavista palkkiosta ja korvauksista on tarkemmat säädökset kiinteistönmuodostamislain 6 §:n 3 momentissa. Lain 6.4 §:n mukaan uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperusteet ja määrän vahvistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Uskottuun mieheen sovelletaan muuten, mitä kuntalain 10 luvussa säädetään kunnan luottamushenkilöstä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Kunnanvaltuusto valitsi 16.8.2021 § 95 toimikaudekseen kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat seitsemän (7) henkilöä:

Hettula Juha Kesk.

Koivuniemi Tuula Kesk.

Rauhala Mikko Vas.

Fagerholm Emilia Vas.

Majava Jukka PS

Huikuri-Kujala Helena OMK

Ovaskainen Ahti Vihr.

 

 

Tarkastuslautakunta

 

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Kuntalain 121 §:n 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 12 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kuusi (6) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:n 2 momentissa.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään lisäksi Kittilän kunnan hallintosäännön 9 luvun 78 §:ssä.

Tarkastuslautakunnan kokouksista säädetään hallintosäännön 77 §:ssä.

Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan kokouksessaan 16.8.2021 § 80 toimikaudekseen seuraavat kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen:

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Niemi Eija Kesk. Koivuniemi Tuula Kesk.

Granroth Aaro Vas. Fagerholm Emilia Vas.

Lehtonen Minna PS Rautio Ville PS

Marttila Outi OMK Kangas Pentti OMK

Kallankari Rasmus OMK Linnala Maija OMK

Hettula Arto SDP Kautto Sakari SDP

 

Puheenjohtaja Hettula Arto SDP

1. varapuheenjohtaja Marttila Outi OMK

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 2 luvun 10 §:n mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 16.8.2021 § 83 kahden (2) vuoden toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä, henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Jauhojärvi Pirkko Kesk. Korva Merja Kesk.

Toivola Juha Kesk. Koivuniemi Tuula Kesk.

Hettula Juha Kesk. Mäntymaa Vuokko Kesk.

Vuolli Oula Vas. Kyrö Jari Vas.

Nevalainen Helena Vas. Kinnunen Leena Vas.

Lehtonen Minna PS Lompolo Mikko PS

Mäkitalo Jussi PS Ylitörmänen Janne KL

Yritys Inkeri OMK Vaara Yrjö OMK

Ovaskainen Ahti Vihr. Poti Jukka Kok.

Puheenjohtaja Vuolli Oula Vas.

1. varapuheenjohtaja Jauhojärvi Pirkko Kesk.

2. varapuheenjohtaja Lehtonen Minna PS

 

Tekniseen lautakuntaan valittavaa jäsentä, kiinteistötoimitusten uskottua miestä sekä tarkastuslautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyyttä koskevat kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuusedellytys.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa ja täydennysvaalissa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1) myöntää eron Tuula Koivuniemelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä, kiinteistötoimitusten uskotun miehen luottamustehtävästä ja tarkastuslautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä

2) suorittaa teknisen lautakunnan jäsenen, kiinteistötoimitusten uskotun miehen ja tarkastuslautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen täydennysvaalin

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa