Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 163

10.05.2022

 

Johtoryhmän palkantarkistukset/Tekninen johtaja

 

12/01.02.01/2021

 

Khall 10.05.2022 § 163

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Tekninen johtaja on toimittanut kunnanhallitukselle 15.3.2022 hakemuksen, jossa hän pyytää, että hänen palkkansa tarkistetaan samalle tasolle kuin muilla toimialajohtajilla, perusturvajohtajalla ja sivistystoimenjohtajalle on. Hakemuksessaan hän tuo mm. esille, että hänen palkkaustansa ei ole tarkistettu vuoden 2017 jälkeen ja muiden toimialajohtajien palkat on 2019 jälkeen korotettu. Edelleen hän tuo esille, että vuoden 2019 alussa teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan kokonaispalkka oli vielä sama, nyt eroa kuukausipalkassa on yli 1200 euroa. Hän viittaa kunnanhallituksen päätökseen johtoryhmän palkantarkistuksista 16.2.2021 § 69 jossa kunnanhallitus päätti, että asia tuodaan päätöksentekoon kevään 2021 aikana. Päätöstä ei noudatettu eikä asiaa ole tuotu vieläkään käsiteltäväksi. Hakemuksessaan tekninen johtaja pyytää korotusta maksettavaksi takautuvasti heinäkuulta 2021 lähtien ja perusteena hän tuo esille em. kunnanhallituksen päätöksen ja sen, että teknisen johtajan sijaiselle on maksettu viime heinä-elokuulta neljän viikon ajalta 903,23 euroa korkeampaa palkkaa kuin teknisen johtajan kokonaispalkka on.

 

Teknisen johtajan hakemus on oheismateriaalina.

 

Kunnan hallintosäännön 18 §:n mukaan hallinto-osaston toimialaa johtaa hallintojohtaja, talousosastoa johtaa controller, sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaista toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja ja Kideven johtokunnan alaista elinkeinopalvelujen toimialaa johtaa elinkeinojohtaja.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee seuraavat asiat:

kohta 24. kunnanjohtajan esityksestä toimialajohtajan palkan määräytymisestä.

 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt vuonna 2020 perusturvajohtajan palkaksi 6969 euroa/kk uuden viranhaltijan ottaessa tehtävän vastaan. Kesällä 2020 määräajaksi otettu sivistystoimenjohtaja esitti valmiutensa jatkaa viransijaisena ja toi esille toimialajohtajien palkan määrittelyssä yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden huomioimisen sekä esitti palkkatoivomuksen (6900 €), joka sisältää sivistystoimenjohtajan tehtävien ohella edelleen vastuullaan olevan Kittilän historiakirjan historiatoimikunnan puheenjohtajan tehtävät. Kunnanhallitus päätti em. palkkapyynnön perusteella maksaa ma. sivistystoimenjohtajalle 1.8.2020 lukien 6900 euroa/kk. Keväällä 2021 määräaikaisuuden päättyessä historiatoimikunnan vetäminen annettiin kulttuurisihteerille, jolle maksetaan 900 euroa tehtävästä edelleen.

Kunnanhallitus päätti sivistystoimenjohtajavalinnan yhteydessä 3.12.2021 § 552, että sivistystoimenjohtajan viran kokonaispalkka on 6900 euroa.

 

Kittilän kunta maksaa em. kahdelle toimialajohtajille em. tavalla suurempaa palkkaa kuin Suomen saman kokoluokan kunnissa (5000 - 10000 as.) keskimäärin samoissa tehtävissä ja suurempaa palkkaa kuin naapurikunnissa. Hallintojohtajan, perusturvajohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtaja kokonaispalkat ovat Suomessa 5000 - 10000 asukkaan kunnissa 5500 - 6000 euroa kuukaudessa tilastokeskuksen tilaston mukaan.

 

Oheismateriaalina on palkkavertailu nimikkeittäin saman kokoluokan 5000 - 10 000 as. kuntiin (Tilastokeskuksen palkkavertailu, kunnat) sekä lähikuntiin.

 

KVESin luvun II Palkkaus 8 §:n 1 mom:

"8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä."

 

Palkkausluvun 17 §

"17 § Työnantajan edustajan palkka

Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin on määrätty, kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Työntekijöiden osalta tämä edellyttää, että työnantajan oikeudesta määrätä palkasta on sovittu työsopimuksessa.

 

Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija/työntekijä, joka vastaa kunnan/kuntayhtymän tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kunnan/kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edustajiksi.

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.

Edellä tarkoitetun viranhaltijan/työntekijän kuulumisen tämän pykälän piiriin ratkaisee tarvittaessa Kunnallinen työmarkkinalaitos."

 

KVTES:n palkkausjärjestelmän perusajatuksena on, että tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. KVTES:ssa tehtävän vaativuutta tarkastellaan palkkahinnoittelukohdittain, jos paikallisesti ei ole muuta sovittu.

Toimialajohtajat kuuluvat palkkahinnoittelun ulkopuolisiin.

 

KVTESin palkkausluvun 8 § 1 mom

"8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä."

Kittilän kunnanhallituksen 16.4.2019 hyväksymässä kunnan palkkausjärjestelmässä todetaan seuraavaa:

"Palkkasummaakin tärkeämmäksi henkilöstö kokee palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden ja yhtenäisten periaatteiden noudattamisen. Työnantajan vastuulla on, että sen käyttämä palkkausjärjestelmä on oikeudenmukainen ja yhdenmukainen kaikille. Tarkoituksenmukaista on sovittaa palkkausjärjestelmä osaksi kunnan johtamisjärjestelmää ja strategian jalkauttamista. Palkkauksen avoimuudella ja koetulla oikeudenmukaisuudella on yhteys palkkatyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Jokainen työnantaja määrittelee oman palkitsemisjärjestelmänsä. Tämä on kirjallinen kuvaus Kittilän kunnan palkkaus- ja arviointijärjestelmästä."

 

Johtoryhmän palkkavertailua saman kokoisiin kuntiin ja naapurikuntiin on esitelty kunnanhallituksessa alkuvuonna 2021.

Edelleen päivitettyä palkkavertailua on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa 12.4.2022.

 

Em. perusteella kunnanhallituksen on perusteltua tarkastella palkkoja yhdenvertaisuus huomioiden.

Kittilän kunnanhallituksen hyväksymän palkkausjärjestelmässä todetaan seuraavaa:

"Harkinnanvaraiset palkankorotukset tehdään päätösajankohdasta alkaen seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksena tästä ovat selvät virheet virka- ja työehtosopimuksen noudattamisessa, jotka korjataan takautuvasti."

 

Kunnanjohtaja:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Pekka Rajala, 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen, varajäsen Raili Fagerholm ja 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska Lauri Kurula on tehnyt heistä tutkintapyynnön kiusaamisesta.

Valtuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska hänen puolueettomuutensa oli vaarantunut.

 

Varajäsen Aila Moksi saapui kokoukseen Marita Toivasen sijaan tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14.53.

 

Tuula Mertaniemi esitti, että Pirkko Jauhojärvi toimii kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana, minkä kunnanhallitus hyväksyi.

 

Puheenjohtajana toiminut Pirkko Jauhojärvi esitti, että kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään Tuula Mertaniemen, minkä kunnanhallitus hyväksyi.

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen esitti, että teknisen johtajan kokonaispalkka on 6 200 euroa kuukaudessa 1.6.2022 lukien. Perusteluna on tehtävän vaativuus sekä palkkojen oikea suhde toisiinsa toimialajohtajien väillä.

 

Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus toteaa, että hakemuksessa mainitut kaksi muuta asiaa merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus ei ota uudelleen käsittelyyn 28.10.2003 §:ssä 489 päättämäänsä asiaa. Kunnanhallitus käsittele myöhemmin tulvatorjuntaa koskevan hätätyölaskuasian.

 

Tuula Mertaniemi esitti, että tekniselle johtajalle maksetaan hakemuksessa esiin tuoduin perustein 6 900 euron kokonaispalkka.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei Tuula Mertaniemen esitystä kannatettu ja että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

 

Aila Moksi poistui kokouksesta klo 15.20.

__________

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa