Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 162

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 162

10.05.2022

 

Johtoryhmän palkantarkistukset/Hallintojohtaja

 

12/01.02.01/2021

 

Khall 10.05.2022 § 162

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Hallintojohtaja on toimittanut 5.11.2021 palkkapyynnön, jossa hän mm. tuo esille, että täyttää hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot sekä viittaa kirjeessään viransijaiselleen sijaisuuden loppupuolella maksettuun palkkaan, joka on ollut korkeampi kuin hänelle vakituisena viranhaltijana maksetaan. Edelleen hallintojohtaja tuo esille, että viime aikoina perusturvajohtajan viransijaisuuksissa on maksettu kelpoisuusehdot täyttävälle viransijaiselle samaa palkkaa kuin vakinaiselle viranhaltijalle. Em. perusteella hallintojohtaja toteaa, että myös hänelle tulisi maksaa sama palkka, ja samoilla perusteilla, joka on maksettu viransijaiselleni virkavapaani aikana. Liitteenä hallintojohtaja on toimittanut päivitetyn tehtäväkuvan, josta ilmenee yksityiskohtaisesti lisävastuut tällä hetkellä.

 

Hallintojohtajan palkkapyyntö on oheismateriaalina.

 

Kunnan hallintosäännön 18 §:n mukaan hallinto-osaston toimialaa johtaa hallintojohtaja, talousosastoa johtaa controller, sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja, koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan alaista toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja, teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja ja Kideven johtokunnan alaista elinkeinopalvelujen toimialaa johtaa elinkeinojohtaja.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee seuraavat asiat:

kohta 24. kunnanjohtajan esityksestä toimialajohtajan palkan määräytymisestä.

 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt vuonna 2020 perusturvajohtajan palkaksi 6969 euroa/kk uuden viranhaltijan ottaessa tehtävän vastaan. Kesällä 2020 määräajaksi otettu sivistystoimenjohtaja esitti valmiutensa jatkaa viransijaisena ja toi esille toimialajohtajien palkan määrittelyssä yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden huomioimisen sekä esitti palkkatoivomuksen (6900 €), joka sisältää sivistystoimenjohtajan tehtävien ohella edelleen vastuullaan olevan Kittilän historiakirjan historiatoimikunnan puheenjohtajan tehtävät. Kunnanhallitus päätti em. palkkapyynnön perusteella maksaa ma. sivistystoimenjohtajalle 1.8.2020 lukien 6900 euroa/kk. Keväällä 2021 määräaikaisuuden päättyessä historiatoimikunnan vetäminen annettiin kulttuurisihteerille, jolle maksetaan 900 euroa tehtävästä edelleen.

Kunnanhallitus päätti sivistystoimenjohtajavalinnan yhteydessä 3.12.2021 § 552, että sivistystoimenjohtajan viran kokonaispalkka on 6900 euroa.

 

Kittilän kunta maksaa em. kahdelle toimialajohtajille em. tavalla suurempaa palkkaa kuin Suomen saman kokoluokan kunnissa (5000 - 10000 as.) keskimäärin samoissa tehtävissä ja suurempaa palkkaa kuin naapurikunnissa. Hallintojohtajan, perusturvajohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtaja kokonaispalkat ovat Suomessa 5000 - 10000 asukkaan kunnissa 5500 - 6000 euroa kuukaudessa tilastokeskuksen tilaston mukaan.

 

Oheismateriaalina on palkkavertailu nimikkeittäin saman kokoluokan 5000 - 10 000 as. kuntiin (Tilastokeskuksen palkkavertailu, kunnat) sekä lähikuntiin.

 

KVESin luvun II Palkkaus 8 §:n 1 mom:

"8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä."

 

Palkkausluvun 17 §

"17 § Työnantajan edustajan palkka

Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin on määrätty, kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Työntekijöiden osalta tämä edellyttää, että työnantajan oikeudesta määrätä palkasta on sovittu työsopimuksessa.

 

Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija/työntekijä, joka vastaa kunnan/kuntayhtymän tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kunnan/kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edustajiksi.

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.

Edellä tarkoitetun viranhaltijan/työntekijän kuulumisen tämän pykälän piiriin ratkaisee tarvittaessa Kunnallinen työmarkkinalaitos."

 

KVTES:n palkkausjärjestelmän perusajatuksena on, että tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. KVTES:ssa tehtävän vaativuutta tarkastellaan palkkahinnoittelukohdittain, jos paikallisesti ei ole muuta sovittu.

Toimialajohtajat kuuluvat palkkahinnoittelun ulkopuolisiin.

 

KVTESin palkkausluvun 8 § 1 mom

"8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä."

Kittilän kunnanhallituksen 16.4.2019 hyväksymässä kunnan palkkausjärjestelmässä todetaan seuraavaa:

"Palkkasummaakin tärkeämmäksi henkilöstö kokee palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden ja yhtenäisten periaatteiden noudattamisen. Työnantajan vastuulla on, että sen käyttämä palkkausjärjestelmä on oikeudenmukainen ja yhdenmukainen kaikille. Tarkoituksenmukaista on sovittaa palkkausjärjestelmä osaksi kunnan johtamisjärjestelmää ja strategian jalkauttamista. Palkkauksen avoimuudella ja koetulla oikeudenmukaisuudella on yhteys palkkatyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Jokainen työnantaja määrittelee oman palkitsemisjärjestelmänsä. Tämä on kirjallinen kuvaus Kittilän kunnan palkkaus- ja arviointijärjestelmästä."

 

Johtoryhmän palkkavertailua saman kokoisiin kuntiin ja naapurikuntiin on esitelty kunnanhallituksessa alkuvuonna 2021.

Edelleen päivitettyä palkkavertailua on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa 12.4.2022.

 

Em. perusteella kunnanhallituksen on perusteltua tarkastella palkkoja yhdenvertaisuus huomioiden.

Kittilän kunnanhallituksen hyväksymän palkkausjärjestelmässä todetaan seuraavaa:

"Harkinnanvaraiset palkankorotukset tehdään päätösajankohdasta alkaen seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksena tästä ovat selvät virheet virka- ja työehtosopimuksen noudattamisessa, jotka korjataan takautuvasti."

 

Kunnanjohtaja:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Vs. hallintojohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen, syynä intressijääviys, ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toimi pöytäkirjapitäjänä tämän asian osalta.

 

Kunnanhallitus piti kokoustauon klo 13.28 - 14.44.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtajan kokonaispalkka on 6400 eur/kk 1.6.2022 lukien. Perusteluna on tehtävän vaativuus sekä palkkojen oikea suhde toisiinsa palkkahinnoittelun ulkopuolisten välillä.

 

Marita Toivanen teki seuraaan vastaesityksen:

Hallintojohtajan kokonaispalkka on 6200 eur/kk 1.6.2022 lukien. Palkkaa tarkistetaan mahdollisen organisaatiouudistuksen jälkeen.

 

Raili Fagerholm kannatti Marita Toivasen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

Hän teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä (Jouko Nikkinen, Saana Veltheim ja Tuula Mertaniemi).

Ei-ääniä annettiin kuusi (6) (Pirkko Jauhojärvi, Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Pekka Rajala, Tarmo Salonen ja Marita Toivanen).

 

Puheenjohtaja totesi, että Marita Toivasen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa