Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 18

09.02.2022

 

Haketustoiminnan keskeyttämisen pysyttäminen voimassa, Kittilän Aluelämpö Oy

 

33/11.01.00/2022

 

RakYmplk 09.02.2022 § 18

 

Ympäristösihteeri on 24.01.2022 tehnyt toiminnan keskeyttämispäätöksen Kittilän Aluelämpö Oy:n kiinteistöllä luvattomasta toiminnasta (haketus). Ympäristötarkastaja on 24.01.2022 tarkastuskäynnillä todennut, että Kittilän Aluelämpö Oy:n kiinteistöllä on luvaton haketus käynnissä ja tehnyt tarkastuksen yhteydessä suullisen keskeyttämispäätöksen:

  1. Hakettamista ei ole ilmoitettu osaksi toimintaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 § mukaisessa rekisteröinti-ilmoituksessa (YLVA 100304706). Täten toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut haketusta koskevia tarvittavia selvityksiä rekisteröintimenettelyssä.

  2. Haketuksesta on tehty useita ilmoituksia 22.-24.1.2022. Toiminnanharjoittajaa on kehotettu jo aiemmin lopettamaan asemakaava-alueella hakettaminen merkittävän meluhaitan vuoksi (ilmoitus: sisälle kuuluva häiritsevä melu 8.11.2021). Ilmoitukseen perustuen toiminnanharjoittajaa kehotettiin puhelimitse keskeyttämään häiritsevää melua aiheuttava toiminta kiinteistöllä.

Lämpölaitos ja haketuspaikka sijaitsee asutusalueen keskellä, jolloin melusta aiheutuu haittaa kymmenille kiinteistöille ja sadoille asukkaille. Melu kuuluu selkeästi noin 500 metrin etäisyydelle haketuspaikasta.

YSL (527/2014) 5 § mukaisesti melu on ihmisen toiminnasta aiheutuva päästö. YSL 27 §:n mukaan toiminnalla, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, on oltava ympäristölupa. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n mukaan "Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat."

  1. Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt haketuksesta myöskään YSL 118 § mukaista ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

  2. Alue sijaitsee asemakaava-alueella, kiinteistön kaavamerkintä ET eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Toiminta tuottaa haittaa asemakaavassa osoitetulla muiden alueiden käytölle, jonka perusteella toiminta on vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999, esimerkiksi § 58).

 

Ympäristösihteeri on 24.01.2022 määrännyt alueella harjoitetun toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 182 §:n perusteella luvattomuuden (YSL 527/2014 § 27, momentti 3) sekä kohtuuttomaksi arvioidun meluhaitan vuoksi (Eräistä naapuruussuhteista annettu laki 26/1920 § 17 ja § 18). Määräys on astunut voimaan välittömästi, eikä päätöksestä ole voinut valittaa (YSL § 182, § 190).

 

Haketustoiminta on lopetettava välittömästi ja alueelle ei saa tuoda uutta puutavaraa haketettavaksi.

 

Ennen keskeytyksen kumoamista tulee toiminnanharjoittajan edellä mainittujen määräysten lisäksi tehdä haketukseen liittyvä selvitys melun voimakkuudesta, kestosta ja leviämisalueesta haketuksen aikana. Selvityksestä tulee käydä ilmi, miksi toiminta on aloitettu ilman tarvittavaa lupamenettelyä. Selvitys on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 7.2.2022 mennessä. Selvityksen antamatta jättäminen ei estä asian mahdollista jatkokäsittelyä.

 

Ympäristönsuojelulain 182 §:n 2 mom. mukaan viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut asian.

 

Ympäristösihteeri:

Esitän, että 24.01.2022 ympäristösihteerin tekemä keskeyttämispäätös pysytetään voimassa toistaiseksi, kunnes toiminnanharjoittaja on toimittanut haketukseen liittyvät riittävät selvitykset.

 

 

Päätös:

Kittilän Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tennivaara kävi selvittämässä laitoksen haketustoimintaa ennen asian käsittelyä.

 

Juha Hettula ilmoitti olevansa esteellinen (Kittilän Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

 

Keskeyttämispäätös pidettiin voimassa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa