Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.03.2022/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 108

29.03.2022

 

Korkeimman hallinto-oikeuden lausumapyyntö 22611/03.04.04.04.16/2021

 

45/10.02.03/2016

 

Khall 29.03.2022 § 108

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt lausumaa valituslupahakemukseen, koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä 30.6.2021 21/0116/1, Ounaslohen ranta-asemakaavan hyväksyminen. Lausuma on pyydetty toimittamaan 31.3.2022 mennessä.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, koskien Ounaslohen ranta-asemakaavan hyväksymistä, on tehty valituslupahakemus ja valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

Maanomistaja pyytää Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa, koska

  1. Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yhteisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

  2. Asian saattaminen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi.

 

Maanomistaja valituksen vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat:

  1. Korkein hallinto-oikeus kumoaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 30.6.2021 antaman päätöksen 21/0116/1 kokonaisuudessaan siltä osin, mitä päätös on koskenut Maanomistajan Hallinto-oikeudelle tekemän valituksen käsittelyä.

  2. Ounaslohen ranta-asemakaavan hyväksyminen palautetaan Kittilän kuntaan uudelleen ratkaistavaksi kortteleiden 21 ja 22 osalta.

  3. Kittilän kunta velvoitetaan suorittamaan Maanomistajalle oikeudenkäyntikulukorvauksena yhteensä 3800 euroa Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen osalta.

 

Valituslupahakemus ja valitus perusteluineen ja liitteineen oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Esitän, että kunnanhallitus päättää lausumanaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemuksesta ja valituksesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä todeta seuraavaa:

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 3 momentin mukaan asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Korttelissa 21 sijaitsee Kyrön paliskunnan toiminnan kannalta keskeinen porojen joen ylityspaikka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Kartta tarkastelun perusteella korttelista 22 noin kaksi kolmasosaa korttelin pinta-alasta sijoittuu HQ 1/100 mallilaskentaan perustuvalle tulvavaara-alueelle. Valtakunnallisten alueitten käyttötavoitteiden mukaan kestävän alueidenkäytön tehtävänä on muun ohella varautua sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä sijoittaa uusi rakentaminen tulvavaara-alueiden ulkopuolelle. Kaavamääräysten mukaisesti rakennukset on sijoitettava siten, että pengertämistä tarvitaan mahdollisimman vähän. Ei ole tarkoituksen mukaista, että pengertämistä tehdään rakentamisen mahdollistamiseksi tulvariskialueelle eikä enimmillään metrin pengerrystä voida pitää vähäisenä.

 

Edellä mainituilla perusteilla valtuuston hyväksymille kaavaratkaisuille on ollut olemassa kaavantavoitteista ja sisältö vaatimuksista johdettavissa olevat hyväksyttävät maankäytölliset perusteet.

 

Kittilän kunta katsoo, että Hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita miltään osin eikä maanomistajan vaatimukseen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi ole lakiin perustuvia perusteita. Näin ollen valitusluvan myöntämiselle ei ole perusteita.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa