Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.03.2022/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 88

15.03.2022

 

Hallintojohtajan viransijaisuus

 

75/01.01.03/2022

 

Khall 15.03.2022 § 88

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Hallintojohtaja on toimittanut kuntaan virkavapaushakemuksen, jossa hän hakee virkavapaata 1.3. - 31.8.2022 väliseksi ajaksi. Virkavapaan perusteena on kunnan perusturvajohtajan viransijaisuus.

 

Kunnanjohtaja on myöntänyt hallintosäännön 49 §:n mukaan hallintojohtajalle virkavapaata em. ajaksi.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan hallinto-osaston toimialaa johtaa hallintojohtaja. Saman pykälän mukaan toimialajohtajan esteellisenä tai poissa ollessa sijaisena toimii kunnanhallituksen nimeämä viranhaltija, jollei muuta ole määrätty.

 

Hallinto-osaston toimialajohtajana ja kunnan johtoryhmän jäsenenä toimiva hallintojohtaja osallistuu taloussuunnitteluun, työllisyydenhoitoon sekä tietohallinnon johtamiseen. Keskeisenä tehtävänä on avustaa ja toimia yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanhallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelijana.

 

Hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Erityisesti arvostetaan perehtymistä kunnallishallintoon. Viransijaisuuteen valitun on toimitettava kunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viransijaisuuden aloittamista.

 

Kunnanhallituksen päätöksen 31.3.2020 §:n 131 mukaan hallintojohtajan ensimmäinen sijainen on controller ja toinen sijainen on henkilöstöpäällikkö. Em. ovat ilmoittaneet, että eivät ota hallintojohtajan viransijaisuutta vastaan.

 

Controller Tuija Lång on kuitenkin suostunut toimimaan hallintojohtajan viransijaisena kunnanjohtajan päätöksen mukaan seuraavasti: Controller Tuija Lång suostumuksensa mukaan toimii oman viran ohella hallintojohtajan viransijaisena 1.3.2022 alkaen (pl. työllisyys/työpajatoiminta) siihen saakka, kunnes vs. hallintojohtaja ottaa viran vastaan kuitenkin enintään 1.5.2022 saakka.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta säädetyssä lain 3 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

Em. lain 4 §:n 3 mom. mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste.

 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee seuraavat asiat:

12. toimialajohtajien sijaisista 3 kk-1 vuoteen saakka.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää laittaa hallintojohtajan viransijaisuuden haettavaksi ajalle 4.4.-31.8.2022.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:

Haastatteluryhmään kuuluu kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajiston lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään hakuilmoitus.

 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja sen täydennyksen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa