Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.03.2022/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 72

01.03.2022

 

Perusturvajohtajan sijaisjärjestelyt

 

458/01.01.01/2019

 

Khall 01.03.2022 § 72

 

(Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö puh. 040 545 5793)

 

Perusturvajohtaja on 22.2.2022 toimittanut kuntaan virkavapaushakemuksen, jossa hän hakee virkavapaata 1.3. - 31.8.2022 väliseksi ajaksi. Virkavapaan perusteena on jatkaminen Lapin hyvinvointialueen valmistelussa palveluiden järjestämisen kokonaisuuden vastuuvalmistelijana.

 

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 10.2.2022 § 57 päättänyt kutsua vastuuvalmistelijoiksi ja asiantuntijoiksi seuraavat valmistelutoimielimen jäsenet ja varajäsenet: Palveluiden järjestämisen kokonaisuuden vastuuvalmistelija Kittilän perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli 100 % työajalla ja toimeksiantosopimuksella.

 

Kunnanhallitus on 31.8.2021 § 392 päättänyt pykälässä "Perusturvajohtajan sijaisjärjestelyt Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimikaudeksi" siten, että perusturvajohtajan tehtävään otettiin viransijainen ajalle 2.9.2021-28.2.2022.

Kunnanjohtaja myöntää hallintosäännön 49 §:n mukaan perusturvajohtajalle virkavapaata em. ajaksi. Kunnanjohtaja on myöntänyt 23.2.2022 po. virkavapaushakemuksen mukaisen virkavapaan.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja. Saman pykälän mukaan toimialajohtajan esteellisenä tai poissa ollessa sijaisena toimii kunnanhallituksen nimeämä viranhaltija, jollei muuta ole määrätty.

 

Kunnanhallituksen päätöksen 31.3.2020 §:n 131 mukaan perusturvajohtajan ensimmäinen sijainen on terveyskeskuksen johtava lääkäri ja toinen sijainen on hoivapalvelupäällikkö.

 

Terveyskeskuksen johtavan lääkärin virka on tällä hetkellä avoimena ja siihen ollaan rekrytoimassa henkilöä. Toinen sijainen hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen on ilmoittanut olevansa käytettävissä perusturvajohtajan viransijaisuuteen. Myös Kittilän kunnan hallintojohtaja Sanna Ylinampa on suullisesti ilmoittanut olevansa käytettävissä perusturvajohtajan viransijaisuuteen.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta säädetyssä lain 3 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

Em. lain 4 §:n 3 mom. mukaan virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että perusturvajohtajan viransijaisena 1.3. - 31.8.2022 välisen ajan toimii suostumuksensa mukaan hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen.

 

Vs. perusturvajohtajan kokonaispalkka on 6969 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Toni Kenttälä poistui esteellisenä kokouksesta viitaten hallintolain 28 § 1 mom.

 

Hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui esteellisenä kokouksesta, koska on antanut suullisen suostumuksen vs. perusturvajohtajan sijaisuuteen.

 

Kenttälä ja Ylinampa poistuivat kokouksesta klo 13.46.

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen toimi pöytäkirjanpitäjänä Ylinamman poistuttua esteellisenä.

 

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen teki esityksen, että Sanna Ylinampa valitaan vs. perusturvajohtajaksi:

"Henkilöstöpäällikkö ja kunnanjohtaja tulkitsevat virheellisesti kunnanhallituksen 31.3.2020 tekemän päätöksen § 131 vaikutusta nyt päätettävänä olevaan asiaan. Tuossa päätöksessä varauduttiin koronapandemian mahdollisesti aiheuttamiin poissaoloihin ja turvattiin kunnan toimintakyky nimeämällä toimialajohtajille ensimmäinen ja toinen sijainen aiemman yhden sijaan. Poissaolo tarkoittaa tilapäistä poissaoloa työstä esim. sairauden tai vuosiloman vuoksi. Nyt on kysymys perusturvajohtajalle myönnetyn 6 kk virkavapaan sijaisuudesta. Hallintosäännön 25 § 3 mom 12 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää toimialajohtajien sijaisista 3 kk-1 vuoteen saakka.

 

Perusturvajohtajan viransijaisuuteen ovat antaneet suostumuksensa hallintojohtaja Sanna Ylinampa ja vanhuspalvelupäällikkö Katja Hietanen. Kyseessä on virkavaali, jossa on noudatettava perustuslain 125.2 §:n säännöstä yleisistä nimitysperusteista, joita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kuntaliiton ohjeiden (Henkilöstövalinnan perusteleminen, Muistio 2008) mukaan perustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua. Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella valitaan ansioitunein hakija. Kunnanjohtaja ei esityksessään ole millään tavoin perustellut, miksi katsoo Katja Hietasen olevan ansioituneempi perusturvajohtajan viransijaisuuteen kuin Sanna Ylinampa.

 

Ylinampa on koulutuksensa vuoksi soveliaampi toimialajohtajan tehtävään, koska hänen ylempi korkeakoulututkintonsa on oikeustieteen maisterin tutkinto. Katja Hietasen ylempi korkeakoulututkinto on kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Lisäksi Ylinammalla on pätevyys toimia sosiaalityöntekijänä sijaisuuden aikana. Ylinammalla on työkokemusta toimialajohtajana sekä hallintojohtajan että kunnanjohtajan viroissa noin viiden vuoden ajalta. Hietasen työkokemus toimialajohtajana rajoittuu lyhyisiin sijaisuuksiin.

 

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle vuodenvaihteessa on kuntahistorian suurin muutosprosessi. Kittilän kunnan sotepuolen budjetti on noin 30 miljoonaa ja hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrä noin 240. Ylinamman juridinen osaaminen on eduksi alati muuttuvaa hyvinvointialueen lainsäädäntöä tulkittaessa sekä koko sotehenkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen valmistelussa. Ylinammalla on Hietasta paremmat edellytykset valvoa kunnan etua ja saattaa sosiaali- ja terveystoimi hallitusti hyvinvointialueen vastuulle, koska hänellä on pidempi työkokemus toimialajohtajan tehtävistä hyvin haastavissakin tilanteissa.

 

Esitän, että kunnanhallitus valitsee virkavaalissa perusturvajohtajan viransijaiseksi ajalle 1.3. - 31.8.2022 tehtävään suostumuksensa antaneen oikeustieteen maisteri, varatuomari Sanna Ylinamman. Ylinampa on koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä kokonaisarvion perusteella ansioitunein tehtävään.

 

Vs. perusturvajohtajan kokonaispalkka on 6969 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa."

 

Jäsen Akseli Erkkilä kannatti Toivasen esitystä.

 

Jäsen Akseli Erkkilä veti kannatuksensa pois.

 

Jäsen Esa Ylläsjärvi teki esityksen: Katja Hietanen hoitaa perusturvajohtajan tehtävää sijaisena niin kauan kuin varsinainen vs. perusturvajohtaja on valittu. Hallintojohtaja keskittyy hoitamaan omaa tehtäväänsä. Johtoryhmä säilyy mahdollisimman hyvässä kokoonpanossa valmistelemaan hyviä esityksiä päätöksiksi.

Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Tauko pidettiin klo 14.50 - 15.01.

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun esityksen:

 

Kunnanhallitus päättää harkintansa perusteella, että perusturvajohtajan viransijaisena 1.3. - 31.8.2022 välisen ajan toimii suostumuksensa mukaan hallintojohtaja Sanna Ylinampa.

 

Vs. perusturvajohtajan kokonaispalkka on 6.969 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus keskeytti asian käsittelyn klo 15.36.

 

Asian käsittelyä jatkettiin klo 17.15.

Controller Tuija Lång toimi pöytäkirjanpitäjänä Teams-etäyhteyden kautta asian käsittelyä jatkettaessa.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on suoritettava vaali vs. perusturvajohtajan valitsemiseksi.

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 17:35.

 

Kokous jatkui klo 17:40.

 

Jäsenet Saana Veltheim ja Marita Toivanen poistuivat tauon aikana klo 17:38 kokouksesta.

 

Pöytäkirjantarkastajien poistuttua kokouksesta valittiin Esa Ylläsjärvi ja Pirkko Jauhojärvi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tämän asian osalta.

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan vaali vs. perusturvajohtajan valinnasta suljetuin lipuin.

 

Puheenjohtaja ilmoitti vaalin tuloksen:

Sanna Ylinampa: kuusi (6) ääntä

Katja Hietanen: yksi (1) ääni.

 

Kaksi oli poissa.

 

Puheenjohtaja Rajala totesi, että suoritetun vaalin perusteella Sanna Ylinampa valittiin vs. perusturvajohtajaksi ajalle 1.3.-31.8.2022. Vs. perusturvajohtajan kokonaispalkka on 6.969 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa