Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 17

27.01.2022

Kunnanhallitus

§ 50

15.02.2022

 

Tunturitien hoito

 

18/10.03.01/2020

 

Teknlk 27.01.2022 § 17

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Lapin Huippuhotellit Oy on 15.11.2021 kirjeessään Kittilän kunnanhallitukselle esittänyt, että Kittilän kunta ottaa viipymättä kokonaisvastuun Tunturitien tienhoidosta ja ylläpidosta erillisellä sopimuksella, kunnes kaavamuutos kaavatieksi on vahvistunut. (kirje liitteenä).

Perusteena hakija kertoo olevan kustannusten vääristynyt jako tien käyttöön nähden. Hakijan mukaan näköalaravintola Tuikkua hallinnoivan Lapin Huippuhotellit Oy:n osuus kaikista tienhoidon kustannuksista on yli 90 % vaikka on yleisesti tiedossa, että valtaosa tienkäyttäjistä on muita kuin näköalaravintola Tuikun asiakkaita.

Kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmä 1.1.2020 lähtien on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.6.2019 § 31. Avustusjärjestelmän ehtoihin on lisätty oikotiet kunnanvaltuuston päätöksellä 22.6.2020 § 67.

Kunnanvaltuuston 24.6.2019 § 31 hyväksymien avustusehtojen mukaan tietä koskevien asioiden hoitamista varten pitää olla perustettuna tiekunta ja tiekuntaa koskevat tiedot olla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, Digiroadissa. Tien vähimmäispituuden tulee olla vähintään 200 metriä ja sen varrella tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu talous, jonka asukkaat ovat kirjoilla Kittilän kunnassa. Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon mukainen kiinteistövero. Yksityistielain mukaiset avustushakemukset käsittelee tekninen osasto ja niistä päättää tekninen lautakunta.

 

Avustusjärjestelmän yhteydessä valtuusto hyväksyi myös avustusmallin, jonka mukaan vuosittainen kunnossapitoavustus on 1250 €/tiekm. Hoitosopimusteillä kaikki se kustannus, mikä menee rahallisen avustuksen kilometrihinnan yli, kuuluu tiekunnan omavastuun piiriin. Valtuusto myös päätti, että kunta luopuu mm. Tunturitie- Koutalaki välin ylläpidosta ja hoidosta. Hoitosopimusteiden osalta sopimus kattaa kunnan järjestämät talvihoitotyöt sekä soratien osalta kaksi tasauskertaa. Tiekunta tienpitäjän ominaisuudessa vastaa kaikesta muusta tien kuntoon liittyvästä asiasta yksityistielain mukaisesti.

 

Tiekuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaan tien hoitoon liittyvät työ talvikaudella ovat: Aurausviitoitus, lumen- ja sohjon poisto, polanteen tasaaminen ja poisto, lumivallien madaltaminen, sohjo-ojien teko, pinnan karhentamien. Kesäkaudella on kaksi kertaa soratien tasaaminen.

Sopimuksen mukaan tiekunnan velvollisuudet ja vastuut ovat seuraavat:

Tiekunta hallinnoi ja vastaa yksityistielain 48 §:n mukaisesti tienpidosta ja toimii täten tienpitäjänä. Tiekunnalla tulee olla vastuuvakuutus mahdollisten vahinkotapausten osalta.

Tiekunta vastaa tien kunnossapidosta yksityistielain 24 §:n mukaisesti. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikista sellaisista vaurioista joista voi aiheutua vaaraa tien käyttäjille.

Tiekunnan hallinto tulee tapahtua yksityistielain mukaisesti. Tiekunnalla tulee olla asioiden hoitamista varten hoitokunta tai toimitsijamies.

 

Yksityistielain 84 § (Kunnan avustus) mukaan kunta päättää sen varoista yksityisen tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksenehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemiseen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50§:ssä edellytetään.

 

Tunturitien yksityistie on 1.4.2020 rekisteröity kiinteistörekisteriin ja tiekunta on perustettu, tietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä ja tie-ja katuverkon tietojärjestelmässä, Digiroadissa. Näiltä osin yksityistielain 84 §:n mukaiset edellytykset kunnan avustuksen myöntämiselle täyttyvät.

 

Sen sijaan Tunturitien yksityistie ei täytä kunnanvaltuuston 24.6.2019 § 31 päättämiä muita avustusehtoja.

 

Tunturitie on Koutalaelta alkaen kuitenkin päätetty asemakaavoittaa tavoitteena katualue nykyisen Tunturitien kohdalle. Tunturitien asemakaava on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana. Tunturitien on matkailun kannalta tärkeä tie. Lainvoimaisen asemakaavan perusteella katualueelle haetaan kiinteistötoimitusta, jonka jälkeen suoritetaan katualueen haltuunotto. Kadun hoitovastuu tulee asemakaavoituksen ja kadun haltuunoton jälkeen siirtymään kokonaan kunnalle. Hyväksyttyjen katusuunnitelmien pohjalta Tunturitie rakennetaan/peruskorjataan. Tämän jälkeen katu luovutetaan yleiseen käyttöön.

 

Nykyisellään Tunturitie on huonokuntoinen yksityistie, joka on juuri henkilöautolla ajettavissa pienellä nopeudella (30 km/h), kun tien talvikunnossapito hoidetaan kunnossapito 2 luokan (vrt. tonttikadut) mukaisesti.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta tekee aikaisemmin hyväksytyistä avustusehdoista poiketen Tunturitien tiekunnan kanssa sopimuksen Tunturitien yksityistien kunnossapidosta. Kunta huolehtii Tunturitien talvikunnossapidosta ml. liukkaudentorjunta sekä kesäkunnossapidosta.

 

Tiekunta hallinnoi ja vastaa yksityistielain 48 §:n mukaisesti tienpidosta ja toimii täten tienpitäjänä. Tiekunnalla tulee olla vastuuvakuutus mahdollisten vahinkotapausten osalta.

Tiekunta vastaa tien kunnossapidosta yksityistielain 24 §:n mukaisesti. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikista sellaisista vaurioista joista voi aiheutua vaaraa tien käyttäjille.

 

Päätös:

Jukka Niva esitti, että ei esitetä kunnanhallitukselle hoitoonottamista ennen kuin Tunturitie on kaavatie. Raili Fagerholm kannatti esitystä.

 

Kai Jussila kannatti teknisen johtajan esitystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Nivan esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin kolme (3), "ei"-ääniä neljä (4).

Jaa ääniä antoivat Jussila K, Jauhojärvi ja Marttila. Ei ääniä antoivat Fagerholm, Jussila A, Siitonen ja Niva.

 

Äänin 4 - 3 Jukka Nivan esitys tuli päätökseksi.

 

Asko Jussila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen lo 15:58.

 

__________

 

Khall 15.02.2022 § 50

 

Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, mutta kunnan tulee tarkastella Kittilän kunnan tieverkostoa kokonaisuutena.

 

Kittilän kunta hoitaa kaava-alueen ulkopuolisia teitä Ala-Kittilässä ja Ylä-Kittilässä sekä Tuomikurun tietä Sirkassa sillä perusteella, että alueilla kaavoitus on vireillä. Tunturitie on yksityistie, jonka alueella kaavoitus on myös vireillä. Tunturitien asemakaava on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana. Yhdenvertaisen kohtelun perusteella kunta voi ottaa Tunturitien hoidettavaksi.

 

Tunturitie on myös tärkeä tie matkailun kannalta tarkasteltuna. Levin huippu on turisteille tärkeä saavutettavuuden ja näköalojen kannalta tarkasteltuna. Kunnan kannattaa varmistaa, että matkailijoilla on turvallinen pääsy myös tietä pitkin Levitunturin huipulle.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta tekee aikaisemmin hyväksytyistä avustusehdoista poiketen Tunturitien tiekunnan kanssa sopimuksen Tunturitien yksityistien kunnossapidosta selostusosassa mainituilla perusteilla. Kunta huolehtii Tunturitien talvikunnossapidosta ml. liukkaudentorjunta sekä kesäkunnossapidosta.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen.

Varajäsen Sirkka Hangasvaara tuli hänen tilalleen.

 

1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi tämän asian käsittelyn ajan puheenjohtajana.

 

Jäsen Paula Nevalainen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen varajäsen.

Hänen tilalleen tuli varajäsen Raili Fagerholm Teams-etäyhteyden kautta.

 

Marita Toivanen esitti teknisessä lautakunnassa päätetyn mukaisesti, että Tunturitietä ei oteta hoitoon ennen kuin se on kaavatie. Perusteluina on, että yksityisteitä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tunturitien yksityistie ei ole hakijana vaan yksittäinen osakas.

 

Raili Fagerholm kannatti Toivasen esitystä.

 

Puheenjohtaja Marita Toivanen totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Pöytäkirjantarkastajaksi tähän asiaan valittiin Paula Nevalaisen tilalle Pirkko Jauhojärvi.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä, yksi oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Esa Ylläsjärvi, Sirkka Hangasvaara, Kai Jussila ja Aslak Niittyvuopio. Ei-ääniä antoivat Marita Toivanen, Raili Fagerholm ja Jukka Majava. Poissa oli Jussi Mäkitalo.

 

Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella kokouksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.

 

Raili Fagerholm jätti eriävän mielipiteen Toivasen esitykseen perustuen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa