Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 13.12.2021/Pykälä 145

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 504

23.11.2021

Kunnanhallitus

§ 529

03.12.2021

Kunnanvaltuusto

§ 145

13.12.2021

 

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

 

250/02.02/2021

 

Khall 23.11.2021 § 504

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2022-2024.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta vuoden 2020 loppuun mennessä noin 22,7 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 22.6.2021 (§ 284). Valtuuston talousarvioseminaarit on pidetty 13.9.2021 ja 8.11.2021. Toimialat ovat laatineet talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty ao.lautakuntien ja Kideven johtokunnan kokouksissa.

 

Talousarvioesityksen pääkohdat tämän hetken valmistelun tilanteessa

 

Talousarvioesityksen pääkohdat ovat tällä hetkellä seuraavat vuodelle 2022 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):

 

Milj.€ Muutos-% (vrt.TA2021)

Toimintatuotot 9,0 +10,0 %

Toimintakulut 64,2 6,4 %

Toimintakate -55,2 -5,9 %

Vuosikate 5,5 51,4 %

Tilikauden ylijäämä 2,6 199,5 %

Nettoinvestoinnit 12,5

 

Lainakannan nettokasvu 7,2

 

Laina/asukas, euroa 3.168

 

Toimintakulut kasvavat yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa (6,4 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja seuraavasti eri kululajeittain (ulkoiset luvut):

 

1000 euroa Muutos % (vrt.TA2021)

Henkilöstökulut 1.219 4,2 %

Palvelujen ostot 2.162 9,4 %

Aineet,tarvikkeet 215 4,4 %

Avustukset 80 3,0 %

Muut toimintakulut 202 25,7 %

Toimintakulut yht. 3.877 6,4 %

 

Verotulojen arvioidaan nousevan noin 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat vuoden 2021 toteutumaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikon lukuihin, joiden tausta-aineistona on käytetty Verohallinnon tietoja.

 

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 1,6 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuus kasvaa noin 0,8 milj.euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 0,5 milj.euroa ja verotulomenetysten korvaus n. 0,4 milj.euroa. Valtionosuuksista tehdään päätökset joulukuun lopussa.

 

Nettorahoitustuottojen arvioidaan nousevan n. 1,3 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kasvu aiheutuu siitä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä ja Levi Ski Resortilta saatavan osingon määrä kasvavat selvästi.

 

Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioesitykseen on tehty tähän mennessä seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 94.190 euroa kuluja kasvattava.

 

Koululautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 24.320 euroa kuluja pienentävä.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 11.600 euroa kuluja pienentävä.

 

Asiantuntijapalveluiden ostoja pienennetty 4.500 eurolla.

 

Tekninen lautakunta

Maankäyttömaksujen tuloutuksia pienennetty (tili 3288) 310.000 eurolla johtuen investointiesitysten muutoksista.

 

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 2.530 euroa kuluja pienentävä.

 

Puhtaanapitopalvelukuluja (tili 4380) korotettu 18.000 eurolla ja sähkökuluja (tili 4571) 61.200 eurolla.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 40 euroa kuluja pienentävä.

 

Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.

 

Vuosikate ja ylijäämä

Talousarvioesitys vuodelle 2022 päätyy 5.454.624 euron vuosikatteeseen ja 2.642.131 euron ylijäämään.

 

Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen on kunnanjohtajan pyynnöstä tehty seuraavat muutokset investointiesitykseen:

 

92304 Kiinteistöpalvelut

 

Siivouskoneet poistettu vuodelta 2022, 15.000 euroa.(Oletus hankinnasta leasingin kautta)

 

94001 Kirkonkylän katujen rakentaminen

 

Aholanperän katujen peruskorjauksen siirto 330.000 euroa vuodelta 2022 vuodelle 2023 ja 170.000 euroa vuodelta 2023 vuodelle 2024.

 

94101 Levin katujen rakentaminen ja saneeraus

 

94127 Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä siirretty 250.000 euroa vuodelta 2023 vuodelle 2024

94150 Hissitien liikennejärj.muutokset/kävelykatuyhteys Ylä-Leville siirretty vuodella eteenpäin eli vuodelta 2022 vuodelle 2023 30.000 euroa ja vuodelta 2023 vuodelle 2024 470.000 euroa.

94207 Etelärinne/uusi kevyen liik.väylä siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2024 150.000 euroa.

94149 Veikasenmaan kadut poistettu suunnitelmavuosilta (yhteensä 580.000 euroa)

94138 Rovatien ja Riekontien rakentaminen siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2023 50.000 euroa. Vuodelle 2023 yhteensä 60.000 euroa.

94124 Rakkavaarantien perusparantamista siirretty eteenpäin ja varattu vuodelle 2022 300.000 euroa, vuodelle 2023 900.000 euroa ja vuodelle 2024 700.000 euroa.

 

Rakkavaaran sivukatujen Metsärakka, Kalliorakka, Keskirakka ja Etelärakka päällysteiden uusinta ja kuivatuksen parantaminen poistettu vuodelta 2023 kokonaan, 155.000 euroa.

 

94140 Myllyn alueen katujen saneerausta siirretty eteenpäin niin, että vuodelle 2022 varattu 35.000 euroa ja vuodelle 2023 235.000 euroa.

 

94152 Kaakkoisrinteentien routavaurioiden korjaus poistettu vuodelta 2023 kokonaan, 40.000 euroa.

 

94141 Tievan ja Alatievan katujen saneerausta muutettu niin, että vuodelle 2023 jää 25.000 euroa ja vuodelle 2024 55.000 euroa.

 

94142 Kuppimaantien saneeraus siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2024, 60.000 euroa.

 

94143 Hamppulammentien päällystys poistettu vuodelta 2022, 30.000 euroa

 

94144 Levinsalmentien saneeraus poistettu vuodelta 2023, 70.000 euroa.

 

94145 Levijärven katujen saneeraus aikaistettu vuodelta 2023 vuodelle 2022 Riekonpolku ja Rantakuja, 120.000 euroa. Järvirovantie, Karhunpolku, Ahmapolku ja Kärppäpolku siirretty vuodelle 2024, yhteensä 121.000 euroa.

 

94146 Petsukkalammen katujen saneeraus poistettu vuodelta 2023, 160.000 euroa.

 

94147 Vielmantien saneeraus poistettu vuodelta 2023, 100.000 euroa.

 

94135 Immellompolon saneeraus aikaistettu vuodelta 2023 vuodelle 2022 50.000 euroa. Tuomikuruntie poistettu vuodelta 2023 30.000 euroa.

 

94125 Akanrovan jk+pp-tien routavaurioiden korjaus poistettu vuodelta 2024, 60.000 euroa.

 

94116 Muut ennakoimattomat poistettu vuodelta 2022 ja 2023 kummaltakin 20.000 euroa.

 

Levin katujen osalta maankäyttömaksujen tuloutukset päivitetty investointien siirtymiä vastaavasti käyttötalouspuolelle.

 

94208 Kylien nopeusnäytöt

Lisätty kylien nopeusnäyttöjä varten vuosille 2022 ja 2023 50.000 euroa kummallekin.

 

97501 Jäähalli

Kylmäkonehankinta siirretty vuodelta 2022 vuodelle 2023, nettoinvestointi 140.000 euroa.

Kaukalo ja pelaaja-aition saneeraus siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2024, nettoinvestointi 84.000 euroa.

 

Edellä selostetut muutokset pienensivät nettoinvestointeja vuodelle 2022 yhteensä 2,2 milj. euroa. Vuoden 2023 investoinnit pienenivät 1,8 milj. eurolla ja vuoden 2024 kasvoivat 1,3 milj. eurolla.

 

Sisäisten erien ja suunnitelmavuosien 2023-24 tilanne

Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen, joka käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 3.12.2021 täsmäytetään sisäiset tuotto- ja kuluerät sekä vyörytyserät. Taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 luvut lisätään 3.12.2021 kokouksessa esitettävään päivitettyyn kunnanjohtajan esitykseen.

 

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2022 talousarvioesityksestä.

 

2. Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi.

 

3. Talousarvion ja -suunnitelman käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 3.12.2021.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli kunnanjohtajan talousarvioesityksen olennaisimmat kohdat ja hallintojohtaja Sanna Ylinampa sekä controller Tuija Lång esittelivät toimialueidensa talousarvioesitykset.

 

§:n 504 käsittelyyn Teams-etäyhteydellä osallistunut hallintojohtaja Sanna Ylinampa poistui kokouksesta klo 14:11.

 

Tauko pidettiin klo 14:11 - 14:25.

 

Henkilöstöpäällikkö Leni Karisaari kertoi talousarvion tavoitteista henkilöstöasioihin liittyen. Vs. perusturvajohtaja Tiina Huilaja (Teams-etäyhteys) ja vs. sivistystoimenjohtaja Juha Marletsuo esittelivät toimialueidensa talousarvioesitykset.

 

Kunnanhallituksen jäsen Paula Nevalainen oli poissa kokouksesta klo 14:39 - 14:40.

 

Kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa perjantaina 3.12.2021 klo 9:30.

__________

 

Khall 03.12.2021 § 529

 

 

Kunnanhallituksen kokouksen 23.11.2021 jälkeen kunnanjohtajan esitykseen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024 on tehty seuraavat muutokset:

Käyttötalousosan muutokset (ulkoiset)

 

Kunnanhallitus

Pelastustoimen määrärahat muutettu Lapin liiton pelastustoimen talousarvioesityksen mukaiseksi sekä Lapin liiton jäsenmaksu päivitetty. Vaikutus yhteensä 59.854 euroa kuluja kasvattava.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Lisätty asiantuntijapalveluihin 4.500 euroa (puuttui 23.11.versiosta teknisen virheen vuoksi)

 

Tekninen lautakunta

Maankäyttömaksujen tuloutuksia lisätty 50.000 euroa.

Vuokratuottoja (ulkoisia) Neuvosen kiinteistön osalta lisätty 520 euroa.

 

Investoinneille kohdistuvia henkilöstökuluja poistettu yhteensä 67.283 euroa kiinteistöpalvelujen toimialueelta. Investointiosan määrärahaesityksiin ei ole tarvetta lisätä ko.summaa.

 

Käyttötalousosaan on lisätty aiemmin puuttuneet suunnitelmavuosien 2023-2024 luvut.

 

Näiden lisäksi sisäiset erät täsmäytetty ja korjattu tarvittavilta osin.

 

Investointiosan muutokset

 

97501 Jäähallin kylmäkone

Siirretty vuodelta 2023 vuodelle 2022, nettoinvestointi 140.000 euroa.

 

94135 Levin Ahvenjärvi-alueen kadut

Maankäyttömaksujen tuloutusten tietoja korjattu.

 

Vuosikate, ylijäämä, investoinnit ja lainamäärä muutosten jälkeen

 

Vuosikate muutosten jälkeen vuodelle 2022 on 5.508.073 euroa, mikä kattaa poistot.

 

Ylijäämä on 2.695.580 euroa. Vuoden 2023 ylijäämä on 6.694.658 euroa ja vuoden 2024 4.993.235 euroa.Vuosien 2023-2024 ylijäämiä kasvattaa maankäyttömaksujen tuloutusten kasvu, arvioitu tonttien myyntitulojen kasvu ja sosiaali-ja terveystoimen kiinteistöistä veloitettavat vuokratulot.

 

Nettoinvestoinnit vuodelle 2022 ovat 12.683.000 euroa. Vuoden 2023 nettoinvestoinnit ovat 17.608.000 euroa ja vuoden 2024 6.135.000 euroa.

 

Lainaa on vuoden 2022 lopussa 3181 euroa/asukas. Vuoden 2023 lopussa määrä on 4.438 euroa ja vuoden 2024 lopussa 4.119 euroa. Vuosien 2022-2023 isot investointimäärät kasvattavat lainamääriä mutta vuonna 2024 ei suunnitelman mukaan tarvita uutta lainaa vaan lyhennetään vanhoja lainoja.

 

Vuosien 2023-2024 suunnitelmiin liittyy vielä huomattavasti epävarmuutta, koska on vaikea ennustaa tarkasti esimerkiksi mitä kaikkia vaikutuksia sosiaali- ja terveystoimen siirrolla hyvinvointialueille tulee olemaan.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.

 

Talousarvioesitykseen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. teknisiä muutoksia ennen valtuuston käsittelyä.

 

Päätös:

Tekninen johtaja Lauri Kurula esitteli oman toimialueensa talousarvioesityksen.

 

Tauko pidettiin klo 11:37 - 11:44.

 

Elinkeinojohtaja Katariina Palola esitteli Kideve Elinkeinopalvelujen talousarvioesityksen.

 

Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Pirjo Junttila-Vitikka esitteli varhaiskasvatuksen toimialueen talousarvioesitystä.

 

Sivu 39-40/Toimistopalvelut: kunnanjohtaja muutti esitystään niin, että avustus Kittilän järjestöyhdistys ry:lle työväentalon käyttömenoja varten olisi 14.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tämän esityksen.

 

Kunnanhallituksen jäsen Esa Ylläsjärvi esitti, että ei rajoitettaisi talvikunnossapitoavustusta vain yli 75-vuotiaisiin vaan että avustusta voitaisiin maksaa myös sairauden perusteella. Esitys ei saanut kannatusta.

 

Päätettiin yksimielisesti, että talvikunnossapitoavustusten määräraha muutetaan 60.000 euroksi ja talvikunnossapitoavustuksia koskeva teksti lyhennetään kuulumaan seuraavasti:

Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta. Avustus on talvikaudelta 100-150 euroa/kotitalous. Avustuksen myöntämisen tarkemmat perusteet ja hakumenettelyä koskeva ohjeistus käsitellään kunnanhallituksessa.

 

Sivu 54/Sosiaali-ja terveystoimen hallinto: Poistetaan vuosilta 2023-24 perusturvajohtaja ja toimistovirkailija henkilöstötaulukosta.

 

Sivu 68/Terveyskeskuksen akuutti-ja kuntoutusosaston sairaanhoito lisätään puuttuneet taulukot.

 

Sivu 78/Oppilashuolto poistetaan 2023-24 koulukuraattorit 2 henkilöä, koska siirtyvät hyvinvointialueelle.

 

Sivu 111/Yhdyskuntasuunnittelu: Lisätään vuodelle 2024 puuttuvat henkilömäärät: 1 maanmittausinsinööri, 1 maanmittausteknikko, 1 kartoittaja.

 

Sivu 120, Tekninen toimi/Muu toiminta: Kunnanjohtaja Jämsén muutti esitystään koskien teknisen lautakunnan alaisen kustannuspaikan 80410 Kaapelointi määrärahoja niin, että lisätään tilille 4390 65.000 euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sivua 121 Vesi-ja jätehuolto käsiteltäessä Kai Jussila poistui kokouksesta esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi viitaten hallintolain 28 § 7.-kohtaan.

 

Sivu 126 Kiinteistöpalvelut: päivitetään vuosien 2023-24 siivoojien määräksi 15 henkilöä. Muutos johtuu soten siirtymästä hyvinvointialueelle.

 

Sivu 128 Ravintopalvelut: päivitetään vuosien 2023-24 vastaavien ravitsemistyöntekijöiden määräksi 2 henkilöä ja ravitsemistyöntekijöiden määräksi 6 henkilöä. Muutos johtuu soten siirtymästä hyvinvointialueelle.

 

Jäsen Marita Toivanen poistui kokouksesta klo 13:23 ja palasi kun

aloitettiin käsitellä seuraavaa kohtaa.

 

Rahoitusosa

Puheenjohtaja Pekka Rajala poistui esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi, koska on Kittilän Vesiosuuskunnan hallituksen jäsen.

1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.

Kunnanjohtaja Jämsén muutti esitystään niin, että lisätään rahoitusosaan rahoitusvaraus lainanantoon vesihuollon toteuttamiseen Kittilän teollisuusalueen asemakaava-alueelle 378.300 euroa. Rahoituksesta laaditaan erillinen sopimus toteuttajan kanssa. Jäsen Paula Nevalainen oli poissa klo 13:46-13:48 tämän kohdan käsittelyn aikana.

 

Investointiosa

 

Marita Toivanen esitti, kirkonkylän kaduista (liite 2, 94001) Aholanperän katujen toteutus siirretään vuodelle 2022. Eli vuodelle 2022 varattaisiin 350.000 euroa ja vuodelle 2023 170.000 euroa. Paula Nevalainen ja varajäsen Kai Jussila kannattivat Toivasen esitystä.

 

Jäsen Esa Ylläsjärvi poistui klo 13.53 ja palasi 13.55.

 

Kunnanjohtaja muutti esityksensä vastaamaan Toivasen esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Jäsen Tarmo Salonen esitti, että varataan Nihtiläntien valaistuksen (94001) suunnittelumäärärahaksi 3.000 euroa vuodelle 2022. Kunnanjohtaja muutti esityksensä niin, että Nihtiläntien valaistuksen suunnittelumäärärahaksi varataan 3.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

 

Tarmo Salonen esitti, että kohta 94151 Laaksotori ja maanalainen P-alue siirretään vuodella määrärahat eteenpäin. Jäsen Jussi Mäkitalo kannatti Salosen esitystä.

 

Puheenjohtaja Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tarmo Salosen esitystä, äänestävät 'ei'.

Äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja neljä (4) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Paula Nevalainen, Pekka Rajala, Esa Ylläsjärvi ja Kai Jussila. Ei-ääniä antoivat Jussi Mäkitalo, Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Saana Veltheim.

 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi investoinnin nro 94151 Laaksotori ja maanalainen P-alue osalta.

 

Valtuuston 3. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistui kokouksesta klo 14:19.

 

94128 Tunturitie: Pekka Rajala, Tarmo Salonen ja Paula Nevalainen poistuivat tämän kohdan käsittelyn ajaksi, koska ovat Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäseniä.

1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen toimi puheenjohtajana tämän kohdan käsittelyn ajan. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin tältä osin yksimielisesti.

 

94207 Etelärinne: Pekka Rajala esitti, että siirretään vuodelta 2024 vuodelle 2023 150.000 euroa.

 

94138 Rovatien ja Riekontien rakentaminen: Rajala esitti, että varataan vuodelle 2022 60.000 euroa ja vuoden 2023 määräraha poistetaan.

 

94124 Rakkavaarantien perusparantaminen: Rajala esitti, että toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti eli vuodelle 2022 varataan 1.200.000 euroa (paaluväli 25-1205 pl.600-770 ja Hissitien paaluväli 25-340) ja vuodelle 2023 paaluväli 1205-4630 850.000 euroa. Vuodelle 2024 paaluväli 3300-4630/Ympärystie 550.000 euroa.

 

94124 Rakkavaaran sivukatujen päällysteiden uusinta: Rajala esitti, että toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti eli vuodelle 2023 lisätään Metsärakka, Kalliorakka, Keskirakka, Etelärakka (1,35 km) 155.000 euroa.

 

94140 Myllyn alueen katujen saneeraus: Rajala esitti, että toteutetaan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti eli vuodelle 2022 310.000 euroa.

 

94152 Kaakkoisrinteentien routavaurioiden korjaus: Rajala esitti, että määrärahaksi vuodelle 2023 40.000 euroa.

 

94141 Tievan ja Alatievan katujen saneeraus: Rajala esitti, että varataan Karhunkierros ja Rinnepolku v.2023 140.000 euroa, Alatievantie ja Tievantie v.2023 300.000 euroa ja Hirvenpolku v.2023 55.000 euroa.

 

94142 Kuppimaantien saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle 2022 siirretään 60.000 euroa vuodelta 2024.

94143 Hamppulammentie: Rajala esitti, että vuodelle 2022 varataan 30.000 euroa.

 

94144 Levisalmentien saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle 2023 varataan 70.000 euroa.

 

94145 Levijärven katujen saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle vuodelta 2024 siirretään vuodelle 2023 Järvirovantie 42.000 euroa, Karhunpolku 19.000 euroa, Ahmapolku ja Kärppäpolku 60.000 euroa.

 

94146 Petsukkalammen kadut: Rajala esitti, että siirretään 160.000 euroa vuodelle 2023.

 

94147 Vielmantien saneeraus, Länsirinteen sekä Koutamaantien saneeraus: Rajala esitti, että vuodelle 2023 varataan 100.000 euroa.

 

94135 Tuomikuruntien saneeraus: Rajala esitti, että lisätään vuodelle 2023 30.000 euroa.

 

94125 Akanrovantien jv.ym. Rajala esitti, että lisätään vuodelle 2024 60.000 euroa.

 

94116 Muut ennakoimattomat: Rajala esitti, että lisätään vuodelle 2022 20.000 euroa ja vuodelle 2023 20.000 euroa.

 

Kai Jussila kannatti edellä selostettuja Pekka Rajalan esityksiä muutoksiksi Levin katujen rakentamisen määrärahoihin.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Rajalan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä ja neljä (4) ei -ääntä. Jaa-ääniä antoivat Jussi Mäkitalo, Paula Nevalainen, Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Saana Veltheim. Ei-ääniä antoivat Pirkko Jauhojärvi, Pekka Rajala, Esa Ylläsjärvi ja Kai Jussila.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella kunnanjohtajan esitys tuli kokouksen päätökseksi.

 

95301 Kapsajoki-hanke: kunnanjohtajan muutettu esitys: muutetaan määrärahaksi vuodelle 2023 260.000 euroa ja valtionavustus 130.000 euroa. Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

97518 Lukio: kunnanjohtajan muutettu esitys: muutetaan vuoden 2022 määrärahaksi 1.850.000 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

97521 Yläkoulun saneeraus: kunnanjohtajan muutettu esitys: määrärahaksi vuodelle 2023 2.200.000 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muilta osin hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta.

 

Esa Ylläsjärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

 

Tauko pidettiin klo 15:15 - 15:27 tämän asian käsittelyn jälkeen.

__________

 

Kvalt

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén esitteli talousarvion.

 

Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti:

 

Kittilän Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Kurula.

 

Vasemmistoliiton Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Nevalainen.

 

Perussuomalaisten Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Tarmo Salonen.

 

Oikeudenmukainen Kittilä-valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Inkeri Yritys.

 

Kittilän VIHREÄT valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puolesta Ahti Ovaskainen.

 

SDP Kittilän valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Aila Moksi.

 

Kittilän Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puolesta Aslak Niittyvuopio.

 

Kittilän Kuntalaislistan valtuustoryhmän puheenvuoron käytti valtuustoryhmän puheenjohtaja Akseli Erkkilä.

 

Keskustelun aikana Pekka Rajala käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, että seutukuntayhteistyölle varataan kustannuspaikalle 30105 Muu toiminta 30 000 euroa. Aki Nevalainen kannatti Rajalan esitystä.

 

Inkeri Yritys esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että talousarviokirjaan kirjataan ainoastaan sanallisella tasolla, että seutukuntayhteistyön kehittämistä selvitetään taloussuunnittelukaudella ja talousarviokirjaan ei sisällytetä määrärahaesitystä.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".

Ne jotka kannattavat Pekka Rajalan esitystä, äänestävät "jaa".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksitoista (12) jaa-ääntä, yksitoista (11) ei-ääntä ja neljä (4) äänesti tyhjää.

Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Kurula Timo, Nevalainen Aki, Nikkinen Jouko, Rajala Pekka, Rauhala Mikko ja Similä Tuomas. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Ovaskainen Ahti, Kenttälä Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Paula, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Veltheim Saana. Tyhjän äänen antoivat Linnala Maija, Marttila Outi, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri.

 

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Rajalan esitys on voittanut äänin 12-11 (4 äänesti tyhjää) ja se on tullut valtuuston päätökseksi.

 

Keskustelun aikana Timo Kurula käytti puheenvuoron, jossa hän esitti Keskustan valtuustoryhmän puolesta, että erityisryhmien uimalippuihin varataan 10 000 euroa hallinnon kustannuspaikalle Muu toiminta 30105.

Puheenjohtaja totesi, että Timo Kurulan/Kittilän Keskustan muutosesitys 10 000 euron määrärahan lisäämisestä erityisryhmien uimalippuihin hallinnon kustannuspaikalle Muu toiminta 30105 on tullut kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi.

 

Keskustelun aikana Saana Veltheim käytti puheenvuoron, jossa hän esitti, että sivulle 41 otsikon Avustukset yhdistyksille ja yksityishenkilöille alle korjataan "Hiljaisuus-festivaali" sanaksi "Hiljaisuus ry", ja lisäksi Veltheim esitti, että sivulla 41 oleva Hiljaisuus-festivaalien 15 000 euron avustus muutetaan 20 000 euron avustukseksi Hiljaisuus ry:lle vuodelle 2022. Inkeri Yritys kannatti Veltheimin esitystä.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".

Ne, jotka kannattavat Saana Veltheimin esitystä, äänestävät "jaa".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista (14) jaa-ääntä, yksitoista (11) ei-ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.

Jaa-ääniä antoivat Hettula Arto, Hettula Juha, Ovaskainen Ahti, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Linnala Maija, Marttila Outi, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Similä Tuomas, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Toivola Juha, Kenttälä Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Toivanen Marita. Tyhjän äänen antoivat Kurula Timo ja Rajala Pekka.

 

Puheenjohtaja totesi, että Saana Veltheimin esitys on voittanut äänin 14-11 (2 äänesti tyhjää) ja se on tullut valtuuston päätökseksi.

 

Keskustelun aikana Inkeri Yritys esitti, että sivulle 40 muutetaan Avustukset- otsikon alla olevat sanat "Talvikunnossapitoavustukset yli 75 - vuotiaille" sanoilla "Talvikunnossapitoavustukset ikäihmisille ja erityisryhmille". Puheenjohtaja totesi, että Inkeri Yrityksen/OMK:n Kittilän valtuustoryhmän edellä mainittu muutosesitys sivulle 40 on tullut kunnanvaltuuston yksimieliseksi päätökseksi.

 

Tauko pidettiin klo 20.30 - 20.42.

 

Timo Kurula poistui kokouksesta klo 20.30 ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Pirkko Jauhojärvi.

 

Keskustelun kuluessa Esa Ylläsjärvi käytti puheenvuoron, jossa hän esitti OMK:n valtuustoryhmän puolesta, että sivulla 104 oleva kulttuurikoordinaattorin toimi (nyt 0,5 henkilön työpanos) vakinaistetaan ja sitä hoidettaisiin 1,0 henkilön työpanoksella. Outi Marttila kannatti Ylläsjärven esitystä.

 

Paula Nevalainen esitti, että asia laitetaan valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakunnalle. Marita Toivanen kannatti Nevalaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava valtuustoryhmän tekemä esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven/OMK:n määrärahaesitystä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi (5) jaa-ääntä, kaksikymmentäyksi (21) ei-ääntä ja yksi äänesti tyhjää.

Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Marttila Outi, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Kenttälä Toni, Jauhojärvi Pirkko, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Rajala Pekka, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Similä Tuomas ja Toivanen Marita. Tyhjää äänesti Ahti Ovaskainen.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 21-5 (1 äänesti tyhjää) kunnanhallituksen esitys jää voimaan.

 

Paula Nevalaisen esitys asia laittamisesta valmisteltavaksi vapaan sivistystyön lautakunnalle päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

 

Talousarvioon päätettiin yksimielisesti tehdä seuraavat korjaukset/tarkennukset:

 

Korjataan sivun 60 taulukossa TA 2021 -sarakkeeseen virheelliset luvut oikeiksi. (Vanhus- ja vammaispalvelut)

 

Korjataan sivulla 72 olevan alimmaisen kappaleen ensimmäinen lause kuulumaan siten, että kyse on 14 %:n korotuksesta (eikä 3 %:n prosentin korotus). Lisäksi lisätään ko. sivulle samaan kohtaan sanat "ja muun vaihtelun". (Erikoissairaanhoito)

 

Lisätään sivulle 148 Aholanperän katujen rakentamisen kohdalle maininta Nihtiläntie katuvalaistuksesta.

142 - sivulta alkaen: Kohta 90000 Maanhankinta:

Keskustelun aikana Inkeri Yritys käytti puheenvuoron, jossa hän esitti OMK:n ryhmän puolesta, että TA-kirjaan lisätään sopivaan kohtaan maininta, että "Kunta varautuu hankkimaan maa-alueita kirkonkylän, Sirkan sekä muiden kylien alueilta asuntorakentamista varten.".

Yrityksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

sivu 144: Esa Ylläsjärvi esitti OMK:n ryhmän puolesta,

että kohtaan 97516 Kirjastorakennuksen peruskorjauksen osalta rakentamista aikaistettaisiin ja korjataan vuodelle 2022 rakentamis- ja suunnittelukustannuksiin: yhteensä 220 000 euroa ja seuraavalle vuodelle 2023: 600 000 euroa.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava valtuustoryhmän esitys, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat Ylläsjärven/OMK:n esitystä ja muutosmäärärahan hyväksymistä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä, kaksikymmentäkaksi (22) ei-ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää.

Jaa-ääniä antoivat Linnala Maija, Marttila Outi, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Kenttälä Toni, Jauhojärvi Pirkko, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Rajala Pekka, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Similä Tuomas, Toivanen Marita ja Saana Veltheim. Tyhjää äänesti Ahti Ovaskainen.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 4 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä (1 äänesti tyhjää) voimaan jää kunnanhallituksen tekemä esitys.

Sivu 143: Ahti Ovaskainen esitti, että 95301 Kapsajoki-hankkeen kohdalle lisätään vuodelle 2022: 30 000 euroa eli nettomeno vuodelle 2022 olisi 100 000 euroa. Aslak Niittyvuopio ja Outi Marttila kannattivat Ovaskaisen esitystä.

Ovaskaisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sivulta 150 eteenpäin: Pekka Rajala esitti, että tekninen lautakunta katsoisi Rambollin esityksen läpi ja valmistelisi suunnitelman prioriteettijärjestyksestä teiden korjaamisen suhteen vuosille 2022 - 2026, ja lisäksi katsoisi samalla määrärahat, mitä tämän suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan 5 vuoden ajalla. Pirkko Jauhojärvi, Outi Marttila ja Tarmo Salonen kannattivat Rajalan esitystä.

Rajalan ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättäväksi pykälään.

 

Sivu 150: Tarmo Salonen esitti PS:n valtuustoryhmän puolesta, että kohdasta 94151 poistetaan maininta "ja maanalainen P-alue" sekä poistetaan seuraavat eurot TS-vuosilta: maanalaisen P-alueen rakentamisen osalta poistetaan TS 2023: 2,1 miljoonaa euroa ja TS2024: 650 000 euroa. TA2022 vuodelle säilytetään suunnitteluraha 80 000 euroa.

Marita Toivanen ja Aslak Niittyvuopio kannattivat Salosen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat Salosen esitystä, äänestävät "ei".

Ne, jotka ovat kunnanhallituksen esityksen kannalla, äänestävät "jaa".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljätoista (14) jaa-ääntä, yksitoista (11) ei-ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.

Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Ovaskainen Ahti, Toivola Juha, Jussila Kai, Jauhojärvi Pirkko, Linnala Maija, Marttila Outi, Nevalainen Paula, Rajala Pekka, Similä Tuomas, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Kenttälä Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila, Nevalainen Aki, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Saana Veltheim. Tyhjää äänestivät Vuokko Mäntymaa ja Aslak Niittyvuopio.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 14-11 (2 äänesti tyhjää) kunnanhallituksen esitys jää voimaan.

 

Käsiteltäessä kohtaa 94128 Tunturitie Tarmo Salonen, Pekka Rajala ja Paula Nevalainen poistuivat esteellisenä (yhteisöjäävi/Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsenyys) valtuuston kokouksesta klo 23.11

 

Akseli Erkkilä esitti, että Tunturintie (kohde 94128) siirretään 0,3 miljoonaa vuodelle TS2023 ja 0,6 miljoonaa siirretään vuodelle TS2024. Mikko Lompolo kannatti Erkkilän esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät "jaa".

Ne, jotka kannattavat Erkkilän esitystä/määrärahan siirto, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) jaa-ääntä, viisi (5) ei-ääntä ja kolme (3) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Ovaskainen Ahti, Toivola Juha, Jussila Kai, Mäntymaa Vuokko, Jauhojärvi Pirkko, Linnala Maija, Marttila Outi, Nevalainen Aki, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Niittyvuopio Aslak, Similä Tuomas, Toivanen Marita, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa ja Yritys Inkeri. Ei-ääniä antoivat Erkkilä Akseli, Kenttälä Toni, Lompolo Mikko, Moksi Aila ja Rauhala Mikko. Poissa olivat Nevalainen Paula, Rajala Pekka ja Salonen Tarmo.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänin 19-5 (3 poissa) kunnanhallituksen esitys jää voimaan.

Tarmo Salonen, Pekka Rajala ja Paula Nevalainen palasivat kokoukseen klo 23.19.

 

Jouko Nikkinen esitti, että vuodelle TA2022 tulee varata Kirkkojärven huolto, kunnostus ja raivaaminen ja veneensiirtolaite ja vaelluskalojen kalatieselvityksen toteuttamiseen yhteensä 30 000 euroa.

Esa Ylläsjärvi ja Paula Nevalainen kannatti Nikkisen esitystä.

Lauri Kurula selosti, että kyseinen asia löytyy sivulta 122 viimeinen lause.

Nikkisen esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja lisätään 30 000 euroa kustannuspaikalle 80501 patoaltaat.

 

Puheenjohtaja totesi, että talousarvio on käsitelty ja hyväksytty edellä päätetyin muutoksin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa