Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 28.10.2021/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 74

28.10.2021

 

Koululautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

 

250/02.02/2021

 

Koululk 28.10.2021 § 74

 

(Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnittelukaudeksi.

Suunnittelukausi kattaa vuodet 2022-2024, joista 2022 on talousarviovuosi ja vuodet 2023-2024 taloussuunnitelmavuosia. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edelliseltä vuosilta vuoden 2020 loppuun mennessä noin 22,7 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.06.2021 § 284 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kittilän kunnan talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntastrategia, vuoden 2020 tilinpäätös, alkuvuoden 2021 toteutuma ja koko kuluvan vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma vuodelle 2022, jota on muokattu päivitettyjen ennusteiden pohjalta. Lisäksi sivistystoimessa on laadittu kuntastrategiaan pohjautuva strategia, joka ohjaa sivistystoimen talousarviota ja taloussuunnittelua.

Käyttötalouden kulujen osalta on tärkeää pyrkiä löytämään taloudellisia, nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja ja siten saavuttaa säästöjä. Toimintojen uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia tulee kartoittaa säännöllisin väliajoin. Lautakuntien talousarvioesityksissä tulee selkeästi tuoda esille se, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin.

Tavoitteena on, että toimintakulujen osalta vain palkat voivat kasvaa (työehtosopimusten mukaiset korotukset, varaukset henkilökohtaisiin lisiin). Tulevien työehtosopimusratkaisuiden kustannusvaikutukset eivät vielä ole tiedossa, joten palkankorotuksiin budjetoidaan korotuksena 2,0 %.

 

Muiden toimintakulujen tulisi kasvaa ainoastaan hyvin perustellusta syystä. Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon on toimialojen lautakuntataso nettona (toimintatuotot - toimintakulut = toimintakate).

 

vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta

 

1) hyväksyy koululautakunnan talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

 

2) lähettää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn.

 

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa