Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 392

31.08.2021

Kunnanvaltuusto

§ 110

20.09.2021

 

Perusturvajohtajan sijaisjärjestelyt Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimikaudeksi

 

458/01.01.01/2019, 363/01.01.00/2021

 

Khall 31.08.2021 § 392

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Perusturvajohtajan sijaisjärjestelyt Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimikaudeksi

 

Väliaikaisen toimielimen tehtävänä on luoda Lapin hyvinvointialueen toiminnan ja talouden näkökulmasta välttämättömät edellytykset hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseksi, kunnes aluevaltuustot valitaan alkuvuodesta 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023.

 

Kittilän kunnanhallitus on 11.5.2021 § 208 käsitellyt Lapin sote-alueen valmistelutoimielimen (Vate) asettamiseen liittyvää asiaa ja esittänyt Lapin liitolle Tunturi-Lapin seutukunnan kuntien yhteisesti nimeämäksi jäseneksi toimielimeen Kittilän kunnan perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Ollia, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Lähtökohtana on ollut, että valmistelutoimielimen jäsenen tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. Lapin maakuntahallitus on 2.7.2021 asettanut Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen, johon Sirkka-Liisa Olli on tullut nimetyksi. Valmistelutoimielimen järjestäytyessä on Olli tullut valituksi myös väliaikaisen toimielimen kolmijäsenisen puheenjohtajistoon. Ottaen huomioon väliaikaisen toimielimen lyhyen työskentelyajan suhteessa sille asetettujen tehtävien laajuuteen ja Lapin sote-alueen lähtötilanteen, on väliaikaisen toimielimen jäsenten sekä varajäsenten työajan käytön maksimoiminen valmisteluun todettu välttämättömäksi valmistelun edistymiseksi sille asetetuin tavoittein.

 

Väliaikaisessa toimielimessä työskentelevien henkilöiden palkka- ja toimintakulut korvataan työpanosta luovuttavalle työnantajalle täysimääräisesti valtion toimielimelle myöntämästä avustuksesta. Virkasuhde toimielimen jäsenillä säilyy varsinaiseen työantajaansa ja työajan käytöstä tehdään täsmentävä kirjallinen sopimus osapuolten kesken.

 

Lakiesityksen tarkoituksena on, että valitut henkilöt pysyvät virkasuhteessa nykyisiin organisaatioihin. Käytännön sovelluksena tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen työnantaja antaa viranhaltijoille mahdollisuuden työskennellä osan tai kaiken säännöllisen työaikansa väliaikaishallinnon lukuun. Työnantajan säilyessä ennallaan palvelussuhteen ehdoissa ei lähtökohtaisesti tule muutoksia (ellei esim. tehtävien kokonaisvaativuus muutu). Työnantaja ja hyvinvointialue sopivat hyvinvointialueelle tehtävän työpanoksen korvaamisesta erikseen. Jos toimielimen jäsenet työskentelevät osa-aikaisesti molemmissa organisaatioissa, on työpanoksen määrästä sovittava nykyisen työnantajan ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kesken.

 

Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Ollin työajan käytöstä Lapin sote-alueen väliaikaiseen toimielimeen on neuvoteltu hänen ja työnantajan kesken. Yhteinen esitys on, että Olli hakee virkavapaata ajalle 2.9.2021-28.2.2022 Kittilän kunnan perusturvajohtajan virasta ja hänen työaikansa kohdentuu 80 - 100 %:sti Lapin sote-alueen väliaikaisen toimielimen työskentelyyn ko. ajalla. Ajalla 9-11/2021 Ollin työpanoksesta 20 % kohdentuu mm. kunnan talousarvio- ja strategiaprosesseihin vs. perusturvajohtajan ja muun toimialan johdon tukena. Työpanoksen tarve ajalle 12/2021-2/2022 arvioidaan erikseen.

 

Hallintosäännön 49 §:n mukaan päätöksen harkinnanvaraisen virka-ja työvapaan myöntämisestä enintään yhdeksi vuodeksi sekä virka- ja työvapaan keskeyttämisestä ja peruuttamisesta tekee toimialajohtaja. Toimialajohtajien osalta päätöksen tekee kunnanjohtaja em. rajoituksin.

 

Kunnanjohtaja myöntää perusturvajohtajalle harkinnanvaraisen virkavapaan enintään yhdeksi vuodeksi.

 

Hallintosäännön 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja. Saman pykälän mukaan toimialajohtajan esteellisenä tai poissa ollessa sijaisena toimii kunnanhallituksen nimeämä viranhaltija, jollei muuta ole määrätty.

 

Kunnanhallituksen päätöksen 31.3.2020 § 131 mukaan perusturvajohtajan ensimmäinen sijainen on terveyskeskuksen johtava lääkäri ja toinen sijainen on hoivapalvelupäällikkö. Em. ovat ilmoittaneet, että eivät ota perusturvajohtajan viransijaisuutta vastaan.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta säädetyssä lain 3§:n mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa SOTE-erityisasiantuntijan määräaikaisen viran ajalle 2.9.2021-28.2.2022. Määräaikaisen viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta sosiaali- ja terveystoimen tehtävistä.

 

Kunnanhallitus päättää, että

1. Sirkka-Liisa Olli otetaan em. määräaikaiseen 2.9.2021-28.2.2022 SOTE-erityisasiantuntijan virkaan ehdollisena sille, että valtuusto hyväksyy ma. viran perustamisen ja että Ollin työsuhteen edut eivät väliaikaisessa toimielimessä toimimisen vuoksi muutu, koska työnantaja ei muutu. Ma. viran kokonaispalkka on 6969 €/kk.

2. Ajalla 2.9.2021-30.11.2021 Ollin työajasta 20 % kohdentuu Kittilän kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisäiseen asiantuntijatukeen, mm. talousarvioprosessiin. Ajalle 12/2021-2/2022 päätetään työajan kohdentuminen myöhemmin

3. Perusturvajohtajan viransijaiseksi otetaan suostumuksensa mukaan ajalle 2.9.2021-28.2.2022 koulukuraattori, YTM Tiina Huilaja. Vs. perusturvajohtajan kokonaispalkka on 6969 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Tauko pidettiin klo 15.27 - 15.30.

__________

 

Kvalt 20.09.2021 § 110

 

Päätös:

Valtuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen eli perustaa määräaikaisen SOTE-erityisasiantuntijan viran ajalle 2.9.2021-28.2.2022. Määräaikaisen viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta sosiaali- ja terveystoimen tehtävistä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa