Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 1  Oppimisen ja koulunkäynnintuen keinovalikko Kittilä
  Liite 2  Tuen opas
  Liite 3  Tuen portaat

Koululautakunta

§ 52

17.06.2021

 

Erityisopetuksen kehittämisuunnitelma

 

263/12.00.01/2021

 

Koululk 17.06.2021 § 52

 

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486 tai yläkoulun ja lukion rehtori puh. 040 760 6503)

 

 

Kittilän perusopetuksessa on valmisteltu aineenopettajista, erityisopettajista, luokanopettajista ja ohjaajista koostuneen työryhmän valmistelemana ohjeistus oppimisen tuen toteuttamiseksi Kittilän peruskouluissa. Tavoitteena on kehittää peruskoulujemme erityisopetusta niin, että se palvelee tukea tarvitsevia oppilaita mahdollisimman hyvin, auttaa huoltajia hahmottamaan erilaiset tukimuodot sekä ohjaa henkilöstöä antamaan tukea eri tilanteissa. Yhteinen ohjeistus auttaa myös erityisopetuksen suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa.

 

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee seurata ja aloittaa tuen antaminen heti, kun siihen ilmenee tarvetta. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Oppilas voi olla vain yhdellä tuen tasolla kerrallaan.

 

Perusopetuksessa annettava tuki jakaantuu seuraavasti kolmelle portaalle:

 

Yleinen tuki:

 • On ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen, jos oppilaalla haasteita oppimisessa tai koulunkäynnissä esim. opiskelutaidot, oppimisen vaikeudet ja sosiaaliset taidot. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea.

 • Annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

 • On osa koulun arkea ja kuuluu kaikille oppilaille.

 • Oppilaan tuki tarkoittaa aina sitä, että aikuinen muuttaa toimintaansa.

 

Tehostettu tuki:

 • On oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa.

 • Aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

 • Annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys

 • Tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

 • Annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta oppimäärien yksilöllistämistä.

 • Tehostetun tuen aikana korostuvat opetuksen eriyttäminen, yksilöllinen ohjaus, kodin kanssa tehtävä yhteistyö, osa-aikainen erityisopetus ja tarvittaessa oppiaineen ydinsisältöihin keskittyminen.

 

Erityinen tuki:

 • Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös.

 • Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

 • Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta hyväksyy ohjeistuksen erityisopetuksen kehittämiseksi Kittilän peruskouluissa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa