Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.11.2020/Pykälä 452

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 452

17.11.2020

 

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

 

77/02.02/2020

 

Khall 17.11.2020 § 452

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma suunnitelmakaudeksi. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2021-2023.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.Kittilän kunnalle on kertynyt taseeseen ylijäämää edellisiltä vuosilta vuoden 2019 loppuun mennessä noin 18,7 miljoonaa euroa, joten kuntalaissa mainittua alijäämän kattamisvelvollisuutta ei kunnalla tällä hetkellä ole.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

 

Kittilän kunnanhallitus on antanut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet kokouksessaan 11.8.2020 (§ 284). Valtuuston talousarvioseminaari oli 14.9.2020. Tämän jälkeen toimialat ovat laatineet talousarvionsa ja -suunnitelmansa ja ne on käsitelty ao.lautakuntien ja Kideven johtokunnan kokouksissa.

 

Talousarvioesityksen pääkohdat tämän hetken valmistelun tilanteessa

 

Talousarvioesityksen pääkohdat ovat tällä hetkellä seuraavat vuodelle 2021 (ulkoiset luvut ilman sisäisiä eriä):

 

 

Milj.€

Muutos-% (vrt.TA2020)

Toimintatuotot

8,0

-3,9 %

Toimintakulut

61,0

1,0 %

Toimintakate

-53,0

1,7 %

Vuosikate

2,7

5,5 %

Tilikauden ylijäämä,euroa

19.340

-89 %

Nettoinvestoinnit

5,8

 

Lainakannan nettokasvu

2,9

 

Laina/asukas, euroa

2.993

 

 

Toimintakulut kasvavat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa (1 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja seuraavasti eri kululajeittain:

 

Ulkoiset

1000 euroa

Muutos % (vrt.TA2020)

Henkilöstökulut

232

0,8 %

Palvelujen ostot

190

0,8 %

Aineet,tarvikkeet

233

5 %

Avustukset

8

0,3 %

Muut toimintakulut

-79

-9,1 %

Toimintakulut yht.

584

1,0 %

 

Toimintakulujen kasvu vuoteen 2019 verrattuna on 8,2 % eli 4,7 miljoonaa euroa. Pääosa kasvusta muodostuu henkilöstökuluista (+10 %, 2,7 miljoonaa euroa) ja palvelujen ostoista ( +6 %, 1,3 miljoonaa euroa).

 

Verotulojen arvioidaan nousevan noin 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Verotulot pohjautuvat vuoden 2020 toteutumaan, Kuntaliiton arvioimaan verotulojen kehitykseen ja kunnan omiin arvioihin, joissa pyritty huomioimaan koronaepidemian vaikutuksia.

 

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin 0,4 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien uusimmat VM:n ja Kuntaliiton ennusteet huomioidaan kunnanhallituksen 1.12.2020 kokouksessa esiteltävässä kunnanjohtajan talousarvioesityksessä.

 

Nettorahoitustuottojen arvioidaan laskevan n. 363.000 euroa. Lasku vuoteen 2020 verrattuna aiheutuu siitä, ettei Levi Ski Resort todennäköisesti maksa osinkoja ensi vuonna ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä laskee.

 

Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioesitykseen on tehty tähän mennessä seuraavat muutokset ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 303.170 euroa kuluja kasvattava.

 

Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja 88.900 euroa.

 

Koululautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 77.520 euroa kuluja kasvattava.

 

Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia pienentänyt ulkoisia kuluja 1.200 eurolla.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 49.060 euroa kuluja kasvattava.

 

Sisäisiä tuottoja ja kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia tuottoja 217.500 eurolla ja pienentänyt ulkoisia kuluja 5.460 eurolla.

 

Tekninen lautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 4.490 euroa kuluja pienentävä.

 

Sisäisiä kuluja on näkynyt tuloslaskelmassa lautakuntakäsittelyssä ulkoisina ja ne on korjattu. Tämä on pienentänyt ulkoisia kuluja 5.160 eurolla.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Eläkemenoperusteisia maksuja (tili 4103) muutettu Kevan ennusteen mukaiseksi, vaikutus 1.140 euroa kuluja pienentävä.

 

Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kideven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen.

 

Vuosikate ja ylijäämä

Talousarvioesitys vuodelle 2021 päätyy 2.740.990 euron vuosikatteeseen ja 19.340 euron ylijäämään.

 

Talousarvioesitykseen 1.12.2020 täsmäytetään sisäiset tuotto- ja kuluerät, lisätään vyörytyserät ja lisätään tuloslaskelmasta sekä erittelyistä taulukot, joissa mukana sisäiset erät. Samoin täydennetään vuosien 2022-2023 osalta puuttuvat esitykset.

 

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus kuulee kunnanjohtajan, controllerin sekä toimialajohtajien esittelyt vuoden 2021 talousarvioesityksestä sekä 2021-2023 taloussuunnitelmasta.

 

2. Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan talousarvioesityksen ja valmistelutilanteen tiedoksi.

 

3. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että yhteistoimintaelin on kokoontunut 16.11.2020 ja käsitellyt talousarvioesityksen ja päässyt lausumaan siitä.

 

4. Talousarvion käsittelyä jatketaan kunnanhallituksessa 1.12.2020

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Kokouksessa esiteltiin talousarvio seuraavasti:

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell

Henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund

Controller Tuija Lång

 

Tauko klo 13.45-13.55

 

Perusturvajohtaja Sirkka-Liisa Olli

 

Vt. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä

 

Tauko klo 15.40-15.55

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula

 

Tauko klo 17.40-17:50

 

Elinkeinojohtaja Katariina Palola, Teamsin kautta

 

Controller Tuija Långin mukaan avustuksista puuttuvat vielä seuraavat:

Levin Ohjelmapalveluyrittäjät ry. 2 000 euroa

Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot 16 112 euroa

Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalot 5 740 euroa

 

Avustuksia (Muu toiminta, kust.paikka 30105) käsiteltäessä kunnanjohtaja Antti Jämsén ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä House of Laplandin avustusasiaa ja poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syynä hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen.

 

Vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell toimi esittelijänä tässä kohdassa.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että kohdassa Muu toiminta (kust.paikka 30105) House of Lapland/Matkailun kasvuohjelmalle esitetystä 40 000 eurosta kohdistetaan Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalojen avustukseen 16 112 € ja Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalojen avustukseen 5 740 €. Loput eli 18148 € menee kohtaan Muu toiminta (kust.paikka 30105) Muut mahdolliset.

Kunnanhallitus hyväksyi Rajalan esityksen yksimielisesti.

 

Jäsen Tuula Mertaniemi kysyi, paljonko on yhteensä maksettu avustuksia Visit Leville ja mitä kaikkia reittejä pitkin Visit Levi on saanut avustuksia.

Päätettiin, että asia selvitetään kunnanhallitukseen 1.12. mennessä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa