Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 7  Esiopetussuunnitelma 2020

Koululautakunta

§ 73

26.11.2020

 

Esiopetussuunnitelman hyväksyminen

 

Koululk 26.11.2020 § 73

 

(lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö 040 7162 084)

 

Esiopetuksen esiopetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikalliset esiopetussuunnitelmat ja toteuttavat esiopetusta. Paikallinen esiopetussuunnitelma on pohjana laadittaessa jokaiselle esioppilaalle hänen henkilökohtainen oppimissuunnitelma.

 

Esiopetus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta ja esiopetus osaltaan tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

 

Kittilän esiopetussuunnitelmaan on lisätty tarkennuksia lasten kehotunnekasvatuksesta, sovittelutaitojen harjoittelemisesta ja ohjeistuksia kouluun siirtymisen vaiheista.

 

Kehotunnekasvatuksessa tärkeimpänä tavoitteena on auttaa lasta tuntemaan ja pitämään huolta omasta kehostaan. Se vahvistaa itsearvostusta ja turvataitoja. Kehotunnekasvatus tähtää myönteiseen kehoitsetuntoon ja kehonkuvaan. Samalla lapsi oppii arvostamaan kaikenlaisia kehoja ja ymmärtää ihmisen yksilöllisyyden: myönteinen asenne omaan itseensä ja toisiin, itsestä huolehtimisen taidot ja tiedot, perustaitoja tunteiden tunnistamisessa ja niiden kanssa pärjäämisessä, taitoa erottaa myönteinen ja kielteinen läheisyys tai kosketus sekä taitoa kysyä ja hakea tukea ja apua.

 

Sovittelutaitojen harjoittaminen kuten puheenvuoron odottaminen, oman mielipiteen ilmaiseminen ja ratkaisun löytäminen ristiriitatilanteissa ovat tärkeä perusta epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen ehkäisyssä.Kittilässä on käytössä MiniVerso-sovittelumalli, jonka mukaisesti henkilöstö ja esioppilaat saavat ohjausta sovitteluun.

Keskeisimmän arvoperustan yleisperiaatteet ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

 

Kittilän esiopetussuunnitelmassa korostetaan lapsen mahdollisuutta aloitteeseen ja kokeiluun, mitkä katsotaan olevan osallisuuden ja osallistumisen tärkeimmät lähtökohdat. Aloitteeseen vastaaminen, sitä seuraava kokeilu ja asian mahdollinen onnistuminen/ epäonnistuminen aikuisen mukana ollessa, luo lapselle turvallisen ympäristön ja ilmapiiriin myös pettymiseen. Lapsessa kiinnitetään huomio vahvuuksiin, ja nähdään lapsi kokonaisvaltaisena toimijana osana ryhmää. Nämä tekijät ovat osaltaan rakentamassa lapselle vahvaa itsetuntoa.

 

Lisäksi esiopetussuunnitelmaan on sisällytetty periaatteita katsomuskasvatuksesta, monikielisten ja saamenkielisten lasten varhaiskasvatuksesta.

 

Toiminta perustuu suunnitteluun, pedagogisuuteen, havainnointiin ja arviointiin. Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi painottuu monialainen yhteistyö. Lasten kanssa toiminnassa korostetaan ennen kaikkea liikkumista, leikkiä, vuorovaikusta ja taiteellista kokemista.

 

Liite: Esiopetussuunnitelma 2020

 

Vt. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Esiopetussuunnitelman 2020.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa