Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.10.2020/Pykälä 414

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 414

20.10.2020

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 24.9.2020 § 367 Tarveselvitys keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi

 

74/12/2020

 

Khall 20.10.2020 § 414

 

Kittilän kunnan kirjaamoon on saapunut oikaisuvaatimus koskien kunnanhallituksen kokouksessaan 24.9.2020 § 367 tekemää tarveselvitystä keskustan kampusalueen opetus-ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi. Oikaisuvaatimuksen on tehnyt teknisen lautakunnanjäsen, kunnanhallituksen varajäsen Outi Marttila.

 

Kunnanhallituksen 24.9.2020 § 367 tekemä päätös

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.9.2020 § 367 seuraavasti:

 

Kunnanhallitus päätti

 

1. Hyväksyä koulukeskuksen hankesuunnitelman,

 

2. Aloittaa toteuttamissuunnitelmavaiheen tarkoituksena toteuttaa hanke kokonaishintaisena - tai jaettuna urakkana,

 

3. Pyytää arkkitehtitoimistoilta pääsuunnittelusta tarjouksen, lisäksi tarvittavat tarjoukset kuten rakenne-, LVIS-, automaatio-, tietoliikennetekniikka-, piha-, kaluste, akustiikka-, sisustus-ja laitesuunnitelmat. Arkkitehti toimii pääsuunnittelijana,

 

4. Laittaa hakuun määräaikainen rakennuksen paikallisvalvojan toimi 4.1.2021-30.8.2023. Valvojalla tulee olla talonrakennuslinjalta AMK tai vastaava aiempi koulutus ja kokemusta rakennushankkeiden toteuttamisesta sekä edellytykset hoitaa myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Valvojan kustannukset katetaan rakennushakkeeseen varatuista määrärahoista.

 

5) Että kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina oman suostumuksensa perusteella 28.9.2020 alkaen. Kiinteistöpäällikön tehtäväkuvausta tarkennetaan tältä osin.

 

6) Että kouluhankkeeseen perustetaan ohjausryhmä, joka nimetään myöhemmin

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

Oikaisuvaatimuksessa teknisen lautakunnan jäsen, kunnanhallituksen varajäsen Outi Marttila vaatii päätöksen kumoamista siitä syystä, että asia kuuluu Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosäännön 33 §:n mukaan teknisen lautakunnan toimivaltaan. Hallintosääntö määrittelee, että toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä kunnossapidosta ja puhtaanapidosta vastaa tekninen lautakunta.

 

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan konsultti nimikkeen poistamista terminologiasta. Kiinteistöpäällikölle koetaan kuuluvan nämä perustyöt ennestään.

 

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan kunnanhallituksen 24.9.2020 § 367 kumoamista ja siirtämistä asian käsittelyä hallintosäännön mukaisesti tekniselle lautakunnalle.

 

Oikaisuvaatimukseen liittyen

 

Kouluhankkeen kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa, joten asian valmistelua on sen laajuuden ja mittavan investoinnin vuoksi koordinoitu kunnanhallitustasolla. Menettely on perusteltua myös siksi, että kunnan hankintapäätösten vuoden 2020 hyväksymisvaltuuksien mukaan tavara- ja palveluhankinnoista sekä suunnittelukilpailuista päättää 60 001-100 000 euron osalta ja rakennushankinnoista ja sote -palveluhankinnoista 150 001-250 000 euron osalta lautakunta. Näin kouluhankkeen osalta lautakunnan hankintarajat ylittyvät selkeästi.

 

Asian vastuuvalmistelijana on toiminut alkuvaiheessa sivistystoimenjohtaja ja valmistelun edetessä rakennuttamisvaiheeseen, päävalmistelijana on toiminut tekninen johtaja. Toimialajohtajilla on hallintosäännön mukaisesti vastuu oman toimialansa ja toimielimensä esittelystä.

 

Tässä tapauksessa teknisen toimen toimialajohtaja on valmistellut asian kunnanhallituksen käsittelyyn, eikä ole tuossa vaiheessa millään tavoin ilmaissut, että asia pitäisi käsitellä teknisessä lautakunnassa.

 

Hanketta on kiirehditty, jotta se ehtii aikataulussaan vuoden 2021 budjettivalmisteluun. Hankkeen koordinointia varten on perustettu suunnitteluryhmä, jossa on vahva edustus myös teknisestä lautakunnasta sekä teknisen toimen vastuuvirkamiehet. Tämä on hyväksi havaittu menettelytapa tiedonkulun valmistamiseksi myös teknisestä lautakunnasta kunnanhallitukseen ja päinvastoin.

 

= = =

Khall 05.05.2020 § 155

 

Kunnanvaltuusto on talousarviossa 2020 ja suunnitteluvuosille 2021-2022 varannut teknisen työn tilan uusimiseen ja vanhan purkamiseen 2.2 milj.€ sekä kirkonkylän ala-asteen rakentamiseen ja vanhan purkamiseen 4.3 milj.€. Ilman purkukustannusvarauksia on uudisrakennuskustannuksiin varauduttu yhteensä 6 milj.€:lla.

Tarveselvityksen tiedoista laskettu alustava kustannusarvio pelkälle uudisrakennukselle oli 12.6 milj.€. Tarveselvityksen pohjalta teknisen ja sivistystoimen viranhaltijat/työntekijät ovat tarkentaneet tilajärjestelyitä siten, että nykyisiä tiloja hyödynnettäisiin tehokkaasti ja samalla kustannuksia saataisiin kohtuullistettua. Tarkennuksia tehtiin seuraavasti:

 

  • kotitalousluokka säilyy nykyisellä paikalla yläasteella

  • yläasteen opettajien huone muutetaan kevennetyksi fysiikka-kemian luokaksi/ tiedeluokaksi

  • lukion alakertaan tulee oppilashuoltotilojen lisäksi nuorisotilat ja musiikin opetustilat

  • yläasteen ruokasalin yhteyteen tulee neuvottelutila

 

Edellä mainittujen täsmennysten jälkeen alustava kustannusarvio:

 

  • yläasteen saneeraus 687.000 €

  • lukion saneeraus 589.000 €

  • uudisrakennus 11.090.000 €, josta kunnan siivouskeskuksen hinta 566.000 €.

Yhteensä 12.366.000 €

 

Alustava kustannusarvio ilman purku- ja kunnan siivouskeskuksen kustannuksia on 11.8 milj.€. Tämä on lähes puolta enemmän kuin valtuusto on talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksynyt. Lopulliset kustannukset ovat pitkälle riippuvaiset siitä kuinka tehokkaasti tilat käytetään hyväksi.

 

Tekninen toimi on pyytänyt Kittilän kunnan puitesopimusarkkitehdiltä hinta-arviota/tarjousta hankesuunnittelun laatimisesta siten, että tarjoukseen sisältyy kaksi vaihtoehtoa rakennusmassan sijoittamisesta yläasteen yhteyteen.

 

Puitesopimusarkkitehti Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy on tarjonnut 17.500 €:n veloitushinnalla (250 työtuntia).Tarjoukseen sisältyy hankesuunnitelmaselvitys ja liitteiden kokoaminen, 2 eri vaihtoehtoa alustavine tilaratkaisuineen rakennusmassan sijoittumisesta yläasteen yhteyteen ja ratkaisujen mallintamis- ja havainnekuvat, piha-alueiden ohjeelliset liikenne ja välituntijärjestelyt. Tavoitehintalaskelmat eivät sisälly hintaan, vaan kunta tekee ne omana työnä.

 

Työ olisi valmis kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) valita kunnan puitesopimusarkkitehdin Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy:n suunnittelutarjouksensa mukaisesti laatimaan Kittilän koulukeskuksen hankesuunnitelman kahdella eri tilavaihtoehdolla. Kunnanhallitus edellyttää, että kaikessa suunnittelussa tulee huomioida kustannustehokkuus.

2) perustaa Kittilän kampusalueen rakentamisen suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä on ohjata suunnittelua sekä vastata projektin teknisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja seuraamisesta koko projektin ajan

 

3) nimetä ryhmän puheenjohtajaksi kunnanjohtajan ja varapuheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan. Lisäksi kunnanhallitus nimeää jäseniksi koululautakunnan puheenjohtajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan, kiinteistöpäällikön, yläkoulun/lukion rehtorin, alakoulun johtajan ja kiinteistöpäällikön

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Sivistyslautakuntaa pyydetään nimeämään koulu/kampus Aarne Nikan mukaan.

__________

= = =

 

Kuten edellä olevasta kunnanhallituksen päätöksestä ilmenee, kunnanhallitus on perustanut Kittilän kampusalueen rakentamisen suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä on ohjata suunnittelua sekä vastata projektin teknisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja seuraamisesta koko projektin ajan.

 

Kunnan yleisen toimialan on tulkittu olevan kuntien itsehallinnon ydintä. Niin kauan kuin kuntia on nykymuodossaan ollut, on niiden tehtävänä ollut edistää asukkaidensa hyvinvointia ja toteuttaa erilaisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Kunnan yleisen toimialan sääntely on ollut avointa. Kunnan oikeudelle ottaa itselleen tehtäviä ei ole asetettu lainsäädännössä kriteereitä. Tämä on mahdollistanut toimialan joustavan tulkinnan ja valmiuden vastata paikallisiin haasteisiin.

 

Kuntalain 7 § 1 momentissa viitataan yleisesti tehtäviin, joita kunta hoitaa itsehallintonsa nojalla. Lain 1 §:n 2 momentin nojalla kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Näiden yleisten kunnan toimialasäännösten tulkintaperiaatteet ovat täysin vakiintuneet. Keskeisin lähtökohta on tällöin se, että kunnan toiminnan tulee palvella kuntalaisten yhteistä asiaa.

 

Kunnanhallituksen päätös rakennuttajakonsultin nimeämisestä kuuluu kunnan yleiseen toimialaan, mikä on kuntien itsehallinnon ydintä. Tavoitteena järjestelyllä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa sekä järjestää asukkaille palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

Rakennuttajakonsultin valinnasta on neuvoteltu kouluhankkeen suunnitteluryhmässä, jolloin tuli esiin, että kiinteistöpäällikkö voisi toimia tässä tehtävässä. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on ohjata kouluhankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheet sekä varmistaa hankkeille asetettavien kustannus-, aikataulu-, laatu- ja muiden tavoitteiden toteuttaminen.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää hylätä Outi Marttilan oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska

 

1.) asian valmistelua on sen laajuuden ja huomattavan investoinnin vuoksi koordinoitu kunnanhallituksessa. Menettely on perusteltua myös siksi, että kunnan hankintapäätösten vuoden 2020 hyväksymisvaltuuksien mukaan tavara- ja palveluhankinnoista sekä suunnittelukilpailuista päättää 60 001-100 000 euron osalta ja rakennushankinnoista ja sote -palveluhankinnoista 150 001-250 000 euron osalta lautakunta. Näin kouluhankkeen osalta lautakunnan hankintarajat ylittyvät selkeästi.

 

2) Kunnanhallituksen päätös rakennuttajakonsultin nimeämisestä kuuluu kunnan yleiseen toimialaan, mikä on kuntien itsehallinnon ydintä. Tavoitteena järjestelyllä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa sekä järjestää asukkaille palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

3) Koska kouluhanke on laaja ja kustannusarvioltaan noin 15 miljoonaa euroa, on perusteltua tarkentaa kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelän tehtäväkuvausta tältä osin.

 

Päätös:

Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että Outi Marttilan oikaisuvaatimus hyväksytään. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti tehtyä esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:
Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä, äänestävät EI.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala, Tarmo Salonen ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen äänin 7-2 kunnanhallituksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa