Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.10.2020/Pykälä 415

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 415

20.10.2020

 

Kittilän kunnan rekisterinpitäjät

 

Khall 20.10.2020 § 415

 

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen rinnalle on säädetty tietosuojalaki (5.12.2018/1050). Asetus on tuonut sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.

 

Asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

 

Henkilötieto voi määritelmän mukaan olla esimerkiksi paikkatieto, joka kertoo jotakin tietystä henkilöstä; kuva, joka yhdistettynä esimerkiksi osoitetietoihin kertoo jotakin tietystä henkilöstä tai tämän elinolosuhteista; tai IP-osoite, jos tämä voidaan liittää tiettyyn käyttäjään; tai käyttäjätunnus.

 

Henkilötiedon käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietojen kokoelmiin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

 

Henkilörekisterillä tarkoitetaan mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Tietojoukko voi olla keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu.

 

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

 

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

 

Lainsäädännössä on vakiintunut rekisterinpitäjän termi. Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnan rekisterinpitäjät nimeää kunnanhallitus, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää. Hallintosäännön 77 §:ssä on todettu, että tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Muilta osin hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjiä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) nimetä Kittilän kunnan rekisterinpitäjät 1.11.2020 lukien seuraavasti:

 

- teknisten palvelujen osalta teknisen lautakunnan

- rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta rakennus- ja ympäristölautakunnan

- sosiaali-ja terveystoimen osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan

- varhaiskasvatuksen ja koulujen osalta koululautakunnan

- kirjaston, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen osalta vapaan sivistystyön lautakunnan

- elinkeinotoimen osalta Kideve Elinkeinopalveluiden johtokunnan

 

2) että Kunnanhallitus toimii itse rekisterinpitäjänä hallintopalveluiden osalta.

 

3) Kunnanhallitus huolehtii kunnallisten liikelaitosten rekisterinpidosta ja delegoi rekisterinpitäjän tehtävän kullekin lautakunnalle, jonka läheisessä yhteydessä liikelaitos tai osakeyhtiö toimii ja edellyttää, että tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioidaan myös liikelaitosten toiminnassa.

 

4) määrätä, että kukin rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa kaikkia rekisterinpitäjiä huolehtimaan tarvittavasta tietosuojakoulutuksesta ja -ohjeistuksesta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa