Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 400

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 299

11.08.2020

Kunnanhallitus

§ 343

25.08.2020

Kunnanhallitus

§ 400

06.10.2020

 

Kittilän kunnan hallintosääntö

 

43/00.01.01/2019

 

Khall 11.08.2020 § 299

 

 

Kittilän kunnan hallintosääntöä on valmisteltu kevään ja kesän aikana 2020. Hallintosääntötyöryhmään ovat kuuluneet Pekka Rajala, Marita Toivanen, Tuula Mertaniemi, Jukka Poti, Antti Pekkala ja Hanna-Maria Grandell. Tämän lisäksi asiaa on käsitelty Kittilän kunnan johtoryhmässä sekä toimialojen omissa työpaikkakokouksissa/ johtoryhmissä.

 

Hallintosäännön perusrakenne on säilynyt ennallaan, mutta muutoksia on tehty nykylainsäädäntöä noudatetaan ja toimialojen muutostoiveita noudattaen. Asiaa on käsitelty myös kunnanhallituksen iltakoulussa 3.8 ja 4.8.2020.

 

Koska hallintosääntö koskettaa henkilökuntaa, on asiassa noudatettava yhteistoimintamenettelyä ja valmistelu edellyttää yhteistoimintaelimen käsittelyä. Kokous pidetään vielä elokuun aikana ennen valtuuston päätöksentekoa. Samassa ajassa asiakirja julkaistaan kunnan intrassa, jolloin se on koko henkilökunnan luettavana.

 

Oheismateriaali:

Luonnos Kittilän kunnan hallintosäännöksi 1.10.2020 lukien (Muutokset merkitty värikoodein hallintosääntöön muutosten havainnollistamiseksi.)

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) että asian valmistelussa noudatetaan yhteistoimintamenettelyä ja kunnanhallitus kuulee henkilöstöä 21.8.2020 mennessä

 

2) esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kittilän kunnan hallintosäännön

 

3) ja määrätä, että Kittilän kunnan uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.10.2020

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Tauko pidettiin klo 16.15-16.26.

__________

 

Khall 25.08.2020 § 343

 

 

Kittilän kunnan yhteistoimintaelin on käsitellyt hallintosääntöä kokouksessaan 21.8.2020. Yhteistoimintaelin näki, että hallintosääntöluonnoksessa on vielä joitakin ristiriitaisuuksia/tarkistettavia asioita, joten valmistelua on syytä jatkaa ja viedä asiakirja kertaalleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

 

Hallintosääntöluonnos on ollut nähtävillä kunnan intrassa ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus sitä kommentoida.

 

Lisäksi hallintosääntöluonnos toivotaan liitettäväksi kunnanhallituksen pöytäkirjaan 25.8.2020, vaikka lopullinen hyväksyminen tapahtuukin valtuuston kokouksessa 31.8.2020.

 

Liitteinä luonnos Kittilän kunnan hallintosäännöksi 1.10.2020 lukien (Muutokset on merkitty värikoodein hallintosääntöön muutosten havainnollistamiseksi.) sekä pöytäkirjanote yhteistoimintaelimen käsittelystä 21.8.2020.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi, että asian valmistelussa on noudatettu yhteistoimintamenettelyä ja kunnanhallitus on kuullut henkilöstöä 21.8.2020 mennessä

2) esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen kunnanhallituksen tarkentaman hallintosäännön siten, että siinä on huomioitu yhteistoimintaelimessä esiin tulleet perusteet

3) ja määrätä, että Kittilän kunnan uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.10.2020

 

Päätös:

Tämä asia käsiteltiin kokouksessa kahdeksantenatoista (18.) asiana.

 

Kunnanjohtajan muutettu esitys:

1) Palautetaan asia hallintosääntötyöryhmän valmisteltavaksi.

 

2) Tarkastetaan pöytäkirja tämän asian osalta tässä kokouksessa.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Khall 06.10.2020 § 400

 

Edellisen käsittelyn jälkeen hallintosääntöä on tarkennettu ja muokattu hallintosääntötyöryhmässä. Muutokset ovat kovin pieniä, lähinnä yhteistoimintaryhmässä tulleita toiveita.

 

Punaisella värillä on merkitty ensimmäisessä valmistelun vaiheessa tulleet muutokset, vihreällä värillä on merkitty seuraavaksi esiin nousseet muutokset ja sinisellä värillä uusimmat, hallintosääntötyöryhmän tekemät muutokset.

 

Tämän lisäksi Kittilän kunnan johtoryhmästä on tullut pienimuotoisia tarkennustoiveita, jotka arvioidaan kuluvan viikon aikana erikseen ja tuodaan tarvittaessa muutoksina kokoukseen 6.10.2020 mennessä.

 

Liite: Luonnos/Kittilän kunnan hallintosääntö 1.1.2021 lukien

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi, että asian valmistelussa on noudatettu asianmukaisesti yhteistoimintamenettelyä ja kunnanhallitus on kuullut henkilöstöä asianmukaisesti

2) esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen kunnanhallituksen tarkentaman hallintosäännön siten, että siinä on huomioitu yhteistoimintaelimessä esiin tulleet perusteet

3) ja määrätä, että Kittilän kunnan uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Marita Toivanen esitti seuraavat kaksi muutosta:

 

Etuosto-oikeuden käyttö sekä etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen pidetään kunnanhallituksen päätösvallassa.

Hyväksyttiin yksimielisesti tämä muutos.

 

Poistetaan teknisen lautakunnan sekä rakennus-ja ympäristölautakunnan toimintaa säätelevät lakiluettelot.

Hyväksyttiin yksimielisesti tämä muutos.

 

Käytiin läpi kokoukseen 6.10.2020 toimitettu listaus toimialoilta tulleista muutostoiveista.

 

Hyväksyttiin seuraavat muutokset yksimielisesti:

 

Kunnanhallituksen (s. 20, 10.-kohta), sote-lautakunnan (s. 23, 2.-kohta) ja koululautakunnan (s. 24, 7.-kohta) tehtävissä mainitaan, että oikeus päättää maksuista ja niiden poistamisista. Sama maininta lisätään vapaan sivistystyön, teknisen ja rakennus- ja ympäristölautakunnan kohdalla.

 

§ 45 Henkilöstövalinnat: Elinkeinojohtajan valinta valtuustossa, kuten muutkin toimialajohtajat.

 

18 § Toimialajohtajan tehtäviin kuuluu toimialan prosessien sekä tulosalueiden ja osaltaan poikkihallinnollisen yhteistyön järjestäminen ja kehittäminen sekä toimintojen resurssointiin ja organisointiin liittyvät asiat

 

20 § Sosiaali- ja terveystoimen toimiala: Oheinen teksti korvaa aiemman:

Sosiaali- ja terveystoimi vastaa laadukkaiden, vaikuttavien ja asiakaslähtöisten lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa koskevien lakien ja muiden säännösten mukaisesti. Toimiala edistää ja kehittää osaltaan asiakkaiden sekä kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä sekä luo ja kehittää yhteistyömuotoja kuntaorganisaation ja kunnan eri alueiden toimijoiden kesken kunnan strategian mukaisten yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

51 § Virka-ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen

Virka-ja työehtosopimukseen perustuvasta harkinnanvaraisista palkankorotuksista sekä henkilökohtaisista lisistä päättää kunnanjohtaja toimialajohtajan esityksestä kunnanhallituksen vahvistaman palkkausjärjestelmän periaatteiden mukaisesti

 

Toimialajohtajien osalta päätökset edellä mainituista tekee kunnanhallitus.

 

Henkilöstöpäällikkö koordinoi kaikkia palkkapäätöksiä. Niissä noudatetaan kunnallisessa työ-ja virkaehtosopimuksessa sekä kunnanhallituksen vahvistamassa palkkausjärjestelmässä määriteltyjä yhdenmukaisia käytänteitä ja periaatteita.

 

24§ Sopimusten hallinta Toimialajohtajat vastaavat koko toimialaa koskevista sopimuksista ja tulosaluejohtajat oman tulosalueensa sopimuksista toimialajohtajan kanssa sovituin periaattein.

 

27 § Sosiaali- ja terveyslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä sekä lakien ja asetusten mukaan kunnalle kuuluvien ja niihin liittyvien viranomaistehtävien järjestämisestä toimialallaan.

 

Hallinto-ja talousosaston esittelyteksti: Hallinto-ja talousosasto toimii kunnanjohtajan ja muun johdon apuna

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa