Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 247

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 137

31.03.2020

Kunnanhallitus

§ 173

05.05.2020

Kunnanhallitus

§ 247

16.06.2020

 

Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 31.03.2020 § 137

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Asian taustaa:

 

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 5.2.2020 liittyen Kittilän kunnanvaltuuston päätökseen 13.12.2017 (93 §) ottaa Kittilän kunnanjohtajan virkasuhteeseen Sanna Ylinampa ajalle 1-1-2020-31.12.2018.

 

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Harri Mattilan valituksesta Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen, jolla hallinto-oikeus ja hylännyt Harri Mattilan valituksen valtuusto päätöksestä ja velvoittanut hänet korvaamaan Sanna Ylinamman oikeudenkäyntikuja 1000 eurolla viivästyskorkoineen.

 

Kittilän kunta on velvoitettu korvaamaan Harri Mattilan oikeudenkäyntikuluja 1500 eurolla viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sanna Ylinamman vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

 

Kittilän kunnanhallitus on merkinnyt asian tiedoksi kokouksessaan 2.3.2020.

 

Harri Mattilan korvausvaatimus

 

Harri Mattila on Kittilän kirjaamoon saapuneella kirjeellään 6.3.2020 vaatinut Kittilän kuntaa suorittamaan Tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.Mattila perustaa valituksensa tasa-arvolain 7 §:ään (kielletty syrjintä).

 

Mattila viittaa valituksessaan myös tasa-arvolain 1 § ja 4 §:ään sekä 6 §:ään.Mattilan näkemyksen mukaan Kittilän kunta on rikkonut tasa-arvolain 7 § asetettua sukupuolen syrjinnän kieltoa ja 8 § työhönoton syrjinnän kieltoa. Viittauksia on myös tasa-arvolain 8 §:ään. KHO:n päätös on Mattilan mukaan vahvistanut Kittilän kunnan syyllistyneen työsyrjinnän kiellon rikkomiseen.

 

Mattila vetoaa vahingonkorvausvaateessaan tasa-arvolain 11 §:ään, jonka mukaan se, joka on rikkonut 8 §:ssä tarkoitettua syrjinnän kieltoa, on velvollinen maksamaan loukatulle hyvitystä.Mattilan mukaan kunta on lainvastaisen päätöksen lisäksi jälkikäteisten päätösperustelujen ja valituksesta annettujen selitysten ja vastineiden kautta sekä viestinnässään toteuttanut työsyrjintää virkavaalissa.

 

Tasa-arvolain 12 § mukaan hyvitystä on vaadittava kanteella, joka on pantava vireille käräjäoikeudessa. Työhönottotilanteessa kanne on nostettava vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.

 

Mattilan mukaan menettelyn luonne ja pitkäkestoisuus ja negatiivinen julkisuus puoltaa hyvityskorvauksen enimmäismäärän eli 18 130 euron maksamista.

 

Vastaavasti Harri Mattila on vaatinut vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyksen korvausta pääomaltaan yhteensä 100 000 euroa lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden näkemys tasa-arvon soveltamisesta arvioi, että Mattila on jätetty valitsematta kunnanjohtajan virkaan sukupuolensa vuoksi. Asiassa on syntynyt tasa-arvolain 8 § 1 momentit 1 kohdassa tarkoitettu syrjintäolettama. Kittilän kunnanvaltuuston menettely kunnanjohtajan virkasuhteen täyttämisessä on tasa-arvolain 7 § mukaisena kiellettynä syrjintänä.

 

Edellä mainitusta johtuen Kittilän kunnan tulee harkita suorittavaksi tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Vahingonkorvauksen osalta peruslähtökohtana voidaan pitää Vahingonkorvauslain 3:2,2 "tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu". Tässä tapauksessa Kittilän kunnan toiminnassa ei ollut tuottamusta. Se että KHO on päätynyt hallintopäätöksen kumoamiseen ei vielä sinällään osoita tuottamuksen olemassaoloa.

 

Harri Mattila on vaatinut vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyksen korvausta pääomaltaan yhteensä 100 000 euroa lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Vaaditun vahingonkorvauksen määrää on syytä sovitella. Lähtökohtaisesti voitaneen todeta, että ansionmenetystä ei voi korvata jos korvattavaa menetystä ei ole. Oletettavasti Harri Mattilalla on vuonna 2018 ollut ansiotuloja.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

 

1) merkitsee tiedoksi Harri Mattilan vaatimuksen työsyrjinnästä johtuvaa tasa-arvolain mukaista hyvitysvaadetta ja vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyshyvitysvaadetta koskien

 

2) päättää todeta, että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen 5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt 13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia ja maksaa Harri Mattilalle tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

3) päättää valtuuttaa hallinto-osaston jatkamaan neuvotteluja Harri Mattilan kanssa liittyen hänen vahingonkorvauslakiin perustamaansa ansionmenetyskorvausvaadetta koskien.

Lähtökohtana tässä neuvottelussa voitaneen käyttää tuomioistuinten antamia ennakkoratkaisuja vastaavantyyppisissä ansionmenetystä koskevissa tapauksissa.

 

4) päättää antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää Harri Mattilan vahingonkorvausvaadetta koskien asiassa vahingonkorvausmenettelyyn erikoistunutta lakiasiantoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti siinä tapauksessa että neuvotteluissa ei edistytä

 

5) päättää, että vahingonkorvausvaadetta koskeva ansionmenetysasia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi Harri Mattilan antaman vastauksen jälkeen

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivasen vastaesitys:

 

1) merkitsee tiedoksi Harri Mattilan vaatimuksen työsyrjinnästä johtuvaa tasa-arvolain mukaista hyvitysvaadetta ja vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyshyvitysvaadetta koskien

2) päättää todeta, että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen 5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt 13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia.

3) päättää valtuuttaa hallinto-osaston jatkamaan neuvotteluja Harri Mattilan työsyrjinnästä johtuvaan tasa-arvolain mukaiseen hyvitysvaateeseen ja vahingonkorvauslakiin perustamaansa ansionmenetyskorvausvaateeseen liittyen.

Lähtökohtana tässä neuvottelussa voitaneen käyttää tuomioistuinten antamia ennakkoratkaisuja vastaavantyyppisissä tapauksissa.

4) päättää antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää Harri Mattilan hyvitys- ja vahingonkorvausvaadetta koskien asiaan erikoistunutta lakiasiantoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti siinä tapauksessa että neuvotteluissa ei edistytä

5) päättää, että hyvitys- ja vahingonkorvausvaadetta koskeva asia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi Harri Mattilan antaman vastauksen jälkeen

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedusteli, onko kunnanhallitus yksimielisesti Marita Toivasen vastaesityksen kannalla. Saatuaan myöntävän vastauksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen yksimieliseksi päätökseksi tuli Marita Toivasen tekemä vastaesitys.

__________

 

Khall 05.05.2020 § 173

 

 

Kunnanhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja Harri Mattilan kanssa.

 

Harri Mattilan kanta on seuraavanlainen:

 

Harri Mattila on jo aiemmin yksityiskohtaisesti perustellut Kittilän kunnalle kohdistamansa korvausvaatimuksen KHO:n päätökseen, eri lainkohtiin sekä kokemaansa loukkaukseen ja ansionmenetykseen perustuen.

 

Hänen mukaansa myönteistä kunnanhallituksen päätöksessä 31.3.2020 § 137 on, että Kittilän kunta myöntää rikkoneensa asiassa tasa-arvolakia.

 

Harri Mattila näkee myönteisenä Kittilän kunnan ilmaiseman neuvotteluvalmiuden, mutta jää odottamaan konkreettista esitystä asian suhteen. Hän toivoo Kittilän kunnalta ehdotusta, joka sisältäisi euromääräiset summat sekä hyvityksen että vahingonkorvauksen osalta.

 

Harri Mattila toivoo Kittilän kunnan antavan realistisen ja oikeudenmukaisen korvausesityksen. Sen perusteella hän voisi sitten arvioida, voidaanko edetä neuvottelusopimukseen vai lähteekö asia käräjäoikeuskäsittelyyn.

 

Harri Mattila toivoo Kittilän kunnalta yksityiskohtaista esitystä neuvottelusopimuksen hyvitys- ja vahingonkorvausmääriksi 30.4.2020 mennessä.

 

Taustatietona todettakoon, että Kittilän vs. kunnanjohtajan palkkataso vuonna 2018 oli n. 83 000 euroa. Harri Mattilan verotettava ansiotulo vuonna 2018 on verottajalta saadun tiedon mukaan kunnallisverotuksessa 8984 euroa /vuosi ja pääomatulo 3566 euroa/vuosi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) merkitä tiedoksi väliaikatilanteen koskien neuvotteluja Harri Mattilan työsyrjinnästä johtuvaan tasa-arvolain mukaiseen hyvitysvaateeseen ja vahingonkorvauslakiin perustamaansa ansionmenetysvaateeseen liittyen

 

2) todeta että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen 5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt 13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia ja tästä syystä hyvittää tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 %:n viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

3) käydä keskustelun Harri Mattilan vahingonkorvauslakiin perustamasta ansionmenetysvaateesta ja keskustella mahdollisuudesta antaa tähän pohjautuen konkreettinen neuvotteluesitys Harri Mattilalle sen perusteella mitä Mattila on tienannut ansio-ja pääomatuloja vuonna 2018 suhteessa vs. kunnanjohtajalle maksettuun palkkatasoon Kittilässä samana vuonna

 

4) antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää vahingonkorvauksiin erikoistunutta lakiasiaintoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti

 

Asian käsittely:

Vastaesitys 1

Puheenjohtaja Pekka Rajala esitti, että tasa-arvolain mukainen korvaus on 11 000 euroa ja kunnanjohtajan esityksen kohdat 2 ja 3 hyväksytään sellaisenaan. Jäsenet Akseli Erkkilä ja Merja Korva kannattivat esitystä.

 

Vastaesitys 2

Jäsen Outi Marttila esitti jäsenten Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen kannattamana seuraavaa:

Esitämme, että asia palautetaan valmisteluun. Kunnanjohtajan esityksen kohdat 1 ja 2 esitetään hyväksyttäväksi ja kohta 3 esitetään muutettavaksi seuraavasti:

 

Kunnanjohtaja esittää Harri Mattilalle yhtenä vaihtoehtona korvaussummaksi Kittilän kunnanjohtajan vuoden 2018 palkkatason mukaisesti 83 000 euroa vähennettynä Mattilan vuoden 2018 ansiotuloilla 8984 euroa. Eli korvaus yhteensä 74 016 euroa laillisine korkoineen. Pääomatuloja ei huomioida tässä tapauksessa.

 

Korostamme että korvauksen maksamisesta Harri Mattilalle eivät ole vastuussa ne, jotka jättivät eriävän mielipiteen valtuuston kokouksessa 13.12.2017 § 93 vs. kunnanjohtajaa valittaessa.

 

Vastaesitys 3

Jäsen Raili Fagerholm esitti tasa-arvolain rikkomista koskien 10 000 euron korvausta ja 4 kuukauden koeajan palkkaa, mutta esitystä ei kannatettu, se raukesi kannattamattomana.

 

Äänestys 1

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi kannatettua kunnanjohtajan esityksestä poikkeavaa esitystä, on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat Marttilan vastaesitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Rajalan esitystä, äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) ei-ääntä ja kolme (3) jaa-ääntä.

Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Antti Pekkala ja Pekka Rajala. Jaa-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

Äänin 6-3 Rajalan esitys voitti.

 

 

Äänestys 2

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Rajalan vastaesitystä, äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) ei-ääntä, nolla (0) jaa-ääntä ja kolme (3) äänesti tyhjää.

Ei-ääniä antoivat Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Merja Korva, Vuokko Mäntymaa, Antti Pekkala ja Pekka Rajala. Tyhjää äänestivät Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

Äänin 6-0 (3 tyhjää) Rajalan esitys voitti.

 

Päätös:

Kunnanhallitus päätti:

 

- todeta, että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen 5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt 13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia ja tästä syystä hyvittää tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 11 000 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 %:n viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

- käydä keskustelun Harri Mattilan vahingonkorvauslakiin perustamasta ansionmenetysvaateesta ja keskustella mahdollisuudesta antaa tähän pohjautuen konkreettinen neuvotteluesitys Harri Mattilalle sen perusteella mitä Mattila on tienannut ansio-ja pääomatuloja vuonna 2018 suhteessa vs. kunnanjohtajalle maksettuun palkkatasoon Kittilässä samana vuonna

 

- antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää vahingonkorvauksiin erikoistunutta lakiasiaintoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti

 

Tauko klo 16:10-16.20.

__________

 

Khall 16.06.2020 § 247

 

Kunnanhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen on päätöksen edellyttämällä tavalla käyty kunnanjohtajan johdolla tarkentavia neuvotteluja Harri Mattilan kanssa sovintosopimuksen solmimiseksi Kittilän kunnan ja Harri Mattilan kesken. Molempien osapuolten yhtenäinen näkemys on, että sovintoratkaisuun pyritään.

 

Mikäli Kittilän kunnan ja Harri Mattilan asiassa ei päästäisi sopimukseen, oikeudenkäynnit jatkuisivat oletettavasti pitkään. Oikeudenkäynnit sitoisivat huomattavan määrän kunnan viranhaltijoiden aikaa ja aiheuttaisivat osapuolille perusteeltaan ja määrältään huomattavan oikeudenkäyntikuluriskin Kittilän kunnan ja Mattilan oikeudenkäyntikuluista.

 

Riita-asian vireilläolo on kokonaisuutena arvioiden kielteistä Kittilän kunnan toiminnalle, julkisuuskuvalle ja sitä kautta taloudelliselle kehitykselle. Kokonaistaloudellisesti asian sopiminen on selvästi kannattavampaa ja kokonaisuutena tarkoituksenmukaisempaa kuin riita-asian jatkaminen.

 

Osapuolet ovat harkinneet perusteellisesti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi ja seuraamuksia eri vaihtoehdoissa.

 

Kittilän kunta ja Mattila ilmoittavat, että sopimuksen taustalla on kummankin osapuolen tahto päästä asiassa sovintoratkaisuun ja lopettaa osapuolten erimielisyydet. Osapuolten käsityksen mukaan asian sopiminen on vallitsevassa tilanteessa sekä kunnan että Mattilan kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

 

Kittilän kunnan ja Harri Mattilan välillä käydyissä neuvotteluissa on saavutettu seuraavanlainen yhteisymmärrys:

 

Hyvitys-ja ansionmenetyskorvauksen kokonaismäärä on 81 335,04 euroa, mikä maksetaan kertasuorituksena ja lain mukaisella viivästyskorolla 5.2.2020 lukien lisättynä. Maksu koostuu tasa-arvolain mukaisesta hyvityksestä (11 000 euroa) ja vahingonkorvauksesta ansionmenetyksen vuoksi (70 335,04 euroa), molemmat lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Osapuolet luopuvat vaateistaan täysimääräisesti eikä tämän sovinnon jälkeen kumpikaan osapuoli voi esittää tähän riita-asiaan liittyen mitään korvausvaatimuksia.

 

Mikäli Kittilän kunta ei hyväksy neuvotteluesitystä, Mattila siirtää asiakokonaisuuden käsittelyn omalta osaltaan asianajajansa toimesta Lapin käräjäoikeuden käsittelyyn.

 

Kunnanhallitus päättää

 

1) hyväksyä oheismateriaalina olevan Kittilän kunnan ja Harri Mattilan sovintosopimuksen.

 

2) esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää Kittilän kunnan ja Harri Mattilan sovintosopimukseen perustuen 81 335,04 euron lisämäärärahan, joka heikentää kunnan kuluvan vuoden tulosta vastaavalla summalla. Kustannuspaikka 30100 yleishallinto (tili 4940, muut kulut).

 

Päätös:

Kunnanhallitus piti tauon klo 15.30-15.40.

 

Tauon aikana selviteltiin OMK:n esittämää kysymystä mahdollisista esteellisyyksistä asian käsittelyä koskien.

 

Kunnanhallituksen jäsen Raili Fagerholm esitti edelleen, että maksetaan vain koeaikaan sitoutettu palkka/korvaus, ei yhtään ylimääräisiä. Jos tämä esitys ei johda päätökseen, niin jätän eriävän mielipiteen, joka pohjautuu esitykseen.

Fagerholmin esitys raukesi kannattamattomana.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Raili Fagerholm jätti eriävän mielipiteen esitykseensä pohjautuen.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa