Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 149

05.05.2020

Kunnanhallitus

§ 246

16.06.2020

 

Lausunto Lapin ELY-keskukselle YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta

 

59/10.02.02/2020

 

Khall 05.05.2020 § 149

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Tuulialfa Oy:n tarkoituksena on rakentaa Tuohivaaran alueelle 4 - 6 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho olisi 40 - 45 MW. Kittilän kunnanhallitus on 25.2.2020 päättänyt käynnistää Tuulialfa Oy:n hakemuksesta maankäyttö - ja rakennuslain 77 §:n mukaisen tuulivoimayleiskaavan laatimisen hankealueelle.

 

Lapin ELY-keskus pyytää YVA-lain 13 §:n mukaisesti Kittilän kunnalta lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta.

 

Tuulialfa Oy:n Lapin ELY-keskukselle toimittaman tarvehankintapyynnön mukaan yhtiö katsoo että 4-6 tuulivoimalan rakentamisen ympäristövaikutukset Kittilän Tuohivaaran alueelle voidaan arvioida ja minimoida kattavasti kunnan edellyttämien muiden lupamenettelyiden ja kaavoituksen yhteydessä eikä ympäristövaikutusten arviointimenettely tuo hankkeelle merkittävää lisäarvoa. Hanke ei täytä YVA-lain mukaista soveltamistarvetta siinä tarkoitetulla tavalla. Yhtiö on sitoutunut seuraaviin asioihin:

 

. Varmistetaan hankkeen soveltuvuus maankäyttöön kaavoitustyön yhteydessä.

. Hanke täyttää lainmukaiset välke ja melunormirajat, YVA- harkintaan on tarpeetonta tehdä erillismallinnuksia, sillä valtioneuvoston ohjearvo tai suositukset eivät ylittyne.

.Hankkeen näkyvyys on melko rajallinen puuston takia. Tämä mallinnetaan kaavoituksen yhteydessä.

.Puolustusvoimat ei vastusta suunnitelman mukaista hanketta, keskusteltu myös ettei 2 lisävoimalaa uusilla dimensioilla muuta tilannetta.

. Kuljetusyhteydet selvitetään, tiestö on jo osittain valmiina

. Tuulivoimalat sijoittuvat lähelle sähköverkkoa - ei pitkiä liityntäjohtoja.

. Maapohja on sopivaa rakentamiselle, kuivaa kangasta.

. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavoja eikä se ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta ilmoittaa Lapin ELY-keskukselle seuraavaa:

 

Kittilän kunnanhallitus on päättänyt käynnistää 25.2.2020 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen tuulivoimayleiskaavan laatimisen Tuohivaaraan. Yleiskaavaa laadittaessa tehdään maankäyttö - ja rakennuslain edellyttämät selvitykset ja kaavan laadinnassa on huolehdittava, että suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön.

 

Kittilän kunta kiinnittää huomioita, että Tuohivaaralla sijaitsee pohjavesialue. Kartan perusteella tuulivoimahanke sijoittuisi kuitenkin pohjavesialueen ulkopuolelle.

 

Suunniteltu tuulivoimalahanke ei täytä YVA-lain mukaista soveltamistarvetta siinä tarkoitetulla tavalla.

 

Edellä mainituilla perusteilla Kittilän kunta katsoo, että tarvetta YVA-menettelyyn ei ole.

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti, että YVA-menettelyn soveltamistarvetta koskeva asia palautetaan valmisteluun. Periaatekeskustelu asiasta käydään valtuustossa. On tärkeää arvioida tuulivoiman kokonaisvaikutukset Kittilän kunnassa. Otetaan myös kuntalaiset mukaan keskusteluun aiheesta, kuntalaiskuuleminen on tärkeää. Jäsenet Vuokko Mäntymaa, Raili Fagerholm ja Outi Marttila kannattivat asian palauttamista valmisteluun.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedustellessa voidaanko asia yksimielisesti palauttaa valmisteluun, todettiin, että asia palautetaan yksimielisesti valmisteluun.

 

Päätös:

Palautettiin asia valmisteluun yksimielisesti.

__________

 

Khall 16.06.2020 § 246

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Pekka Tanskanen Tuulialfa Oy:stä ja Miia Nurminen-Piirainen AFRY Oy (entinen Pöyry) esittelivät Tuohivaaran tuulivoimahanketta kaavoitustoimikunnalle 25.5.2020. Tuulialfa Oy:n tämän hetkisen aikataulun mukaisesti osayleiskaavaluonnos tulee nähtäville loppuvuodesta 2020 ja kaavaehdotus keväällä 2021, jolloin osayleiskaavaehdotus tulisi valtuuston käsittelyyn syksyllä 2021.

 

Lapin ELY-keskukselta on lähettänyt uuden lausuntopyynnön YVA-menettelyn soveltamistarpeesta koskien Kittilän Tuohivaaraan suunniteltua tuulivoimahanketta. Uusi lausuntopyyntö on lähetetty, koska Tuulialfa Oy on täydentänyt soveltamisharkinnan asiakirjoja. Täydennyksessä on huomioitu muun muassa voimaloiden kokonaiskorkeuden laskeminen 260 metriin sekä AFRO Oy:n laatima arvio YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamisesta.

 

Oheismateriaalina AFRY Oy:n 27.5.2020 Tuulialfa Oy:lle laatima arvio "Kittilän Tuohivaaran tuulivoimapuiston YVA-menettelyn soveltamisharkinta". AFRY Oy:n arvioinnin alustava johtopäätös: "Alustavien arviointien mukaan hankkeen toteuttaminen ei todennäköisesti aiheuta laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, YVAL 3 § 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia."

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle

 

että valtuusto käy periaatekeskustelunTuohivaaran tuulivoimahankkeesta Tuulialfa Oy:n Pekka Tanskasen ja AFRY Oy (entinen Pöyry) Miia Nurminen-Piiraisen alustuksen pohjalta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa