Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 189

19.05.2020

 

Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Kerjonen, ML2015:0061

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 19.05.2020 § 189

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille malminetsinnän jatkoaikalupahakemuksen Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Kerjonen - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Lausunnon antamiseen on saatu Tukesilta jatkoaikaa 29.5.2020 saakka.

 

Tukes on pyytänyt sisällyttämään lausuntoon tiedon siitä, onko alueella tai 150 metrin päässä siitä asumiseen tai työntekoon tarkoitettuja rakennuksia.

 

Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 234,87 ha.

 

Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita eikä pohjavesialueita. Alueella on havaintoja uhanalaisista ja/tai suojeltavista eliölajeista, joista hakija on saanut tiedot ympäristöviranomaisilta. Luontoarvot huomioidaan tutkimustoiminnassa.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa, nikkeliä ja kuparia. GTK ja Outokumpu ovat aikaisemmin tehneet tutkimuksia osassa nykyistä malminetsintäaluetta. Yhtiön ensimmäisellä lupakaudella tekemät tutkimukset ovat varmistaneet, että alueella on kultamineralisaatiota ja sen laajuuden selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia. Jatkoaikaa jaetaan kolmeksi vuodeksi, jolloin yhtiö suunnittelee suorittavan ensimmäisenä vuotena alueellista pohjamoreeninäytteenottoa (BoT), toisena vuotena täydentävää pohjamoreeninäytteenottoa ja kolmantena vuotena jatkokairauksia.

 

Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn - kulkuneuvoa, jossa on iskupora. Syväkairaukset tehdään ensisijaisesti talviaikaan. Työssä käytetään liikkumiseen moottorikelkkaa tai mönkijää ja tiealueilla autoja. Liikkumista tapahtuu myös suksilla ja jalkaisin.

 

Suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto - ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoitetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista asianomaisen maanomistajan kanssa. Mahdolliset puustovahingot korvataan maanomistajille metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.

 

Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Soijan määrän ei ennakoida nousevan kovin suureksi. Pohjamoreeninäytteenotto ja muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Kerjonen - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus kohdistuu Levin ympäristön osayleiskaava-alueelle. Alueella on voimassa 17.10.2011 voimaan tullut Levin ympäristön osayleiskaava, jossa alue on osoitettu maa-ja metsätalousalueeksi (M). Kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Alueen luoteisosaan kohdistuu ulkoilulain mukainen ulkoilureitti (Sammuntupa-Loukisenvaara-Raudusvaara) Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa ulkoilureitin (hiihto) käytölle ja sen talvikunnossapidolle.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

 

Karttatarkastelun ja Sakumpu Exploration Oy:ltä saadun numeerisen aluerajauksen perusteella etäisyys rakennuksiin on vähintään 150 metriä.

 

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa