Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 190

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 190

19.05.2020

 

Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Palvanen, ML2016:0062

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 19.05.2020 § 190

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Palvanen - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Lausunnon antamiseen on saatu Tukesilta jatkoaikaa 29.5.2020 saakka.

 

Tukes on pyytänyt sisällyttämään lausuntoon tiedon siitä, onko alueella tai 150 metrin päässä siitä asumiseen tai työntekoon tarkoitettuja rakennuksia.

 

Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 4002,84 ha.

Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita eikä pohjavesialueita. Suojelualueet on rajattu hakemusalueen ulkopuolelle.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa, nikkeliä ja kuparia. Yhtiön jättämän malminetsintälupahakemuksen liitteenä olevan alustavan tutkimussuunnitelman mukaan, yhtiö suunnittelee suorittavan alueella mm. kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa ja maastogeofysikaalisia mittauksia. Tuloksista riippuen myös syväkairauksia.

 

Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn - kulkuneuvoa ja näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Työssä käytetään myös moottorikelkkaa tai mönkijää. Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona moottorikelkkaa, mutta itse mittaustapahtumissa kulkeminen tapahtuu suksilla ja lumikengillä. Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä moottorikelkkaa tai mönkijää.

 

Suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto - ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoitetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista asianomaisen maanomistajan kanssa. Mahdolliset puustovahingot korvataan maanomistajille metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.

 

Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Alkuvaiheen tutkimuksissa kairausreiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. Pohjamoreeninäytteenotto ja muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Palvanen - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkkareitin käytölle

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

 

Karttatarkastelun ja Sakumpu Exploration Oy:ltä saadun numeerisen aluerajauksen perusteella etäisyys rakennuksiin on vähintään 150 metriä.

 

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa