Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 151

05.05.2020

 

Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Sinermänpalo, ML2014:0084

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 05.05.2020 § 151

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

B2Fingold Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Alakylän ja Kuivasalmen paliskuntien erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Sinermänpalo - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Kyseessä on jatkoaikahakemus Aurion Resources Oy:n malminetsintäluvalle Sinermänpalo, ML2014:0084, jolle jatkoaikahakemuksen yhteydessä haetaan lupaa siirrettäväksi B2Fingold Oy:lle.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 347,63 ha.

 

Hakemuksen mukaan alueelta on mahdollista löytää kultaa, hopeaa, kuparia, nikkeliä, palladiumia, platinaa, sinkkiä ja lyijyä. Arvio perustuu alueen geologiseen ympäristöön ja tähän asti suoritettuihin tutkimuksiin, joihin kuuluu prospektointia, tutkimusojien kaivuuta ja - näytteenottoa sekä BOT - näytteenottoa ja geofysikaalista mittausta.

 

Hakijan mukaan kolmen vuoden tutkimussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat menetelmät: geologinen kartoitus, näytteenotto kivivasaralla, moreeninäytteenotto, tutkimusojien kaivaminen, geofysikaaliset mittaukset, pohjamoreeninäytteenotto ja kallioperäkairaus.

 

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille. Kairauspaikat ilmoitetaan kartalla ennen työn aloittamista ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei ko. paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin - tai kasvilajeja. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Kairakoneen käyttämät maastoreitit ja kairausveden ottopaikat suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Malminetsinnällä ei hakijan mukaan ole vaikutuksia vesistöihin ja pohjaveteen eikä ihmisiin. Malminetsintäalueen läheisyydessä olevat talot otetaan huomioon ja pihapiirissä ei suoriteta tutkimustöitä ilman maanomistajan suostumusta.

 

Hakemuksen mukaan hakija huolehtii alueen kunnostamisesta, siistimisestä ja sen saattamisesta mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan maastotutkimusten jälkeen.

 

Asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan B2Fingold Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Sinermänpalo -nimistä malminetsintälupaa ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Malminetsinnästä ei saa aiheutua haittaa pohjavedelle tai vesistöille.

Malminetsintäalueen pohjoisosaan kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkkareitin käytölle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa

 

Käsittely:

Esteellisyyksiä käsitelty Khall 5.5.2020 §:n 150 kohdalla seuraavasti:

"Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä ilmoitti olevansa jäävi §:ien 150 - 152 kohdalla, syynä osallisuusjääviys. Hän poistui kokouksesta eikä ottanut osaa näiden asioiden käsittelyyn tai keskusteluun."

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa