Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 137

31.03.2020

 

Harri Mattilan korvausvaatimus/Työsyrjinnästä johtuva tasa-arvolain mukainen hyvitys ja vahingonkorvauslakiin perustuva ansionmenetyskorvaus

 

55/01.01.01/2015

 

Khall 31.03.2020 § 137

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Asian taustaa:

 

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 5.2.2020 liittyen Kittilän kunnanvaltuuston päätökseen 13.12.2017 (93 §) ottaa Kittilän kunnanjohtajan virkasuhteeseen Sanna Ylinampa ajalle 1-1-2020-31.12.2018.

 

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Harri Mattilan valituksesta Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen, jolla hallinto-oikeus ja hylännyt Harri Mattilan valituksen valtuusto päätöksestä ja velvoittanut hänet korvaamaan Sanna Ylinamman oikeudenkäyntikuja 1000 eurolla viivästyskorkoineen.

 

Kittilän kunta on velvoitettu korvaamaan Harri Mattilan oikeudenkäyntikuluja 1500 eurolla viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sanna Ylinamman vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

 

Kittilän kunnanhallitus on merkinnyt asian tiedoksi kokouksessaan 2.3.2020.

 

Harri Mattilan korvausvaatimus

 

Harri Mattila on Kittilän kirjaamoon saapuneella kirjeellään 6.3.2020 vaatinut Kittilän kuntaa suorittamaan Tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.Mattila perustaa valituksensa tasa-arvolain 7 §:ään (kielletty syrjintä).

 

Mattila viittaa valituksessaan myös tasa-arvolain 1 § ja 4 §:ään sekä 6 §:ään.Mattilan näkemyksen mukaan Kittilän kunta on rikkonut tasa-arvolain 7 § asetettua sukupuolen syrjinnän kieltoa ja 8 § työhönoton syrjinnän kieltoa. Viittauksia on myös tasa-arvolain 8 §:ään. KHO:n päätös on Mattilan mukaan vahvistanut Kittilän kunnan syyllistyneen työsyrjinnän kiellon rikkomiseen.

 

Mattila vetoaa vahingonkorvausvaateessaan tasa-arvolain 11 §:ään, jonka mukaan se, joka on rikkonut 8 §:ssä tarkoitettua syrjinnän kieltoa, on velvollinen maksamaan loukatulle hyvitystä.Mattilan mukaan kunta on lainvastaisen päätöksen lisäksi jälkikäteisten päätösperustelujen ja valituksesta annettujen selitysten ja vastineiden kautta sekä viestinnässään toteuttanut työsyrjintää virkavaalissa.

 

Tasa-arvolain 12 § mukaan hyvitystä on vaadittava kanteella, joka on pantava vireille käräjäoikeudessa. Työhönottotilanteessa kanne on nostettava vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.

 

Mattilan mukaan menettelyn luonne ja pitkäkestoisuus ja negatiivinen julkisuus puoltaa hyvityskorvauksen enimmäismäärän eli 18 130 euron maksamista.

 

Vastaavasti Harri Mattila on vaatinut vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyksen korvausta pääomaltaan yhteensä 100 000 euroa lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden näkemys tasa-arvon soveltamisesta arvioi, että Mattila on jätetty valitsematta kunnanjohtajan virkaan sukupuolensa vuoksi. Asiassa on syntynyt tasa-arvolain 8 § 1 momentit 1 kohdassa tarkoitettu syrjintäolettama. Kittilän kunnanvaltuuston menettely kunnanjohtajan virkasuhteen täyttämisessä on tasa-arvolain 7 § mukaisena kiellettynä syrjintänä.

 

Edellä mainitusta johtuen Kittilän kunnan tulee harkita suorittavaksi tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Vahingonkorvauksen osalta peruslähtökohtana voidaan pitää Vahingonkorvauslain 3:2,2 "tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu". Tässä tapauksessa Kittilän kunnan toiminnassa ei ollut tuottamusta. Se että KHO on päätynyt hallintopäätöksen kumoamiseen ei vielä sinällään osoita tuottamuksen olemassaoloa.

 

Harri Mattila on vaatinut vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyksen korvausta pääomaltaan yhteensä 100 000 euroa lisättynä korkolain mukaisella 7 % vuotuisella viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

Vaaditun vahingonkorvauksen määrää on syytä sovitella. Lähtökohtaisesti voitaneen todeta, että ansionmenetystä ei voi korvata jos korvattavaa menetystä ei ole. Oletettavasti Harri Mattilalla on vuonna 2018 ollut ansiotuloja.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

 

1) merkitsee tiedoksi Harri Mattilan vaatimuksen työsyrjinnästä johtuvaa tasa-arvolain mukaista hyvitysvaadetta ja vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyshyvitysvaadetta koskien

 

2) päättää todeta, että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen 5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt 13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia ja maksaa Harri Mattilalle tasa-arvolakiin perustuvaa työsyrjinnän hyvitystä pääomaltaan 18 130 euroa lisättynä korkolain mukaisella vuotuisella 7 % viivästyskorolla KHO:n päätöksen ajankohdasta 5.2.2020 lukien maksupäivään saakka.

 

3) päättää valtuuttaa hallinto-osaston jatkamaan neuvotteluja Harri Mattilan kanssa liittyen hänen vahingonkorvauslakiin perustamaansa ansionmenetyskorvausvaadetta koskien.

Lähtökohtana tässä neuvottelussa voitaneen käyttää tuomioistuinten antamia ennakkoratkaisuja vastaavantyyppisissä ansionmenetystä koskevissa tapauksissa.

 

4) päättää antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää Harri Mattilan vahingonkorvausvaadetta koskien asiassa vahingonkorvausmenettelyyn erikoistunutta lakiasiantoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti siinä tapauksessa että neuvotteluissa ei edistytä

 

5) päättää, että vahingonkorvausvaadetta koskeva ansionmenetysasia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi Harri Mattilan antaman vastauksen jälkeen

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Marita Toivasen vastaesitys:

 

1) merkitsee tiedoksi Harri Mattilan vaatimuksen työsyrjinnästä johtuvaa tasa-arvolain mukaista hyvitysvaadetta ja vahingonkorvauslakiin perustuvaa ansionmenetyshyvitysvaadetta koskien

2) päättää todeta, että Kittilän kunta on rikkonut KHO:n päätöksen 5.2.2020 mukaisesti kunnanjohtajan virkavaalissa (päätös Kvalt 13.12.2017 § 93) tasa-arvolakia.

3) päättää valtuuttaa hallinto-osaston jatkamaan neuvotteluja Harri Mattilan työsyrjinnästä johtuvaan tasa-arvolain mukaiseen hyvitysvaateeseen ja vahingonkorvauslakiin perustamaansa ansionmenetyskorvausvaateeseen liittyen.

Lähtökohtana tässä neuvottelussa voitaneen käyttää tuomioistuinten antamia ennakkoratkaisuja vastaavantyyppisissä tapauksissa.

4) päättää antaa hallinto-osastolle valtuudet käyttää Harri Mattilan hyvitys- ja vahingonkorvausvaadetta koskien asiaan erikoistunutta lakiasiantoimistoa Kittilän kunnan hyväksymän lakiasiaintoimintoja koskevan puitesopimuksen mukaisesti siinä tapauksessa että neuvotteluissa ei edistytä

5) päättää, että hyvitys- ja vahingonkorvausvaadetta koskeva asia tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi Harri Mattilan antaman vastauksen jälkeen

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedusteli, onko kunnanhallitus yksimielisesti Marita Toivasen vastaesityksen kannalla. Saatuaan myöntävän vastauksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen yksimieliseksi päätökseksi tuli Marita Toivasen tekemä vastaesitys.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa