Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 22

21.02.2020

Kunnanhallitus

§ 79

25.02.2020

 

Vesihuollon rakentamista koskeva sopimus Immeljärven pohjoispuolen kaava-alueella

 

60/10.03.01/2020

 

Teknlk 21.02.2020 § 22

 

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

 

Levin Vesihuolto Oy (jäljempänä LV Oy) on esittänyt kuntaan allekirjoitettavaksi liitteenä olevan sopimuksen koskien Immeljärven pohjoispuolen kaava-alueen vesihuollon rakentamisen etukäteismaksuja.

 

Sopimuksen tarkoitus on maksaa LV Oy:lle liittymismaksuja ennakkoon, AO tonteilla 50 % ja RM tonteilla 25 % rakennusoikeuden perusteella. Kunta omistaa alueelta 9 AO tonttia ja yhden RM tontin. Etukäteisliittymämaksut ovat yhteensä 53.200 €.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsén on pyytänyt 28.1.2020, teknisen johtajan lomalla ollessa, vs. teknistä johtajaa Mauri Kivelää käymään LV Oy:n ehdottama sopimus läpi.

 

Mauri Kivelä on antanut huomautuset sopimuksen eri kohdista. LV Oy:n toimitusjohtaja on ilmoittanut, että he eivät lähde tekemään muutoksia sopimukseen. Perusteluina ilmoitetaan Akanrova II sopimus, joka on saman sisältöinen kuin nyt esitetty.

 

Kunnanjohtaja pyysi edelleen vs.teknistä johtajaa valmistelemaan sopimuksen ja käymään sen läpi LV Oy:n tj:n kanssa siten, että sopimus tulee 11.2.2020 kunnanhallitukseen.
Saadun tiedon mukaan sopimusta ei tuolloin viety eteenpäin, koska LV Oy ei suostunut sopimusmuutoksiin.

 

Allekirjoittanut sai kunnanjohtajalta 12.2.2020 kehotuksen valmistella sopimus 25.2 kunnanhallituksen kokoukseen ja käydä sopimus läpi vesihuollon toimitusjohtajan kanssa.

 

Ensimmäiseen LV Oy:lle esitettyyn kysymykseen koskien muiden maanomistajien kanssa tehtyjä vastaavia sopimuksia, en saanut vastausta. Sain kysymyksen johdosta myös kunnanjohtajalta kehotuksen keskittyä kunnan ja LV Oy:n sopimuksen valmisteluun. Perustelin tiedontarvetta sillä, että kunnanhallituksen asia on myös huolehtia, että sopimuksissa ollaan tasapuolisia. Sain vastauksen kunnanjohtajalta, että kunnanhallitus linjaa sen huolehtimisen.

 

Em. johdosta tässä esityksessä valmistelija ei ole voinut ottaa kantaa maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se edellyttää seuraavat muutokset esitettyyn sopimusluonnokseen jotta kunta voi hyväksyä omalta osaltaan sopimuksen:

- kohta 2, mom. 1, poistetaan ja korvataan tekstillä "Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, että maanomistaja maksaa osan rakennetun alueen vesihuollon kustannuksista".

- kohta 4, mom. 1, toinen rivi: sana "allekirjoittamisesta" korvataan sanalla "voimaantulosta".

- kohta 4, mom. 3, kappale poistettaan, kunta ei tee liittymissopi- muksia myymistään tonteista

- kohta 4, mom. 4 kappale poistetaan, tehtävä kuuluu LV Oy:lle.

- kohta 5, mom. 3, poistetaan teksti: "sekä suorittanut liittymismaksun"; peruste: kunta ei voi vaikuttaa LV Oy:n perintään. Lisätään samaan kohtaan teksti: " Maanomistajalla (kunnalla) on oikeus saada viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa kulloinkin voi massa olevien korkolain säännösten mukaisesti. Laitoksen on il- moitettava liittymissopimuksen solmimisesta 14 vrk:n kuluessa maanomistajalle (kunnalle)."

- kohta 6, mom.1 poistetaan, koska kohde on toteutettu.

- kohta 6, mom.5, kappale poistetaan, tilalle teksti jota kunta käyttää omissa kauppakirjoissa kohdassa "Johtojen ym. sijoittamien. Tontin omistajat sallivat korvauksetta kunnan osoittamien yhdyskuntaa ja rakennuspaikkaa palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden ja niiden tukien ja kiinnikkeiden sijoittamisen tontille. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä tontin omistajalle aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti."

- kohta 7, mom. 1 poistetaan ja korvataan tekstillä "Tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluteitse." Peruste: yhtiö kuuluu kunnan määräysvaltaan.

- kohta 7, mom. 2 lausetta jatketaan: ".allekirjoitettu ja tätä sopimusta koskeva kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman."

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen esitti, että lautakunta päättää esittää kunnanhallitukseen vastaesityksen mukaisen muokatun sopimuksen hyväksyttäväksi. Marita Toivasen vastaesitys tämän pöytäkirjan liitteenä nro 6.

 

Atte Uusisalmi kannatti Toivasen esitystä.

 

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavaan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

 

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat puheenjohtaja Toivasen esityksen kannalla, äänestävät "ei".

 

Suoritetussa äänestyksessä "jaa"-ääniä annettiin kolme (Marttila, Ovaskainen, Sieppi), "ei"-ääniä neljä (Hettula, Jauhojärvi, Toivanen, Uusisalmi).

 

Äänin 4 - 3 puheenjohtajan esitys tuli päätökseksi.

 

Outi Marttila, Ahti Ovaskainen, Taru Sieppi ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen pohjautuen teknisen johtajan pohjaesitykseen.

Lauri Kurula ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

 

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 15:25-15:30 ja 16:01-16:13.

 

 

Khall 25.02.2020 § 79

 

Kunnanjohtaja:

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen siten, että sopimuksesta poistetaan kirjaus ''ennen rakennustöiden aloittamista''.

 

Kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila esitti, että kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan esityksen teknisessä lautakunnassa. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Marttilan esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Marttilan esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Antti Pekkala, Pekka Rajala, Sakari Kautto, Yrjötapio Kivisaari, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

 

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

 

Outi Marttila, Ahti Ovaskainen ja Tuula Mertaniemi jättivät eriävän mielipiteen Marttilan esitykseen perustuen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa