Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.10.2019/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 123

17.10.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022

 

77/02.02/2019

 

RakYmplk 17.10.2019 § 123

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta- viranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Rakennusvalvontaviranomaisen toimintaa kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta.

Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

 

Rakennusvalvonta

Sähköinen asiointi on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemuksen siirretään sähköiseen järjestelmään.

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan 2020. Uusi rakennusjärjestys laaditaan 2020. Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja toimistovirkailija. Talousarviossa on esitetty toisen toimistotyöntekijän paikan vakinaistamista ja määräaikaista rakennustarkastajaa vuodelle 2020. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset. Arvio rakentamisen määrän kasvusta, sähköinen asioinninohjaamisesta ja erilaisten rakentamiseen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä sekä ympäristövalvonnan henkilöstön lisääminen kasvattaa toimistotyöntekijän tehtäviä.

 

Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonnan talousarviossa on perusteena muutetut ja ajantasaistetut taksat, elokuussa 2017 hyväksytty Ympäristövalvonnan suunnitelma, kesäkuussa 2018 hyväksytty jätelain valvontasuunnitelma sekä näkyvissä olevat muutokset ympäristövalvonnan työssä. Erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvä valvonta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimisvelvoiteteiden takaraja 31.10.2019 siihen liittyvä 1.11.2019 käynnistävä vapautushakemusten käsittely lisäävät ympäristövalvonnan työmäärää aikaisempaan nähden. Lisäksi talousarviossa on varauduttu aikaisempia vuosia suuremmalla summalla roskaantuneiden alueiden siivouksiin ja Loukisen vesistön alaosan tilan selvityksen ja tarkkailun toteuttamiseen.

 

Arvion mukaan ympäristölupien käsittelymäärät kasvavat, rekisteröityjen valvontakohteiden määrä lisääntyy ja maa-ainesalueet suuntautuvat yhä enemmän kallioalueille sora-alueiden pohjavesisuojelun tiukentuessa. Maa-aineslupien määrän ennustetaan tulevaisuudessa vähenevän ja maa-ainesten otto tulee keskittymään suurempiin alueisiin. Lähiaikoina käynnistyvät isot maanrakennushankkeet teihin, tulvavalleihin ja kaivostoimintaan liittyen, pitänevät aktiivisten maa-ainesten ottoalueiden lukumäärän lähivuosina kuitenkin korkeana ja lisäävät kunnan ympäristövalvonnan työmäärää.

 

Kunnan ympäristövalvonnalle ohjautuva työmäärä on kasvanut. Ympäristövalvonta on ollut aikaisempina vuosina aliresurssoitu, ja tämä tuli selkeästi ilmi valvontasuunnitelmaa laadittaessa 2017. Vuoden 2019 talousarvioissa todettiin, että laskennallisesti kunnan ympäristövalvonnan henkilöstö tulisi mitoittaa niin, että 30-40:lle valvottavalle kohteelle olisi 1 htv käytettävissä. Tällöin suunnitelmalliseen valvontaan jäisi aikaa YSL § 167 mukaisesti. Kittilässä on aikaisemmin arvioitu, että tämän laskentatavan mukaan tämä tarkoittaisi 2,0- 2,4 HTV osoittamista ympäristövalvontaan. Vuonna 2019 ympäristövalvonnan resurssointi on ollut tavoitteen mukainen 2,4 htv.

 

Vuonna 2019 valvottavia ympäristönsuojelulain, maastoliikennelain ja maa-aineslain mukaisia kohteita oli yhteensä 107 ja tämän lisäksi jätelain mukaisia valvottavia kohteita on jätteen keräyksessä 39 ja arviolta valvonnan piiriin tulevia vaarallisia jätteitä toiminnassaan tuottavia toiminnanharjoittajia ja laitoksia on n. 300. Vaarallisiin jätteisiin liittyvän jätelain valvontasuunnitelman mukaisen valvonnan käynnistyminen vuoden 2019 aikana on osoittanut työmäärän olevan ennakoitua suuremman. Vaarallisiin jätteisiin liittyvä kysely lähti syksyllä 2019 n. 490 yritykselle/laitosyksikölle. Arvion mukaan näistä edellä mainitun mukaisesti n. 300 päätyy säännöllisen valvonnan ja tarkastusten piiriin. Lisäksi haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen velvoitteiden vapautushakemukset ja vesilaitosten toiminta-alueilla olevien liittymättömien kiinteistöjen vapautushakemukset työllistävät ympäristövalvontaa. Vuoden 2020 arvioitu ympäristövalvonnan resurssitarve on vähintään 3 htv, pitäen sisällään kesätyöntekijän ja toimistotyöntekijöiden käytettävissä olevat resurssit.

 

Vuosina 2017-2018 todettua resurssivajetta paikkaamaan on Kittilän kuntaan perustettu määräaikainen ympäristötarkastajan virka kesällä 2018 ja kesinä 2019 ja 2020 ympäristövalvontaan palkattiin kesätyöntekijä. Vuoden 2019 talousarvion mukaan ympäristötarkastajan virka pyritään vakinaistamaan toimintavuoden 2019 aikana, niin että vuoden 2020 alusta ympäristövalvonnassa on kaksi vakituista virkaa. Ympäristötarkastajan myötä myös rakennus- ja ympäristövalvonnan sihteerien resurssin tarve on kasvanut, niin että ympäristövalvonnan osuus lisätarpeesta on 0,5 htv.

 

Parantuneet ympäristövalvonnan resurssit mahdollistavat ympäristöasioihin liittyvän neuvonnan lisäämisen sekä asukkaille, yrityksille että matkailijoille ja siten myös Kittilän alueen yritysten toimintaedellytykset parantuvat ja kunnan ympäristövalvonta pystyy omalta osaltaan tukemaan Kittilän kunnan ja erityisesti Levin matkailun kestävää kehitystä. Tehostunut ympäristövalvonta kattaa osan lisääntyneistä kuluista valvontamaksujen kautta ja hyödyttää Kittilän kuntastrategian mukaisesti kuntalaisia parantuneena viihtyisyytenä ja puhtaampana ja monimuotoisempana asuinympäristönä. Lisäksi paremmat resurssit mahdollistavat myös hankerahoituksen hakemisen toimintamenojen osittaiseksi kattamiseksi.

 

Talousarviovuonna erityisinä painopistealueina Kittilän kunnan ympäristönsuojelussa on vesistöjen ja vaelluskalojen suojelu ja seuranta, jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen edistäminen, sekä malmirikkaiden alueiden kallio- ja maa-ainesten käsittelyn mahdollisten haittojen vähentäminen, näiden alueiden pohjavesien tilan seuranta sekä tähän aihepiiriin liittyvä tiedotus. Ympäristövalvonnan seudullinen yhteistyön mahdollisuuksia kartoitetaan edelleen talousarviovuonna, mutta mahdollisen yhteistyöllä ei ole vaikutuksia vuoden 2020 talousarvioon.

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten viimeistely siirtyy vuodelle 2020, sillä Kuntaliiton uusi ohjeistus määräysten laatimiseksi ei ole valmistunut odotetussa aikataulussa. Sähköiseen asiointiin siirtymisessä odotetaan lähialueiden suurempien ympäristövalvonnan yksiköiden päätöksiä ja toisaalta seurataan Kittilän kunnan rakennusvalvonnassa käytössä olevien järjestelmien ympäristövalvonnalle suunnattujen palvelujen kehittymistä ennen järjestelmän valintaa. Sähköiseen asiointiin siirtymisen suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.

 

Vuodelle 2020 arvioidut ympäristövalvonnan tulot perustuvat ympäristösuojelulain ja jätelain mukaisiin valvontasuunnitelmiin, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan sekä arvioituun maa-aineslupamäärien sekä muiden toimenpiteiden lukumäärien kehitykseen.

 

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa