Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 284

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 284

16.08.2022

 

Määräalan ostaminen kiinteistöstä Oja, lisämääräraha

 

Khall 16.08.2022 § 284

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Kittilän kunta on hakenut kunnanhallituksen päätöksellä 9.11.2021 § 486 ELY-keskusten ympäristöavustusta Kittilän kirkonkylän tulvasuojelun vaiheen II jatko-osalle, välille Pääskylänniemi-Kt79-Ollilanojantie. Hakemuksen mukainen hankkeen kokonaiskustannus on 600 000 €. ELY-keskus on päätöksellään 3.3.2022 myöntänyt kunnalle avustusta 300 000 €, kuitenkin enintään 50 % avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Avustettavan hankkeen toteuttamisaika on 24.11.2021-31.12.2023. Jos avustettavaa hanketta ei ole aloitettu hankesuunnitelmanmukaisesti 15.9.2022 mennessä, päätös peruuntuu, eikä hankkeeseen myönnettyä määrärahaa voi enää hakea maksuun. Hankkeen aloittamiseen on haettu ELY-keskukselta jatkoaikaa töiden aloittamisaikaan 15.11.2022 saakka.

 

Ramboll on laatinut edellä mainitun tulvapenkereen rakennussuunnitelman. Tulvapenkereen rakennussuunnitelmat on huomioitu vireillä olevassa kirkonkylän asemakaavamuutoksessa, jota koskeva valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.3.-31.3.2022.

 

Kunta on käynyt neuvotteluja kiinteistöjen omistajien kanssa, joiden alueelle tulvapenger on suunniteltu rakennettavan. Penkereen rakentamisen tarvitsemasta alueesta tehtäisiin pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset kiinteistönomistajien kanssa. Penkereen rakentamisella suojataan useita jo rakennettuja kiinteistöjä ja turvataan vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa esitettyjen kaavatonttien rakentamismahdollisuudet tulevaisuudessa. Kiinteistönomistajat ovat suhtautuneet tulvapenkereen rakentamiseen myönteisesti.

 

Kiinteistön Oja omistajat hyväksyvät tulvapenkereen sijoittamisen kiinteistönsä alueelle ja ovat allekirjoittaneet sitä koskevan maanvuokrasopimuksen. Samalla he esittivät, että kunta ostaisi heiltä penkereen tekojärven puoleisen alueen, joka on vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa esitetty lähivirkistysalueeksi (VL) ja alueen osaksi, johon saa sijoittaa tulvapenkereen(rl). Lisäksi alueeseen kohdistuu kaavamerkintä sm eli Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta, tekojärven vesialuetta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta on oikeutettu tai maanomistajan vaatiessa velvollinen lunastamaan asemakaavan mukaiset yleiset alueet kuten mm. VL-alueet.

 

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on tällä hetkellä maa- ja metsätalousaluetta (M) ja asemakaavoittamatonta, tekojärven vesialuetta.

 

Kunta ja kiinteistön omistajat (* * * * * * * * * * * * * * *) ovat neuvotelleet määräalakaupasta, jossa kokonaispinta-ala on noin 2,1 ha. Pinta-alasta vesialuetta on noin 1,3 ha ja noin 0,8 ha asemakaavan muutosluonnoksen VL-aluetta. Kauppahinta olisi 8 000 euroa. Ostettava määräala rajoittuu pohjoisessa kunnan omistamiin kiinteistöihin 261-405-190-1 ja 261-1-9901-1 sekä lännessä kiinteistöön 261-405-42-34, jonka valtuusto on päätöksellään 20.6.2022 § 54 päättänyt ostaa kunnalle.

 

Kartat määräalasta kokouksen oheismateriaalina.

 

Vuoden 2022 talousarvion investointiosan Kiinteä omaisuus, maanhankinnan kustannuspaikalle (90000) varattu 300 000 €:n määräraha on käytetty kokonaisuudessaan, joten asia saatetaan kunnanvaltuuston päätettäväksi.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että noin 2,1 ha:n suuruisen määräala kiinteistöstä * * * * * * * * * * ostetaan 8 000 euron kauppahinnalla ja että kunnanvaltuusto myöntää kauppaan maanhankinnan kustannuspaikalle (90000) 8 000 euron lisämäärärahan, joka katetaan kassavaroilla.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa