Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 62

07.09.2022

 

Koululautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2021

 

36/02.06.01/2022

 

Koululk 07.09.2022 § 62

 

(Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt tarkastuskertomuksen 20.6.2022 § 49 ja velvoittanut kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Arviointikertomuksen 2021 sivistystoimea koskevat huomiot

 

Koululautakunnan toimintakate toteutui 99,6 %:sti (15843t€).

Valtuuston asettamista keskeisistä toiminnallisista tavoitteista toteutuivat seuraavat:

- Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen sekä päiväkotien piha-alueiden (Muksula ja Köngäs) uudistaminen, hankkeet etenivät aikataulussa

- Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaan laatiminen

- TVA:n ja TSA:n päivittäminen OVTESin osalta

- lukion ja Levi Snow Sport Academyn oppilasmäärän nostaminen

- lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto

- viiden koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen

 

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen toteutui osittain. Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostustarpeet kartoitettiin. Yleisurheilukentän perusparannukseen sekä kirkonkylän ulkoilureittiverkoston opasteiden uusimiseen saatiin valtionavustusta. Skeittiparkkihanke ei edennyt suunnitellulla tavalla.

 

Toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta sivistystoimen kehittämissuunnitelman päivittäminen sekä sivistystoimen päättävinä lautakuntina toimivien koululautakunnan ja vapaan sivistystyön lautakunnan yhdistäminen.

 

Sivistystoimen tulevaisuuden kriittiset osaamistarpeet liittyvät mm. pedagogiseen kehittämiseen, erityisen tuen tarjoamiseen, digitaitoihin sekä laaja-alaiseen turvallisuusosaamiseen.

 

Merkittävimpinä riskinä nähdään se, että varhaiskasvatuspalvelut ruuhkautuvat, henkilöstö kuormittuu ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen hankaloituu, mikäli Sirkan, Könkään ja Kaukosen alueiden varhaiskasvatuksen tila- ja resurssihaasteisiin ei löydetä pitkäjänteistä ratkaisua.

 

Perusopetus ja oppilashuolto

 

Perusopetuksen toimintakate toteutui 99,6 %:sti (8937 t€).

 

Numeerisista mittareista toteutuivat kaikki. Oppivelvollisuusiän jatkaminen uudistuneen lainsäädännön edellyttämällä tavalla toteutui. Jokainen peruskoulunsa viime keväänä päättänyt nuori sai toisen asteen opiskelupaikan. Jatko-opiskelijoista 48 % meni lukioon. Opettajista päteviä oli 99 % ja ohjaajista päteviä 90 %.

Vakituiset ohjaajat ovat kaikki päteviä.

 

Lukio

 

Lukion toimintakate toteutui 98,8 %:sti (1671t€).

 

Valtuuston asettamat lukion toiminnalliset tavoitteet toteutuivat olennaisilta osin. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Digiympäristöä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin. Digiympäristön kehittäminen on ollut haasteellista langattoman verkon huonon toimivuuden takia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koululautakunnan alainen toiminta pysyi annetussa budjetissa kaikilla tulosalueilla. Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin suurin osa huolimatta keskeisten viranhaltijoiden vaihtumisesta ja koronapandemian aiheuttamista haasteista.

 

Varhaiskasvatuspalvelujen kasvava tarve Sirkassa ja Könkään alueella on tunnistettu ja vuoden 2023 talousarvioon tulee sisällyttää määräraha Sirkan ja Könkään alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarveselvityksen ja -suunnitelman tekemiseen sekä etsiä ratkaisuja akuuttiin hoitopaikkatarpeeseen.

 

Sivistystoimenjohtaja:

 

Koululautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Päätös:

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa