Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 101

29.03.2022

Kunnanhallitus

§ 181

24.05.2022

Tarkastuslautakunta

§ 24

02.06.2022

Kunnanvaltuusto

§ 50

20.06.2022

 

Kittilän kunnan vuoden 2021 tilinpäätös

 

36/02.06.01/2022

 

Khall 29.03.2022 § 101

 

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Lainsäädännöllinen tausta tilinpäätökselle ja olennaiset vaatimukset sisällölle

 

Kuntalain 113 §.n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Toimintatuotot olivat vuonna 2021 n. 16 milj. euroa ja talousarvion toteutuma oli 175 %. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 7,8 miljoonaa euroa ja se selittyy pääosin tonttien myyntituotoilla sekä valtiolta saatujen korona-avustusten määrällä. Tonttien myyntitulot olivat yhteensä 6,6 milj. euroa ja valtion korona-avustuksen 1.erä 1,3 milj. euroa. Päätöstä valtion korona-avustuksen 2.erästä (arviolta 0,4 - 0,5 milj.euroa) ei ole vielä saatu eikä sitä siten ole kirjattu tilinpäätökseen tuotoksi.

 

Toimintakulut olivat 62,2 milj. euroa ja ne kasvoivat noin 4,3 milj. euroa eli 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että vertailuvuonna 2020 syntyi koronaepidemian vuoksi kulusäästöjä, joten vertailuvuosi ei ole nk. normaali toimintavuosi.

 

Toteutuneet toimintakulut olivat yhteensä 0,5 milj. euroa pienemmät kuin muutettuun lisämäärärahat sisältävään talousarvioon sisällytetyt toimintakulut. Palkat ja palkkiot toteutuvat talousarvion mukaisesti mutta henkilösivukuluista aiheutui talousarvioylitystä 0,4 milj. euroa. Osa vuodelle 2021 kohdistuneesta 0,4 milj. euron lomapalkkavelkaan liittyvien eläkekulujen jaksotuskirjauksesta olisi tullut kirjata jo aiempien vuosien tulokseen. Muissa toimintakuluissa oli talousarvioylitystä n.0,3 milj. euroa johtuen luottotappiokirjauksista, joita kirjattiin useamman vuoden ajalta.

 

Toimintakate oli -46,1 milj. euroa eli 3,8 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuonna ja 7,6 milj. euroa vähemmän negatiivinen kuin talousarviossa.

 

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat yhteensä 32 milj. euroa ja 0,7 milj. euroa isommat kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna ne olivat n. 1,2 milj. euroa isommat ja tämä ylitys muodostui pääosin yhteisöveron tuotosta.

 

Valtionosuudet olivat 23,8 milj. euroa ja ne pienenivät 1,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Valtio maksoi koronatukea valtionosuusmaksatuksien yhteydessä enää 49.809 euroa kun summa vuonna 2020 oli noin 1,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti.

 

Rahoitustuotot -ja kulut

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 1,4 milj. euroa (tuottoa). Ne olivat noin 0,2 milj.euroa alle edellisen vuoden. Merkittävimmät rahoitustuotot olivat Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän palautus 956.655 euroa ja Rovakaira Oy:n osinko 368.604 euroa.

 

Vuosikate, poistot ja ylijäämä

Vuosikate oli 11,1 milj. euroa eli 1.708 euroa / asukas. Vuosikate oli 2,7 milj. euroa isompi kuin edellisenä vuonna.

 

Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,9 milj. euroa.

 

Tilikauden tulos oli 8,2 milj. euroa ennen poistoerojen ja varausten muutosten kirjauksia.

 

Tilikauden ylijäämä oli 5,5 milj. euroa ja 1,5 milj.euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarvioon verrattuna se on noin 6,2 milj. euroa parempi.

 

Investoinnit

Investointimenoja toteutui suunniteltua vähemmän eli yhteensä 4,7 milj. euroa kun talousarviossa niiden määrä oli 7,0 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 3,8 milj. euroa.

 

Olennaisimmat toteutuneet investointimenot olivat:

- Ylä-Levin katujen rakentaminen (II vaihe) n. 1,1 milj. euroa,

- kirkonkylän terveyskeskuksen tulvapenkereen loppuun saattaminen ja Pääskylän alueen tulvapenkereen rakentamisen menot n. 1,2 milj. euroa (nettoinvestointi rahoitusosuuksien jälkeen 0,3 milj. euroa),

- kirkonkylän koulukeskuksen suunnitteluun liittyvät menot, 0,56 milj. euroa,

- ICT-investoinnit 0,4 milj. euroa sekä

- kunnan osuus Köngäs-Hanhimaa tiehankkeeseen 0,45 milj. euroa.

Kunnan rahoitusasema

Kittilän kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää 28,2 milj. euroa kun huomioidaan edellisten tilikausien ylijäämien lisäksi vuoden 2021 ylijäämä. Kertynyttä ylijäämää on 4.322 euroa per asukas.

Kittilän kunnan lainamäärä pieneni vuoden 2021 aikana n. 4,0 milj. euroa ja 31.12.2021 lainaa oli 8,7 milj. euroa. Se tarkoittaa 1.332 euroa per asukas (vuoden 2020 lopussa 1.979 euroa per asukas)

 

Kunnan taloudellinen tilanne parani mikä näkyy kertyneessä ylijäämässä ja omavaraisuusasteessa. Omavaraisuusaste nousi kunnassa 73,8 %:iin (65,9 % vuoden 2020 lopussa). Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta oli 18,4 miljoonaa euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli 10,3 mikä tarkoittaa hyvää lainanhoitokykyä.

 

Kuntakonsernin tulos ja rahoitusasema

Kittilän kuntakonsernin ylijäämä oli 10,7 milj. euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 5,5 milj. euroa. Konsernissa on kertynyttä ylijäämää taseessa 70,9 miljoonaa euroa kun huomioidaan myös vuoden 2021 ylijäämä.

 

Konsernin lainojen määrä laski 4,2 milj. eurolla ja lainaa oli vuoden 2021 lopussa 48,1 milj. euroa. Lainaa oli vuoden lopussa 7.364 euroa per asukas (vuoden 2020 lopussa 8.125 euroa per asukas).

 

Konsernin omavaraisuusaste oli 53,6 % (edellisen vuoden lopussa 49,2 %). Konsernin lainat ja vuokravastuut pienenevät 49,8 miljoonaan euroon (vuoden 2020 lopussa 54,3 miljoonaa euroa).

 

Esitys tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:

 

1) esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilikauden ylijäämä 5.516.868,34 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille.

 

2) hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen.

 

3) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

 

4) oikeuttaa talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

 

Tilintarkastusyhteisön vaatiman Vahvistusilmoituskirjeen allekirjoittavat kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen kävi läpi tilinpäätöksen olennaiset asiat.

 

Jäsen Marita Toivanen oli poissa tämän asian käsittelyn aikana klo 13:31 - 13:33.

 

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Khall 24.05.2022 § 181

 

 

Kittilän kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöstä 2021 on muutettu tilintarkastajan suosituksesta seuraavilta osin:

 

1) Kunnan tilinpäätökseen on kirjattu valtion korona-avustuksen 2.erä, yhteensä 638.488 euroa toimintatuottoihin ja taseen siirtosaamisiin. Kunnan ylijäämä kasvoi tällä euromäärällä. (Päätös tästä avustuksesta on saapunut kunnan kirjaamoon 19.4.2022)

 

2) Konsernitason kirjauksia liittyen poistoerojen siirtoon omaan pääomaan on oikaistu 1.976.142,36 euroa. Kirjaus kasvatti konsernin tilikauden ylijäämää tällä euromäärällä. Konsernin edellisten tilikausien ylijäämä pieneni vastaavalla määrällä. Korjauksen taustalla on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän konsernitilinpäätöksessä ollut kirjauskäytännön muutos, jolla oli vaikutus Kittilän kuntakonsernin kirjaukseen.

 

Kunnan tilikauden ylijäämä on 1) -kohdan muutoksen jälkeen 6.155.356,34 euroa. Taseeseen kertyneen ylijäämän määrä on 28,8 milj.euroa.

 

Kuntakonsernin tilikauden ylijäämä on 1) ja 2) -kohtien muutosten jälkeen 13,3 milj.euroa ja taseeseen kertyneen ylijäämän määrä 71,6 milj.euroa.

 

Edellä selostetut korjaukset parantavat kunnan ja kuntakonsernin tunnuslukuja useilta osin, mutta muutokset eivät ole olennaisia.

 

Kunnan asukasmäärä on päivitetty lopullisen 31.12.2021 tiedon mukaiseksi (6523 asukasta).

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää:

 

1) esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilikauden ylijäämä 6.155.356,34 euroa siirretään ylijäämä/alijäämä -tilille.

 

2) hyväksyä ja allekirjoittaa Kittilän kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen.

 

3) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

 

4) oikeuttaa talousosaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja allekirjoitti tilinpäätöksen.

 

Controller Tuija Lång oli kokouksessa klo 12.25-12.30.

__________

 

Tarklk 02.06.2022 § 24

 

 

Päävastuullinen tilintarkastaja Minna Ainasvuori esittää vuoden 2021 tilintarkastusta koskevat havainnot ja tilintarkastuskertomuk- sen.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää

 

  1. merkitä tilintarkastuskertomuksen 2021 tiedoksi

  2. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi

  3. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tilinpäätöksessä esiin tulleet havainnot siirretään arviointikertomukseen.

 

 

__________

 

Kvalt 20.06.2022 § 50

 

Päätös:

Pirjo Junttila-Vitikka käytti Keskustan, Paula Nevalainen Vasemmistoliiton, Tarmo Salonen Perussuomalaisten, Inkeri Yritys OMK:n, Ahti Ovaskainen Vihreiden, Aila Moksi SDP:n ja Jukka Poti Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron.

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

 

Kokous keskeytettiin klo 15.46 ja sitä jatkettiin klo 15.58.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa