Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 124

30.09.2021

Tekninen lautakunta

§ 135

02.11.2021

Tekninen lautakunta

§ 69

29.04.2022

 

Levin Ahvenjärven asemakaavaehdotus

 

204/10.02.03/2016

 

Teknlk 30.09.2021 § 124

 

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri p. 040 7622 917)

 

Levin Ahvenjärven asemakaava ja asemakaavamuutos käsittää noin 144 hehtaarin alueen Immeljärven ja Immellompolon välisellä alueella Levitunturin länsipuolella. Asemakaavalla muodostetaan loma-asuntojen korttelialueita (RA), matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita (RM), Immeljärven itärannalla yksi asuinpientalon kortteli (AP), venesatama/venevalkama-alueita (LV) sekä niihin liittyviä katuja ja virkistysalueita.

 

Asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 27.5. -17.6.2021. Valmisteluvaiheen kuulemisessa saatiin kuusi lausuntoa ja kuusimielipidettä, joihin kaavanlaatija on antanut vastineet ja ne on pyritty huomioimaan asemakaavaehdotusta laadittaessa. Kaavanlaatijan vastineet oheismateriaalina.

 

Maanomistajien kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91b §) mukaiset maankäyttösopimukset ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

 

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus laitetaan nähtäville, kun kunnanhallitus on hyväksynyt maanomistajien allekirjoittamat maankäyttösopimukset.

 

Päätös:

Raili Fagerholm esitti, että kaavassa huomioidaan pysyvän asutuksen (/a) rakentamismahdolisuus kaikissa alueen RA tonteissa. Asko Jussila kannatti esitystä.

 

Ville Jokela esitti, että lisärakennusten neliömääriä tarkennetaan kohtelemaan tasapuolisesti maanomistajia. Jukka Niva kannatti esitystä.

 

Lautakunta päätti, että palautetaan asia valmisteluun jossa huomioidaan edellä mainitut kohdat.

 

Kunnanhallituksen edustaja Marita Toivanen poistui kokouksesta klo 15:04 - 15:15 väliseksi ajaksi.

__________

 

Teknlk 02.11.2021 § 135

 

 

Levin Ahvenjärven asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta on laadittu uusi asemakaavaehdotus (pvm 11.10.2021), jossa pysyvä asuminen on merkitty mahdolliseksi kaikilla RA tonteilla ja talousrakennusten rakennusoikeudet on jaettu kolmeen tasoon tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden mukaisesti.

 

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen 28.10.2021on Synkroni Oy:n kanssa käyty neuvottelu heidän laajoista (kartta oheismateriaalina) toteutumattomista tavoitteistaan. Neuvotteluluissa esiin tuotujen seikkojen johdosta on kaavanlaatija laatinut liitteenä olevan kaavaotteen mukaisen uuden ehdotuksen korttelista 1513. Kortteli on jaettu kahteen tonttiin nykyisin yhden sijasta. Kerroslukuun on lisätty u1/2, tällä tavoin voidaan hyödyntää ullakkotiloja ullakolla kuten muissakin alueen kortteleissa. Yhteenlaskettu rakennusoikeutta on nostettu ullakkotilojen rakentamista vastaavalla määrällä 2700 m2:stä 3300 m2:n joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,18

 

Lisäksi kaavatoimikunta on ehdottanut lisätekstiä rakennustapaohjeisiin koirahäkkien rakentamisen kiellosta. Asemakaavamääräyksen mukaan rakentamisessa tulee noudattaa kaavaa varten laadittuja erillisiä rakennustapaohjeita.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää seuraavaa:

- Tarkentaa Levi Ahvenjärven asemakaavan kaavaehdotuksen korttelia 1513 kaavanlaatijan esittämällä tavalla (liite). Kaavatoimikunnan esitys koirahäkin rakentamisen kiellosta lisätään rakennustapaohjeisiin. Kaavaselostusta täydennetään em. muutoksin.

-Hyväksytään kaavanlaatijan vastineet annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (kaava-selostuksen liite 3)

- Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus laitetaan nähtäville em. lisäyksin sen jälkeen, kun kunnanhallitus on hyväksynyt maanomistajien allekirjoittamat maankäyttösopimukset.

 

 

Päätös:

Kaavanlaatija Eva Persson-Puurula oli asiantuntijana teams yhteyden välityksellä esittelemässä kaavaa käsittelyn aluksi.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Teknlk 29.04.2022 § 69

 

Levin Ahvenjärven asemakaava-alueen maanomistajien kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimuksista ja suurin osa maanomistajista on ilmoittanut hyväksyvänsä maankäyttösopimuksen. Sopimusten neuvottelun aikana teknisen lautakunnan 2.11.2022 § 135 hyväksymään asemakaavaehdotukseen on tullut tarpeelliseksi tehdä muutoksia.

 

Asemakaava-alueen rajausta pienennetään lounas ja etelä puolelta vastaamaan kaavoituksen käynnistämissopimusten rajausta, poistettavat alueet oli osoitettu urheilu ja virkistysalueiksi (VU).

 

Maanomistajan toiveesta korttelia 1507 hieman laajennetaan ja rakennusoikeutta korotetaan 50 kerrosneliömetriä 250 kerrosneliömetriin sekä kellarin rakentamisen mahdollistava merkintä (1/2k) lisättään kerroskorkeuteen.

 

Synkroni Oy on valmis tekemään maankäyttösopimuksen korttelin 1510 osatonteista 1 ja 2, muusta yhtiön omistamasta alueesta ei maankäyttösopimusta saada aikaan. Kyseisen maanomistajan kiinteistöjen alueelle asemakaavaan merkitään Tuomikuruntien, Ahvenrannan sekä Ahvenmutkan katualueet, muilta osin yhtiön omistamat alueet jäävät asemakaavoittamattomaksi alueeksi.

 

Samoin kunnan omistama kortteli 1518 ja sen ympärillä olevat urheilu ja virkistysalueet on syytä kaavataloudellisista syistä jättää tässä vaiheessa pois kaavasta, näin toimien Ahvenrannan kadun rakentaminen lyhenee noin 290 metriä.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että liitteenä oleva Levin Ahvenjärven asemakaavan ja asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto laitetaan nähtäville sen jälkeen, kun kunnanhallitus on hyväksynyt maanomistajien allekirjoittamat maankäyttösopimukset.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa