Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 253

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 253

21.06.2022

 

Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Tepsa 2, ML2017:0027

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 21.06.2022 § 253

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

B2Fingold Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen koskien Tepsa 2 - nimistä malminetsintälupa-aluetta. joka kohdistuu osittain Kittilän kunnan alueelle ja osittain Sodankylän kunnan alueelle. Tukes on pyytänyt Kittilän kunnalta lausuntoa Kittilän kunnan alueelle kohdistuvasta lupahakemuksesta, joka kohdistuu osittain Kuivasalmen ja osittain Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 29.6.2022.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 4497,71 ha.

 

Hakemuksen mukaan alueelta on mahdollista löytää kultaa, hopeaa, kuparia, nikkeliä, palladiumia, platinaa, sinkkiä ja lyijyä sisältäviä kaivosmineraaleja. Arvio perustuu alueen geologiseen ympäristöön.

 

Hakemuksen tutkimussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat menetelmät: olemassa olevan datan tulkinta, kairasydänten uudelleenkartoitus ja analysointi, kallioperäkartoitus ja perusteellinen prospektointi, geologinen kartoitus, moreeninäytteenotto ja geofysikaaliset mittaukset sekä tutkimusojitus ja uranäytteenotto, kallioperäkartoitus.

 

Suunnitellut toimenpiteet ei hakijan mukaan aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristön- tai luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- ja kallioperään tai haittaa alueen luonnonarvoille. Malminetsintäalue ei sijaitse luonnonsuojelualueella, mutta kylläkin niiden välittömässä läheisyydessä. Luonnonsuojelualueisiin on jätetty 100 m suojavyöhyke. alueen eteläosassa, Tepsan kylän luoteispuolella, Kuolajoen varrella sijaitse pienialainen pohjavesialue. Pohjavesialueella ei tulla tekemään tutkimuskaivantoja tai - ojia. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Kairakoneen käyttämät maastoreitit ja kairausveden ottopaikat suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Koneellinen tutkimustoiminta voi aiheuttaa väliaikaista meluhaittaa, mikäli tutkimukset sijaitsevat lähellä asutusta. mahdolliset koneelliset tutkimustoimet Tepsan kylän läheisyydessä suunnitellaan huolella paikallisia asukkaita kuullen. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta sellaista melua ja häiriötä, että se häiritsisi ihmisiä. malminetsintälupa-alueella harjoitetaan poronhoitoa. Hakemuksen mukaan paliskunnan tarpeiden huomioiminen varmistetaan vuoropuhelun avulla ja yhdessä sopien.

 

Hakemuksen mukaan hakija huolehtii alueen kunnostamisesta, siistimisestä ja sen saattamisesta mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan maastotutkimusten jälkeen.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan B2Fingold Oy:n lupahakemuksesta koskien Tepsa 2 -nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus kohdistuu osittain Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaava-alueelle. Lupahakemusalueeseen kohdistuu osittain yleiskaavamääräys M-1 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja MY-2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Yleiskaavamääräykset tulee huomioida malminetsintälupahakemusta ratkaistaessa.

Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkkareitin käytölle.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Akseli Erkkilä poistui asiaa käsiteltäessä esteellisenä.

 

Kai Jussila esitti lisättäväksi Raili Fagerholmin kannattamana kunnanjohtajan esitykseen, että luvassa edellytettäisiin sopimista paliskunnan kanssa ennen etsintätöiden aloittamista työskentelyajankohdista ja -tavoista. Tällöin poronhoitotyölle sekä muulle paikalliselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi vältettyä taikka selvitettyä aina etukäteen. Malminetsintäalue tulee ennallistaa toimijan toimesta.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisättynä Kai Jussilan esityksellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa