Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 252

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 252

21.06.2022

 

Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Tepsa 1, ML2016:0074

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 21.06.2022 § 252

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

B2Fingold Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan jatkoaikahakemuksen koskien Tepsa 1 - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 29.6.2022.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 910,16 ha.

 

Hakemuksen mukaan alueelta on mahdollista löytää kultaa, nikkeliä, sinkkiä, kuparia, palladiumia, platinaa, hopeaa ja lyijyä sisältäviä kaivosmineraaleja. Arvio perustuu alueen geologiseen ympäristöön ja tähän asti suoritettuihin tutkimusten tuloksiin.

 

Hakemuksen tutkimussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat menetelmät: prospektointi, geologinen kartoitus, geofysikaaliset lentomittaukset, vanhojen kairasydänten uudelleen tarkastelu sekä tutkimusojitus kaivinkoneella ja timanttikairaus tela-alusteisella kairausyksiköllä.

 

Suunnitellut toimenpiteet ei hakijan mukaan aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia ympäristön- tai luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen tai maa- ja kallioperään tai haittaa alueen luonnonarvoille. Kairauspaikat ilmoitetaan kartalla ennen työn aloittamista ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei ko. paikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin - tai kasvilajeja. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei aiheuta merkittävää vahinkoa maa- ja kallioperään. Kairakoneen käyttämät maastoreitit ja kairausveden ottopaikat suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Suunniteltu malminetsintä ei aiheuta sellaista melua ja häiriötä, että se häiritsisi ihmisiä. Malminetsintäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole asuintaloja.

 

Hakemuksen mukaan hakija huolehtii alueen kunnostamisesta, siistimisestä ja sen saattamisesta mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan maastotutkimusten jälkeen.

 

B2Fingold Oy hakee samalla malminetsintälupahakemuksen Tepsa 1 (ML2016:0074) täytäntöönpanomääräystä mahdollisten muutoksenhauista huolimatta. Perusteluina hakija on esittänyt mm., että vireillä olevassa jatkoaikahakemuksessa mainitut tutkimukset/tutkimusmenetelmät eivät laajuudeltaan tai ympäristövaikutuksiltaan eroa jo kerran myönnetystä luvasta. Malminetsintälupa voi kaivoslain mukaan olla voimassa 15 vuotta ja kyseinen lupa on vasta ollut voimassa 4 vuotta. Yhtiön aikomuksena on jatkaa alueen malmipotentiaalin selvittämistä vastuullisesti ja kaivoslain edellyttämällä tavalla.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta ja ajantasaranta-asemakaavasta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan B2Fingold Oy:n jatkoaikahakemuksesta koskien Tepsa 1 -nimistä malminetsintälupaa ja hakemuksesta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemusalueeseen kohdistuu osittain Kuolajärven ranta-asemakaava. Osa lupahakemusalueesta kohdistuu ranta-asemakaavan karttaliitteeseen merkitylle ranta-asemakaavan mukaiselle puistoalueelle (VP). Muuhun lupahakemuksen mukaiseen alueeseen ei kohdistu asema- eikä yleiskaavaa. Edellä mainittu Kuolajärven ranta-asemakaava tulee huomioida malminetsintälupahakemusta ratkaistaessa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Akseli Erkkilä poistui asiaa käsiteltäessä esteellisenä

 

Kai Jussila esitti lisättäväksi Raili Fagerholmin kannattamana kunnanjohtajan esitykseen, että luvassa edellytettäisiin sopimista paliskunnan kanssa ennen etsintätöiden aloittamista työskentelyajankohdista ja -tavoista. Tällöin poronhoitotyölle sekä muulle paikalliselle toiminnalle, kuten ampumaradalle mahdollisesti aiheutuva haitta tulisi vältettyä taikka selvitettyä aina etukäteen.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisättynä Kai Jussilan esityksellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa