Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 213

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 213

07.06.2022

 

Johtoryhmän palkantarkistukset/Elinkeinojohtaja

 

12/01.02.01/2021

 

Khall 07.06.2022 § 213

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 040 745 9830)

 

Lähtökohta

Kunnanhallitus on päättänyt johtoryhmän palkantarkistuksista 16.2.2021 § 69 tuomisesta päätöksentekoon.

 

Toimivalta

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee seuraavat asiat: kohta 24. kunnanjohtajan esityksestä toimialajohtajan palkan määräytymisestä.

 

Elinkeinojohtajan tehtävät

Kunnan hallintosäännön 18 §:n mukaan Kideven johtokunnan alaista elinkeinopalvelujen toimialaa johtaa elinkeinojohtaja. Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimialaa kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Toimialajohtaja vastaa toimialan toimintasuunnitelmasta ja talousarvion valmistelusta sekä valvoo ja kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota Toimialajohtaja vastaa toimialansa osalta yhteistyöstä kunnan ulkopuolisten yhteistyötahojen ja kunnan muiden toimialojen kanssa, vastaa johtamisen kehittämisestä ja yhteistyöhakuisen toimintakulttuurin edistämisestä. Toimialajohtaja vastaa toimialan viestinnästä kunnan viestinnän antamien ohjeiden mukaisesti. Toimialajohtajan tehtäviin kuuluu toimialan prosessien sekä tulosalueiden ja osaltaan poikkihallinnollisen yhteistyön järjestäminen ja kehittäminen sekä toimintojen resursointiin ja organisointiin liittyvät asiat.

 

Perusteet palkantarkistukselle

Kittilän kunta maksaa osalle johtoryhmän toimialajohtajista selvästi suurempaa palkkaa kuin keskimäärin Suomen kunnissa sekä luonnollisesti suurempaa kuin saman kokoluokan kunnissa (5000 - 10000 as.) keskimäärin samoissa tehtävissä ja suurempaa palkkaa kuin naapurikunnissa. Hallintojohtajan, perusturvajohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan kokonaispalkat ovat Suomessa 5000 - 10000 asukkaan kunnissa 5500 - 6000 euroa kuukaudessa tilastokeskuksen tilaston mukaan. Oheismateriaalina on palkkavertailu nimikkeittäin saman kokoluokan 5000 - 10 000 as. kuntiin (Tilastokeskuksen palkkavertailu, kunnat) sekä lähikuntiin.

 

KVESin luvun II Palkkaus 8 §:n 1 mom:

"8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä."

 

Palkkausluvun 17 §

"17 § Työnantajan edustajan palkka

Sen estämättä, mitä tässä sopimuksessa muutoin on määrätty, kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkasta ja sen määräytymisperusteesta. Työntekijöiden osalta tämä edellyttää, että työnantajan oikeudesta määrätä palkasta on sovittu työsopimuksessa.

Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija/työntekijä, joka vastaa kunnan/kuntayhtymän tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kunnan/kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edustajiksi.

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämisestä samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.

Edellä tarkoitetun viranhaltijan/työntekijän kuulumisen tämän pykälän piiriin ratkaisee tarvittaessa Kunnallinen työmarkkinalaitos."

 

KVTES:n palkkausjärjestelmän perusajatuksena on, että tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. KVTES:ssa tehtävän vaativuutta tarkastellaan palkkahinnoittelukohdittain, jos paikallisesti ei ole muuta sovittu.

Toimialajohtajat kuuluvat palkkahinnoittelun ulkopuolisiin.

 

KVTESin palkkausluvun 8 § 1 mom

"8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

1 mom.

Jollei palkkahinnoittelusta löydy tehtävään sopivaa palkkahinnoittelukohtaa, toimivaltainen viranomainen päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus ja sellaiset palkkahinnoittelukohdat, joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää apuna tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä."

 

Kittilän kunnanhallituksen 16.4.2019 hyväksymässä kunnan palkkausjärjestelmässä todetaan seuraavaa:

"Palkkasummaakin tärkeämmäksi henkilöstö kokee palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden ja yhtenäisten periaatteiden noudattamisen. Työnantajan vastuulla on, että sen käyttämä palkkausjärjestelmä on oikeudenmukainen ja yhdenmukainen kaikille. Tarkoituksenmukaista on sovittaa palkkausjärjestelmä osaksi kunnan johtamisjärjestelmää ja strategian jalkauttamista. Palkkauksen avoimuudella ja koetulla oikeudenmukaisuudella on yhteys palkkatyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Jokainen työnantaja määrittelee oman palkitsemisjärjestelmänsä. Tämä on kirjallinen kuvaus Kittilän kunnan palkkaus- ja arviointijärjestelmästä."

 

Johtoryhmän palkkavertailua kaikkiin suomalaisiin kuntiin, saman kokoisiin kuntiin ja naapurikuntiin on esitelty kunnanhallituksessa alkuvuonna 2021 sekä päivitettyä palkkavertailua on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa 12.4.2022 ja 10.5.2022.

 

Em. perusteella kunnanhallituksen on perusteltua tarkastella palkkoja yhdenvertaisuus huomioiden.

 

Kittilän kunnanhallituksen hyväksymän palkkausjärjestelmässä todetaan seuraavaa:

"Harkinnanvaraiset palkankorotukset tehdään päätösajankohdasta alkaen seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksena tästä ovat selvät virheet virka- ja työehtosopimuksen noudattamisessa, jotka korjataan takautuvasti."

 

Elinkeinojohtajan tehtävän vaativuutta on arvioitu ottamalla huomioon edellä selostetut perusteet kuten tehtäväkuva ja tehtävien vaativuus ja mm. ammantinhallinta. Oikeudenmukaisen palkan määräytymisessä huomioidaan yleinen palkkataso, työnantajan noudattamat palkkapoliittiset periaatteet sekä oikeat suhteet palkkasuhteet. Työssä suoriutuminen sekä palvelusaika ja tuloksellinen toiminta voivat vaikuttaa kokonaisarvioon.

 

Kunnanjohtaja on käynyt 30.3.2022 kehityskeskustelun elinkeinojohtajan kanssa sekä keskustellut erikseen palkka-asiasta 30.5.2022.

 

Aiemmat palkantarkistukset

Katariina Palola aloitti tehtävässään 18.12.2006. Kunnanhallitus on tarkistanut palkkaa 12.3.2019 § 79.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää elinkeinojohtajan kokonaispalkaksi 6 000 euroa kuukaudessa 1.7.2022 lukien. Perusteluna on tehtävän vaativuus sekä palkkojen oikea suhde toisiinsa toimialajohtajien välillä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa