Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 41

19.04.2022

Kunnanhallitus

§ 140

26.04.2022

 

Kittilän kunnan lausunto jätehuoltomääräysluonnoksesta

 

86/11.03.02/2022

 

Teknlk 19.04.2022 § 41

 

 

Lapin Jätehuolto kuntaryhmä Lapeco pyytää lausuntoa kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittämisestä 25.4.2022 mennessä. Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi ja jätehuoltomääräysten perustelumuistio on tämän pykälän liitteenä.

 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on valmistellut ja asettanut jätelain 92 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville jätehuoltomääräysten luonnoksen. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä 17.3. - 25.4.2022 välisen ajan. Jätehuoltomääräykset koskevat kuntayhtymän toiminta-aluetta, johon kuuluvat Enontekiö, Inari, Kittilä, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä.

 

Jätehuoltomääräyksiä on tarkistettava jätelakiin tehtyjen muutosten, erityisesti EU:n asettamien keräystavoitteiden myötä. Jätelaki velvoittaa erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin.

 

Jätehuoltomääräyksiin esitetään lisättäväksi uudet erilliskeräysvelvoitteet taajamissa sijaitseville vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille. Erilliskeräysvelvoitteet astuisivat voimaan vaiheittain kuntayhtymän eri kunnissa. Muutosten myötä kierrätysmahdollisuudet paranevat huomattavasti.

 

Pakkausjätteiden eli pienmetallin, lasi-, kartonki- ja muovipakkausten erilliskeräys alkaisi Kittilässä ja Inarissa 1.10.2023 ja laajenisi Kemijärvelle ja Sodankylään vuotta myöhemmin eli 1.10.2024. Siirtymäajoilla annettaan taloyhtiöille riittävästi aikaa varautua jätehuoltojärjestelyiden muutoksiin ja astiahankintoihin kiinteistöllä. Jäteasetuksen velvoitteiden vaiheittaisella toimeenpanolla varmistetaan jätteenkuljetusten logistiikan toimivuus ja kustannustehokkuus sekä ympäristöystävällisyys.

 

Pakkausjätteen kiinteistökohtaista erilliskeräystä ei tultaisi tässä vaiheessa järjestämään kuntayhtymän kunnista Enontekiöllä, Muoniossa, Sallassa, Savukoskella eikä Pelkosenniemellä. Näissä kunnissa jätelain mahdollistama poikkeaminen erilliskeräysvelvoitteesta on perusteltua, kun otetaan huomioon alueen väestötiheys, syntyvän jätteen määrä sekä erilliskeräyksen järjestämisestä aiheutuvat ympäristövaikutukset ja kustannukset. Poikkeamisen perusteita tulee tarkastella viiden vuoden kuluessa uudelleen. Näillä alueilla pakkausjätteen keräys toteutetaan alueellisena keräyksenä ekopisteillä.

 

Biojätteen erilliskeräyksen aloittaminen tapahtuu kuntayhtymän erikseen ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Tämä on katsottu tarpeelliseksi, sillä biojätteen erilliskeräys on kokonaisuudessaan kuntayhtymän palveluissa uusi toiminto ja lähin biojätteen käsittelylaitos sijaitsee Oulussa. Keräys- ja kuljetuskustannuksia selvitetään parhaillaan.

 

Jätehuoltomääräyksien päivityksessä on huomioitu myös saadut kokemukset ja palautteet. Jätehuoltomääräysten päivittämiseen on perustettu työryhmä, Kittilän kunnan ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja ovat osallistuneet työryhmän kokouksiin 18.1., 3.2. ja 23.2.2022. Työryhmän kokouksissa on käytyläpi jätehuoltomääräysten sisältöä ja osallistuttu uusien jätehuoltomääräysten valmisteluun. Saadun tiedon mukaan Kittilän kunnan ympäristöviranomaiset ovat kokouksissa nostaneet esille kuntalaisilta saatuja palautteita jätehuollosta ja jätehuoltomääräyksistä sekä pyrkineet tuomaan esille Kittilän kunnalle merkittäviä jätehuoltomääräyksiin liittyviä asioita.

 

Uusien jätehuoltomääräysten keskeisimpiä muutoksia ovat erilliskeräysvelvoitteesta johtuvat muutokset jätehuollon järjestämisessä kunnan alueella niin kiinteistöjen kuin jätehuollon kuntayhtymänkin osalta.

 

Uudessa jätelaissa ja -asetuksessa viiden huoneiston ja sitä suuremmat kiinteistöt velvoitetaan erilliskeräämään asumisessa syntyneen pakkausjätteen: lasi, metalli, muovi, paperi ja kartonkipakkausjäte.

Lisäksi edellytetään erilliskeräämään asumisessa syntyneen muun biojätteen, kuin puutarha ja puistojätteen, velvollisuutta ei sovelleta kiinteistöön jolla on komposti.

 

Erilliskeräysvelvoitteen jätejakeista erityisesti biojätteen keräyksen järjestäminen on Lapin alueella edelleen haastavaa, sillä tällä hetkellä biojätteen lähin vastaanottopaikka sijaitsee Oulussa. Biojätteen keräyksen järjestämisen kustannuksista kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tehdään lisäselvityksiä, joiden perusteella arvioidaan keräyksen järjestämisestä syntyvien kustannuksien kohtuullisuutta niin kiinteistöille kuin kunnalliselle jätehuollolle. Keräykselle ja biokaasulaitokselle kuljettamiselle vaihtoehtoinen biojätteen käsittelytapa on kompostointi, jota voidaan toteuttaa kiinteistökohtaisesti. Kompostointiin liittyviä reunaehtoja sekä määräyksiä on tarkennettu jätehuoltomääräyksissä.

 

Ennen kustannusten kartoittamista biojätteen erilliskeräyksen järjestämisen osalta, ei ole järkevää tehdä asiaan liittyviä päätöksiä. On kuitenkin huomattava, että jätelain muutosten myötä siirtymä erilliskeräykseen on tehtävä lakimuutoksen vuoksi ennemmin tai myöhemmin. Lapin alueelle mahdollisesti rakennettavasta biokaasulaitoksesta on tehty erilaisia selvityksiä, mutta päätöstä tai varmuutta laitoksen perustamisesta ei vielä ole. Mikäli biojätettä vastaanotettaisiin lähempänä keräilyaluetta, voisivat erityisesti kuljetuksen kustannukset madaltua tulevaisuudessa. Biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen aloittaminen kunnan alueella saattaa olla kustannuksiltaan kohtuutonta ensimmäisinä keräilyvuosina, mutta tieto mahdolliselle uudelle biokaasulaitokselle saatavasta raaka-ainemäärästä tarkentuisi ja saattaisi edistää perustamishanketta.

 

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää lausuntonaan ilmoittaa Lapecolle, että Kittilän kunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräysluonnoksesta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 26.04.2022 § 140

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää lausuntonaan ilmoittaa Lapecolle, että Kittilän kunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräysluonnoksesta.

 

Päätös:

Marita Toivanen esitti Tarmo Salosen kannattamana, että kunta huomauttaa Lapecolle seuraavista asioista:

 

Kittilän kunnan siirtymäaika tulee siirtää samaan ajankohtaan kuin Sodankylä ja Kemijärvi. Valmistautumisaika on liian tiukka, eikä tällaisiin kustannuksiin kunnan kiinteistöjen osalta ole varauduttu talousarviossa. Kyse on myös Lapecon jäsenkuntien yhdenvertaisesta kohtelusta.

 

Lapecon tulee edistää aitoa vuoropuhelua tuottajajärjestön kanssa, jotta kierrätyspisteitä voidaan yhteiskäyttää sellaisissa tilanteissa, joissa erilliskeräys pitäisi järjestää lähellä olemassa olevaa tuottajatahon kierrätyspistettä.

 

Koska kunnanjohtajan esityksestä oli tehty poikkeava kannatettu esitys, esitti kunnanhallituksen puheenjohtaja seuraavaa äänestysjärjestystä: kunnanjohtajan esitys JAA ja Marita Toivasen esitys EI, minkä kunnanhallitus hyväksyi.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallitus hyväksyi äänin 5 (Nikkinen, Rajala, Veltheim, Ylläsjärvi ja Hettula) - 4 (Salonen, Toivanen, Erkkilä ja Fagerholm) kunnanjohtajan esityksen ja ilmoittaa lausuntonaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapecolle, että Kittilän kunnalla ei ole huomautettavaa jätehuoltomääräysten luonnoksesta.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa