Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 11

23.02.2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 18

30.03.2022

Kunnanhallitus

§ 128

12.04.2022

 

Vuodeosaston terveyskeskusavustajan nimikkeen muuttaminen osastosihteerin nimikkeeksi

 

369/01.01.00/2021

 

Sotelk 23.02.2022 § 11

 

 

(Lisätietoja; vuodeosaston osastonhoitaja 040 716 9067)

 

Vuodeosaston terveyskeskusavustaja on vanha nimike, joka ei kuvaa työn vaativuutta ja sisältöä tänä päivänä. Työtehtävän hoitaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä ja moniammatillisen työskentelyn osaamista. Työssä tulee omata laadukas asiakaspalveluote potilaiden ja omaisten kohtaamisessa. Tehtävän hoitaminen edellyttää laajaa kokonaisuuksien hallintaa sekä tarkkuutta, paineensietokykyä vastata tehtävän vaatimuksiin. Lisäksi tarvitaan hyviä organisointi- ja priorisointitaitoja sekä erinomaisia yhteistyö- ja verkostotaitoja. Lisäksi työhön kuuluu sovittujen vastuualuetehtävien hoitaminen ja muut työnantajan määräämät tehtävät.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuodeosaston terveyskeskusavustajan nimikkeen muutetaan osastosihteeriksi 1.3.2022 alkaen, koska se kuvaa parhaiten nykyistä työnkuvaa. Toimi laitetaan auki.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 30.03.2022 § 18

 

 

Sote-lautakunta on 23.2.2022 § 11 päättänyt, että vuodeosaston terveyskeskusavustajan nimike muutetaan osastosihteeriksi 1.3.2022 alkaen, koska se kuvaa parhaiten nykyistä työnkuvaa. Toimea ei ole laitettu auki vielä.

 

Hallintosäännössä ei ole otettu kantaa kuka päättää nimikemuutoksesta toimien osalta.

 

Nimikemuutosasiaan on otettu kantaa tilintarkastajan väliraportissa 2020. Ko. raportissa otetaan kanta vapaan sivistystyön lautakunnan nimikemuutospäätökseen ja todetaan seuraavaa: Hallintosäännön mukaan hallitus päättää henkilöstöasioista, joita ei ole siirretty muulle viranomaiselle. Nimikkeen muutoksi ei ole siirretty muulle viranomaiselle, joten lautakunta on ylittänyt toimivaltansa.

 

Hallintolain 8 luku (Päätöksessä olevan virheen korjaaminen) 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

 

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

 

Toimea ei ole laitettu vielä auki, joten asia voidaan hallintolain 50 §:ään perustuen käsitellä uudelleen ja korjata näin päätöksessä oleva virhe.

 

Vs. perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää vuodeosaston terveyskeskusavustajan nimikkeen muuttamisen osastosihteeriksi kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 12.04.2022 § 128

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa