Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.04.2022/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 126

12.04.2022

 

Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Selkä, ML2017:0037

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 12.04.2022 § 126

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Selkä - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto on pyydetty antamaan Tukesille 27.4.2022 mennessä.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 970,21 ha.

 

Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita. Suojelualueet on rajattu hakemusalueen ulkopuolelle. Hakemusalueella ei sijaitsen pohjavesialueita. Alue rajoittuu etelärajallaan vähäisellä matkalla suojelualueisiin: Pitsloman luonnonsuojelualue, Pitsloman aarnialue, Pitsloma-Haurespään vanhojen metsien suojeluohjelma-alue sekä Natura 2000 alue Loukisen latvasuot.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa ja kuparia. Yhtiön jättämän malminetsintälupahakemuksen liitteenä olevan alustavan tutkimussuunnitelman mukaan, yhtiö suunnittelee suorittavan alueella mm. kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa ja geofysikaalisia mittauksia ja tuloksista riippuen myös syväkairauksia.

Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn - kulkuneuvoa ja näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Porauksessa käytetään läpivirtausterää, joka ei aiheuta muuta jälkeä kuin pyöreän 50 mm reiän maan pinnalla.Työssä käytetään myös moottorikelkkaa tai mönkijää.

 

Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona moottorikelkkaa, mutta itse mittaustapahtumissa kulkeminen tapahtuu suksilla ja lumikengillä. Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä moottorikelkkaa tai mönkijää.

 

Suojelualueiden rajalle määritetään 100 m melusuojavyöhyke, jonka sisäpuolella vältetään tekemästä erityisesti melua aiheuttavia töitä lintujen pesintäaikana (30.4.-31.7.).

 

Hakemuksen mukaan suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto - ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.

 

Hakemuksen mukaan malminetsinnän ajankohdasta neuvotellaan paliskunnan kanssa.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan.

Kukin mittapaikka tai toiminta-alue siistitään heti työn päättyessä ko. kohteella. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoitetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista asianomaisen maanomistajan kanssa. Puustovahinkoja pyritään välttämään, mutta mikäli niitä tulee, korvataan vahingot metsänomistajalle metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.

 

Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Alkuvaiheen tutkimuksissa kairausreiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. Pohjamoreeninäytteenotto ja muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Selkä - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että lausunnossa mainitaan lisäksi, ettei malminetsinnästä saa aiheutua haittaa Laassalaen poronerotusaidalle.

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa