Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 63

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 63

21.04.2021

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien Hettula Oy:n valitusta jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa

 

94/11.03.02/2019

 

RakYmplk 21.04.2021 § 63

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Hettula Oy:n valitukseen jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa.

 

Ympäristönsuojeluviranomainen toimii myös jätelain mukaisena viranomaisena jätelain valvomista koskevissa asioissa. Viranomainen on määrännyt jätelain §126 perusteella Hettula Oy:n toimittamaan viranomaiselle 19.9.2019 mennessä jätelain 122§ perusteella jätelain 118§ ja 119§ mukaisen kirjanpidon ajalta 26.3.2013-5.5.2019.

 

Kirjanpidon on tullut pitää sisällään yksityiskohtaiset tiedot (osoitteet) kaikista Kittilän kunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä, joilta Hettula Oy on kerännyt yhdyskuntajätettä kyseisen ajanjaksonaikana mukaanlukien jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan nimi ja yhteystiedot, jätteen kuljetuksen ja luovutuksen päivämäärät ja kunakin päivänä kyseiseltä kiinteistöltä kerätyn jätteen määrän (VnA jätteistä §23).

 

Päävelvoitteen tehostamiseksi viranomainen on asettanut jätelain 129§ nojalla juoksevan uhkasakon, jonka kiinteä peruserä on 35.000€, mikäli kirjanpitoa ei ole toimitettu 19.9.2019 mennessä. Kiinteän peruserän lisäerä on 5000€ jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan jälkeen.

 

Päätös on jätelain 139§ mukaisesti määrätty noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Hallinto-oikeus keskeytti päätöksen toimeenpanon välipäätöksellään 3.10.2019 (19/0243/1) kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai toisin määrätään.

 

Hallinto-oikeus päätti 22.3.2021:

 

1. Jättää tutkimatta ympäristösihteeriin kohdistuvan kanteluluontoisen arvostelun.

2. Hylätä valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan valituksen.

3. Pidentää päävelvoitteen täyttämistä koskevan määräajan päättymään 14.5.2021.

 

Asiassa merkittävää on valvontaviranomaisen virkavelvollisuus pyytää tietoja asiassa, jossa on aihetta epäillä epäselvyyksiä jätteiden kuljetuksessa. Tietojen käsittelyssä viranomainen noudattaa virkavastuuta ja laillisuusperustetta. Erityisesti valvontaviranomaisen tulee pyytää tietoja toimijoilta, jos niiden valvontavastuu edellyttää. Jos tietoja ei pyydetä, voi siitä seurata virkavastuu viranomaiselle.

 

Hallinto-oikeuden päätöksessään toteama perustelu päävelvoitteen sisällöstä ja sen tulkinnasta on, että lautakunta on tehtäviinsä valvontaviranomaisena liittyen katsonut tarpeelliseksi pyytää Hettula Oy:ltä tietoja nimenomaan sen selvittämiseksi, kuinka paljon valittaja on kerännyt yhdyskuntajätettä päätöksessä mainitun ajanjakson aikana. ja ketkä ovat olleet yhdyskuntajätteen valittajalle luovuttaneen jätteen haltijoita. Kun huomioidaan lautakunnan tietojen pyytämiselle esittämät syyt, hallinto-oikeus katsoo, että pyydetyt tiedot ovat olleet jätelain 122§:n ja sitä koskevien esitöiden tarkoittamalla tavalla välttämättömiä sen selvittämiseksi, onko valittajan keräämän ja ja käsittelemän jätteen joukossa kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä.

 

Hallinto-oikeus toteaa myös, että valittajan toteamukset siitä, ettei kaikkia tietoja ole käytännössä mahdollista toimittaa viittaavat siihen, ettei valittaja ole huolehtinut kaikilta osin asianmukaisesti jätelain mukaisesta kirjanpitovelvollisuudestaan, eikä valittajalla olisi näin ollen mahdollisuutta noudattaa kokonaisuudessaan määrättyä päävelvoitetta. Valittajalla on mahdollisuus koota pyydettyjä kiinteistökohtaisia tietoja keräämiensä jätteiden alkuperästä ylläpitämänsä asiakasrekisterin avulla sekä esimerkiksi laskutustiedoista. Koska valittaja ei ole toimittanut lautakunnan pyytämiä tietoja pyynnöstä ja kehotuksesta huolimatta, on lautakunnalla ollut tarpeen tehostaa antamaansa määräystä uhkasakolla.

 

Hallinto-oikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella asetettua uhkasakkoa tulisi pitää asetetun peruserän sekä lisäerien osalta määriltään liian suurina tai kohtuuttomina.

 

Lautakunnan päätös on jätelain 139§ mukaisesti määrätty noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Vs.Ympäristösihteeri:

Merkitään päätös tietoon saaduksi

 

 

Päätös:

Päätös merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa