Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 62

21.04.2021

 

Yhteysviranomaisen lausunto Agnico Eagle kaivoksen laajentamisen YVA ohjelmasta

 

36/11.01.00/2021

 

RakYmplk 21.04.2021 § 62

 

Agnico Eagle Finland Oy on käynnistänyt YVA menettelyn tuotannon laajentamisesta. Yhteysviranomaisena toimiva ELY on antanut lausuntonsa YVA ohjelmasta.

 

Ympäristönsuojeluviranomainen on lausunut asiassa. Seuraavaksi hankkeeseen ryhtyvä laatii YVA-ohjelman ja ELY:n antaman lausunnon perusteella YVA selostuksen. YVA selostus tulee lausunnolle ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

Tämän jälkeen ELY-keskus antaa perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Sen jälkeen hankkeen toteuttamista koskeviin lupahakemuksiin on liitettävä tämä perusteltu päätelmä ja viranomaisten on tarkistettava että päätelmässä esitetyt seikat on huomioitu lupahakemuksessa.

 

Arviointiohjelmasta annettiin 15 lausuntoa. Merkittävimmät huomiot muiden lausunnoista mitä ympäristönsuojeluviranomainen ei ole lausunnossaan käsitellyt ovat mm. seuraavia:

 

-Säteilyturvakeskus muistutti vuonna 2018 voimaan tulleesta säteilylainsäädännöstä ja toiminnanharjoittajan velvollisuudesta selvittää uraani (U) ja torium (Th) pitoisuudet prosessijakeissa ja vesistöpäästöissä sekä selvitys säteilyaltistuksesta kaivoksella.

-Patoturvallisuusviranomainen (Kainuun ELY-keskus) muistutti siitä, että olisi jo YVA-selostus vaiheessa hyvä tunnistaa padoista aiheutuvat riskit, häiriötilanteet ja vahingon vaara sekä se mitä vaaraa murtumatilanteessa aiheutuu toimintojen eri sijoitusvaihtoehdoilla.

 

Yhteysviranomainen lausunnossaan on nostanut esiin mm. seuraavaa:

 

-ympäristön nykytila on kuvattu paikoin liian yleispiirteisesti

-selvityksissä tulisi kuvata maaperän soveltuvuus rakentamiseen, veden läpäisyvyys sekä kallion raupauma- ja ruhjevyöhykkeet

-pohjavesilähteiden ja purkauskohtien kartoitus ja pohjavesinosteen vaaranarviointi eristerakenteelle

-sammallajiston inventointi ja lähteiden hydrologia

-riskinä on tunnustettava kuivatus ja suotovesien keruujärjestelmän pettämisen mahdollisuus

-avolouhosten ylivuodon riskit

-vesistöjen luonnontilaisuus ja kyky kestää muutoksia

-vaikutukset pintavesimuodostumien ekologiseen tilaan tulee arvioida laatutekijöittäin

-seikkaperäinen kuvaus vesienhallinnasta ja mitä on tarkoitus tehdä jos tavoitteeseen ei päästä

-vesistövaikutusten osalta on arvioitava paljonko jokeen johdettavan veden määrä kasvaa ja kuinka se vaikuttaa vaikka kuormitus ei kasvaisikaan.

-vesistöihin kohdistuvia poikkeustilanteiden aiheuttamiin vaikutuksiin ja haittojen lieventämistoimiin on kiinnitettävä huomiota

-hydrologisessa mitoituslaskennassa käytettävät arvot ja toistuvuus (todennäköisyys) on tuotava esiin arvioinnissa

-ilmastonmuutos on huomioitava vesitasetta ja tulvia arvioitaessa

-majavien kartoitus on tarpeellinen

-Rouravaaran päälle mahdollisesti sijoittuvan maa-ainesalueen maisemavaikutukset

-hankkeen hiilijalanjäljen suuruuden arviointi ja kompensointi

-mikäli mitään kompensoivia toimia ei ole tarkoitus tehdä on sekin tuotava esiin

-seurantajärjestelyt tulee ymmärtää laajempana käsitteenä kuin YSL mukaisen luvan seurantavelvoitteena

 

Vs Ympäristösihteeri:

Merkitään tiedoksi saaduksi

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa