Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.10.2020/Pykälä 407

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 407

20.10.2020

 

Lausunto Sakumpu Exploration Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Ruopas Pahtapuura, ML2017:0040

 

2/10.01.01/2020

 

Khall 20.10.2020 § 407

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581 1889)

 

Sakumpu Exploration Oy on jättänyt Tukesille Kittilän kunnan alueelle, Alakylän paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Ruopas Pahtapuura - nimistä malminetsintälupa-aluetta. Lausunto tulee toimittaa Tukesille viimeistään 9.11.2020.

 

Malminetsintäalueen kokonaispinta-ala on 2321,91 ha.

 

Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole suojelualueita eikä pohjavesialueita.

 

Yhtiö etsii alueelta kultaa ja kuparia. Yhtiön jättämän malminetsintälupahakemuksen liitteenä olevan alustavan tutkimussuunnitelman mukaan, yhtiö suunnittelee suorittavansa alueella mm. kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa ja maastogeofysikaalisia mittauksia. Tuloksista riippuen myös syväkairauksia.

 

Lupahakemuksen mukaan pohjamoreeninäytteenotossa käytetään kumiteloilla liikkuvaa Bandvagn - kulkuneuvoa ja näytteenotto suoritetaan tähän kiinnitetyllä iskuporayksiköllä. Työssä käytetään myös moottorikelkkaa tai mönkijää. Talviaikana suoritettavissa maastogeofysikaalisissa mittauksissa käytetään kulkuneuvona moottorikelkkaa, mutta itse mittaustapahtumissa kulkeminen tapahtuu suksilla ja lumikengillä. Mahdollinen syväkairaus suoritetaan pääasiassa talviaikaan käyttäen telakulkuneuvoja sekä moottorikelkkaa tai mönkijää.

 

Suunniteltujen tutkimusten ympäristö- ja muut vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä kohdistu suojelualueille tai muihin arvokkaisiin kohteisiin. Hakemuksen mukaan ainoat vaikutukset ovat hetkelliset häiriöt liikkumisesta ja laitteistojen äänestä. Kairauspaikoilla voi tapahtua vähäistä tallaantumista, joka on palautuvaa. Pohjamoreeninäytteenotto - ja kairauskalusto on varustettu kumiteloilla ja biohajoavalla hydrauliöljyllä.

 

Hakemuksen mukaan malminetsintätoiminnan lopettamisen jälkeen kalusto ja kaikki tarvikkeet yms. viedään pois kokonaisuudessaan. Tutkimusten loputtua varmistetaan alueen siisteys, kartoitetaan mahdolliset maastovauriot ja sovitaan vahingonkorvauksista asianomaisen maanomistajan kanssa. Mahdolliset puustovahingot korvataan maanomistajille metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaan.

 

Hakemuksessa esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan tutkimusalueella ei ole tarkoitus suorittaa tutkimusojien kaivuuta tai suorittaa montutusta tai koelouhintaa. Suunnitellusta toiminnasta ainoa mahdollisesti syntyvä kaivannaisjäte on syväkairauksissa syntyvä ns. kairaussoija. Alkuvaiheen tutkimuksissa kairausreiät ovat matalia ja soijan määrä pieni. Pohjamoreeninäytteenotto ja muut tutkimusmenetelmät eivät synnytä kaivannaisjätettä.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Ruopas Pahtapuura - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus kohdistuu vähäisiltä osiltaan Ylläksen osayleiskaava-alueelle. Hakemusalueeseen kohdistuu yleiskaavamerkintä M (Maa- ja metsätalousalue). Kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

Alueeseen kohdistuu maastoliikennelain mukainen moottorikelkkareitti. Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkkareitin käytölle.

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén täydensi esitystään siten, että lausuntoon tehdään seuraava lisäys:

Kunnanhallitus painottaa, ettei malminetsinnästä saa aiheutua minkäänlaista haittaa matkailuelinkeinolle.

 

Kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa