Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 397

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tarkastuslautakunta

§ 26

05.06.2020

Kunnanhallitus

§ 228

16.06.2020

Kunnanhallitus

§ 397

06.10.2020

 

Tilintarkastajan loppuraportti v. 2019

 

Tarklk 05.06.2020 § 26

 

 

Tilintarkastajan loppuraportti on esityslistan liitteenä.

 

Puheenjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________

 

Khall 16.06.2020 § 228

 

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 81 §:n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määrämällä tavalla. Tilintarkastaja on antanut vuoden 2019 loppuraportin 28.5.2020. Tilintarkastajan loppuraportissa käsitellään hallinnon laillisuutta ja valtuuston päätöksenmukaisuutta, valtionosuuksia, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja konsernivalvontaa sekä tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyviä asioita.

 

Tilintarkastajan loppuraportti liitteenä.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuodelta 2019. Lautakuntien tulee antaa lausuntonsa raportissa mainituista asioista syyskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsittelee raportissa mainitut asiat ja niihin annetut lausunnot lokakuun loppuun mennessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 06.10.2020 § 397

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.9.2020 § 93 käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2019 ja todennut, ettei raportissa ole huomioita eikä siten lautakunnalla ole lausuttavaa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 29.9.2020 § 46 käsitellyt tilintarkastajan loppuraportin 2019 ja todennut, ettei raportissa ole sitä koskevia huomioita eikä siten olen lausuttavaa.

 

Koululautakunta ei ole vielä käsitellyt tilintarkastajan loppuraporttia 2019. Raportissa kiinnitettiin huomiota siihen, että koululautakunnan toimintakertomuksessa oli osittain muutettu talousarviossa määriteltyjä tunnuslukuja. Myös joitakin edellisen tilinpäätöksen vertailutietoja oli muutettu toimintakertomuksessa. Näihin huomioihin kiinnitetään erityistä huomioita seuraavaa toimintakertomusta laadittaessa.

 

Tekninen lautakunta, vapaan sivistystyön lautakunta ja Kideven johtokunta ei ole vielä käsitellyt kokouksissaan tilintarkastajan loppuraporttia mutta niitä koskevia huomioita ei ole raportissa.

 

Viranhaltijapäätökset:

Korjaavat toimenpiteet tehty, käsitelty kunnanhallituksessa 11.3.2019 (§ 87) vs.sivistystoimenjohtajan valinta.

 

Valtionosuuksien kirjaaminen:
Tarkistettu, täsmäytys seuraavassa tilinpäätöksessä tarkemmin.

 

Palkanlaskentaan liittyvät huomiot:

Henkilöstöpäällikkö on valmistellut rekrytointiohjeen ja se käsiteltiin johtoryhmän kokouksessa 28.9.2020.

 

Varmistetaan palkkajärjestelmän vaihdon jälkeen se, että tarvittavat täsmäytykset tehdään jatkossa.

 

Työehtosopimusten mukaisten yleiskorotusten hyväksyntä seuraavan yleiskorotuksen yhteydessä niin, että hallintojohtaja hyväksyy yleiskorotusten laskenta-aineistot.

 

Avainhenkilöiden määrittely otetaan huomioon toimialojen riskianalyysien yhteydessä. On jo huomioitu valmiussuunnitelmissa ja kriisiryhmien kokoonpanoissa.

 

Palkka-aineistojen valmistuminen entistä aiemmin mahdollistuu uuden järjestelmän ja entistä sähköisemmän toimintatavan myötä.

 

Konsernivalvonta:

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat raportoineet yhtiöiden tilanteesta kunnanhallituksessa. Kunnanjohtaja raportoinut tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä ja talousarvion valmistelun yhteydessä tavoitteita käsiteltäessä. Kunnanhallituksessa käyty tavoitekeskustelut toimitusjohtajien kanssa.

 

Tulojen kertyminen:

Käydään läpi laskutusprosessi ja laaditaan laskutus- ja perintäohje.

 

Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan selontekojen käsittely lautakunnissa ja toimintakertomuksen tunnusluvut:

Seuraavan tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä kunkin lautakunnan tulee varmistaa, että selonteot käydään läpi.

Talousarviossa päätettyjä tunnuslukuja oli joiltain osin muutettu toimintakertomuksessa ja tämän osalta seuraavaa toimintakertomusta laadittaessa varmistetaan tunnuslukujen oikeellisuus entistä paremmin.

 

Tuloslaskelman ja taseen kirjauksiin liittyvät asiat:

Tehdään kirjausten korjaukset viimeistään tilinpäätöstä 2020 laadittaessa. Vanhat saatavat ja niistä aiheutuvat alaskirjaukset tuodaan lautakuntien ja kunnanhallituksen käsittelyyn tarvittavilta osin ennen tilinpäätöstä. Tositteiden osalta on jo annettu ohjeistus siitä, että taustalaskelmat on oltava riittävät.

 

Kunnanjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa