Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 395

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 191

19.05.2020

Kunnanhallitus

§ 395

06.10.2020

 

Sitoutuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveysohjelman ja sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen hankkeen valmisteluun

 

148/00.01.05/2020

 

Khall 19.05.2020 § 191

 

 

Valtio tukee alueellista sote-valmistelua kahdella erillisellä valtionavustushaulla:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmanvaltionavustushaulla ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushaulla.Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuskeskus ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen alueellisen valmistelun kanssa.

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta haetaan rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen. Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. Alueille jaetaan 70 milj. euroa vuonna 2020. Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustusta myönnetään ilman omarahoitusosuutta jokaisen maakunnan yhdelle yhteiselle hankekokonaisuudelle.

Hakijana voi olla maakunnan alueelta kunta tai kuntayhtymä.

 

Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään erityisesti sote-palvelujen järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Valmistelun rahoituksessa kyse ei siis ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Alueille jaetaan vapaaehtoiseen alueelliseen valmisteluun ja hankekoordinaatioon 25 milj. euroa, joka jyvitetään alueille laskennallisesti. Lapin maakunnan osuus on 957 500 euroa. Lisäksi alueille jaetaan 120 milj. euroa tilannekuvan, arvioidun tarpeen ja hankehakemusten perusteella vuonna 2020. Rahoitus on käytettävissä vuosina 2020-2021. Avustuksessa on 20 %:n omavastuuosuus, joka voi olla henkilöstön työpanosta.

Hakijana voi olla maakunnan alueelta kunta tai kuntayhtymä.

 

Rakenneuudistuksen valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa. Tällä valtionavustuksella rahoitetaan kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet.

 

Valtionavustus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen

digitaalisten välineiden avulla

Hankkeisiin osallistuvien kuntien yhteenlaskettu asukasluku tulee olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. Valtionavustusta Tulevaisuuden sote keskus -ohjelman mukaisiin hankkeisiin myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta.

 

Syksyllä 2019 sovittiin, että tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hakua valmistellaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) -vetoisesti yhdessä molempien sairaanhoitopiirien perusterveyden huollon yksiköiden kanssa. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan perustuvaa hankekokonaisuutta hakee ja hallinnoi Kolpeneen palvelukeskus Poske yhteyden kautta.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että molemmilla hankkeilla olisi sama hallinnoija, koska hanke kokonaisuudet liittyvät tiiviisti toisiinsa. Valtionavustuksen saaja on päävastuussa hankkeille myönnetyn valtionavustuksen käytöstä ja hankkeiden hallinnoinnista. Hankkeen hallinnoijan tulee tehdä kaikkien hanketta toteuttavien kanssa sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista. Hallinnoijan tehtävänä on antaa selvitys hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä kustannuksista viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen

päättymisestä.

 

Hankevalmistelupäivänä 29.1.2020 järjestetyssä kuntajohtajien kokouksessa ja Sosiaali- ja terveysministeriön aluepäivän yhteydessä 17.2.2020 käytiin keskustelua sote-rakenneuudistusta tukevaan hankehaun valmistelusta ja hakijasta. Yhteiseksi näkemykseksi muodostui, että Kolpeneen palvelukeskus olisi sopivin hakija myös rakenneuudistushaussa.

 

Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun Lapissa hankkeen, kuntaosuus on 20 % ja se tarkoittaa Kittilän osalta 16 089 euroa.Tulevaisuuden sote-keskus. Lapissa-hankkeen valtionavustus on 100 % eli kuntien omarahoitusosuutta ei tarvita.

 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

 

1) että kunta sitoutuu Tulevaisuuden sote- keskus Lapissa -hankkeeseen, Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun Lapissa -hankkeeseen ja osaltaan hankkeiden toteuttamiseen ja omavastuuosuuteen, mikäli hanke hyväksytään.

 

2) ehdottaa hyväksyttäväksi, että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hakee edellä mainittuja hankkeita ja hallinnoi mahdollisesti hyväksyttäviä hankkeita.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 06.10.2020 § 395

 

Sopimus avustuksen siirrosta ja avustuksen käyttäjän maksuosuudesta Sote -rakenneuudistus -hankkeen kuntaosuuksiin.

 

Tällä sopimuksella tarkoitetaan valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 3 momentin mukaista sopimusta. Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.

 

Sopimuksella sovitaan myös avustuksen käyttäjän maksuosuudesta Sote -rakenneuudistus Lapissa -hankkeen kuntaosuuteen, jonka suuruus on 20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta, joka on 5.081.032,00 euroa. Hankkeen kuntaosuuden yhteissumma on 1.016.206,00 euroa.

 

Tulevaisuuden sote -keskus Lapissa -hankkeen valtionavustuksen määrä on 100 %, joten avustuksen käyttäjältä ei edellytetä kuntaosuutta.

 

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Kittilän kunnan sopimuksen, jolla sovitaan valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa sekä avustuksen käyttäjän maksuosuudesta Sote -rakenneuudistus Lapissa -hankkeen kuntaosuuteen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa