Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.08.2020/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 32

17.03.2020

Tekninen lautakunta

§ 78

17.06.2020

Tekninen lautakunta

§ 80

26.08.2020

 

Yhdyskuntainsinöörin toimi

 

121/01.01.01/2017

 

Teknlk 17.03.2020 § 32

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

 

Tekninen lautakunta on 21.2.2020 § 19 päättänyt julistaa haettavaksi yhdyskuntainsinöörin toimen.

 

Toimi on laitettu julkisesti haettavaksi 25.2.2020 - 16.3.2020 väliselle ajalle Kuntarekryyn, TE-palvelujen sivuille, Kittilän kunnan nettisivuille sekä lehti-ilmoituksella Insinööri-lehteen.

 

Yhdyskuntainsinöörin vastuualueita ovat liikenneväylät, puisto ja yleiset alueet sekä vesi- ja jätehuolto. Pääasiallisena tehtävänä on katujen, teiden ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä niihin liittyvien investointien toteuttaminen. Yhdyskuntainsinööri toimii myös kunnan reittivastaavana. Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään yhdyskuntatekniikan tai vastaavan insinöörin tutkinto (AMK tai opistotasoinen). Työkokemus infra-alan rakennuttamistehtävistä sekä kunnossapitotöiden järjestämisestä katsotaan eduksi.

 

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 5 kpl, joista kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä oli 4 kpl.

 

Hakijayhteenveto oheismateriaalina.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää kutsua yhdyskuntainsinöörin työhaastatteluun: Huitula Anssi, Kangas Pentti, Kauranen Ville ja Ruusu-Viitanen Leena.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen tiedusteli tekninen johtaja Lauri Kurulalta, onko hän esteellinen esittelemään kyseistä pykälää. Lauri Kurula ilmoitti, ettei ole esteellinen.

Puheenjohtaja Marita Toivanen esitti, että tekninen johtaja Lauri Kurula on esittelijänä esteellinen hallintolain 28 § 1 mom 7 kohta perusteella, tekemänsä tutkintapyynnön johdosta.

Lauri Kurula poistui kokouksesta hänen esteellisyytensä käsittelyn ajaksi (hallintolaki 29 §).

Puheenjohtaja Marita Toivanen totesi, että lautakunnan tulee varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu sekä huolehtia luottamusmiesten oikeusturvasta.

 

Outi Marttila esitti, että Lauri Kurula ei ole esteellinen esittelemään asiaa perustuen Suomen Kuntaliitolta 10/2018 tulleeseen lausuntoon Sanna Ylinampalle, hänen sitä sieltä kysyessään.

 

Koska lautakunta ei ole esittelijän esteellisyydestä yksimielinen, asiasta äänestetään.

 

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

 

Ne jotka kannattavat Marita Toivasen esitystä, äänestävät "JAA".

Ne jotka kannattavat Outi Marttilan esitystä, äänestävät "EI".

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä ja kaksi (2) ei-ääntä ja yksi (1) tyhjä ääni.

 

Jaa-ääniä antoivat Hettula, Toivanen ja Uusisalmi. Ei-ääniä antoivat Marttila ja Ovaskainen. Tyhjää äänesti Jauhojärvi.

 

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen, että Lauri Kurula on esittelijänä esteellinen. Pykälä pitää tuoda seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen esteettömän esittelijän valmistelemana.

 

Outi Marttila jätti eriävän mielipiteen, perustuen Outi Marttilan pohjaesitykseen.

Ahti Ovaskainen jätti eriävän mielipiteen, perustuen Outi Marttilan pohjaesitykseen.

 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

 

__________

 

Teknlk 17.06.2020 § 78

 

 

(Lisätietoja Maanmittausteknikko, p. 040 581 1889)

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula kirjelmässään 18.3.2020 pyytänyt hallintosäännön 37 §:n otto-oikeuden omaavia viranhaltijoita (kunnanjohtaja tai hallintojohtaja) harkitsemaan otto-oikeuden käyttämistä teknisen lautakunnan päätökseen 17.3.2020 § 32. Tekninen johtaja Lauri Kurulan mielestä lautakunnan päätös on laiton, koska lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivasen esittämät ja lautakunnan päättämät esteellisyysperusteet eivät ole hallintolain mukaiset. Lisäksi tekninen johtaja Kurulan mielestä hänen esteellisyyttään koskevaan päätöksen tekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä. Kurulan mielestä puheenjohtaja Marita Toivanen on jäävi ja hän on jäävännyt itsensä lautakunnan kokouksessa 22.1.2020 § 6 ilmoittaen olevansa esteellinen, koska Oulun keskusrikospoliisin rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen on kirjallisesti 17.1.2020 ilmoittanut, että häntä tullaan kuulemaan rikoksesta epäillyn asemassa Pentti Kankaan tekemän tutkintopyynnön perusteella. Kurulan mielestä myös lautakunnan jäsen Juha Hettula on ollut esteellinen osallistumaan asiankäsittelyyn 17.3.2020 § 32. Perusteena yhdyskuntainsinöörin aiempaa valintaa koskeva Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.12.2019 (päätösnro 19/0575/2), jossa hallinto-oikeus kumosi Pentti Kankaan valituksesta teknisen lautakunnan päätökset 18.7.2018,3.8.2018 ja 1.2.2019. Hallinto-oikeus on todennut päätöksessään, että Juha Hettula on ollut esteellinen osallistumaan yhdyskuntainsinöörin valintaan ollessaan tietoinen Pentti Kankaan tekemän tutkintapyynnöstä ja esitutkinnan alkamisesta ja esitutkinnan kohdentumisesta teknisen lautalautakunnan yhdyskuntainsinöörin aikaisempaan valintaprosessiin.

 

Kunnanjohtaja ja vs. hallintojohtaja eivät käyttäneet otto-oikeutta vaan asia saatettiin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanhallitus on päättänyt 5.5.2020 ettei se käytä otto-oikeuttaan yhdyskuntainsinöörin toimen osalta (tekninen lautakunta 17.3.2020 § 32) ja kunnanhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa varmistamaan esteettömän kokoonpanon seuraavaan kokoukseen koskien sekä esittelijää että luottamushenkilökokoonpanoa.

 

Puheenjohtaja Marita Toivanen on lähettänyt sähköpostiviestin (9.5.2020) maanmittausteknikko Veli-Matti Virtaselle, jossa hän toteaa mm. seuraavaa:

 

"Tekninen lautakunta on lainvoimaisella ja täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä 17.3.2020 §:ssä 32 todennut teknisen johtajan Lauri Kurulan esteelliseksi esittelemään yhdyskuntainsinöörin valintaa hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella. Kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä on ilmoittanut minulle, että hän ei voi toimia asiassa esittelijänä, koska hän on esteellinen Hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella. Kunnanhallitus on päättänyt 31.3.2020 §:ssä 131 seuraavasti: "Teknisen johtajan ensimmäinen sijainen on kiinteistöpäällikkö ja toinen sijainen on maanmittausteknikko." 

Kunnanhallitus on päätöksessään kehottanut lautakuntaa varmistamaan, että asian esittelee esteetön esittelijä. Pyydän maanmittausteknikko Veli-Matti Virtasta valmistelemaan ja esittelemään yhdyskuntainsinöörin toimeen valintaa koskevan asian mahdollisimman pian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi ja ilmoittamaan minulle, milloin esitys on valmis.

Koska asian käsittelyn yhteydessä on esitetty väitteitä omasta esteellisyydestäni, totean, että en ole lähtökohtaisesti esteellinen käsittelemään yhdyskuntainsinöörin valintaa Kittilän kunnassa. Toki, jos esittelystä käy ilmi, että hakijana on Pentti Kangas, tulen jääväämään itseni Hallintolain 28 § 1 mom 7 kohta perusteella."

Kittilän kunnan hallintosäännön (25.7.2017) 18 §:n mukaan teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaa johtaa tekninen johtaja. Kunnanhallitus määrää toimialajohtajan sijaisen, joka hoitaa toimialajohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Kunnanhallitus on 31.3.2020 § 131 määrännyt toimialajohtajien sijaiset ja päättänyt, että teknisen johtajan ensimmäinen sijainen on kiinteistöpäällikkö ja toinen sijainen on maanmittausteknikko.

 

Tekninen lautakunta on 17.3.2020 § 32 päättänyt, että tekninen johtaja Lauri Kurula on esteellinen esittelemään yhdyskuntainsinöörin valintaa ja kiinteistöpäällikkö Mauri Kivelä on ilmoittanut, että hän ei voi toimia asiassa esittelijänä hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella (luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu). Täten asian esittelijänä toimii teknisen johtajan toinen sijainen maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen.

 

Esteellisyyden ratkaisemista koskevissa Kuntaliiton ohjeissa on todettu mm. seuraavaa:

"Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaamaan asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja luottamusta päätöksenteon moitteettomuuteen. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi.

Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä.

Kokoustilanteessakin henkilö voi itse ilmoittaa esteellisyydestään ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen päätökseksi riittää tällöin toteamus henkilön esteellisyydestä ja hänen oma-aloitteisesta vetäytymisestään asian käsittelystä. Pöytäkirjaan on syytä merkitä henkilön poistuminen esteellisenä ja esteellisyyden syy.

Jos esteellinen henkilö ei oma-aloitteisesti vetäydy asian käsittelystä, puheenjohtajan tulee saattaa asia toimielimen ratkaistavaksi. Henkilö ei itse saa osallistua esteellisyytensä käsittelyyn.

Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti asianomaiselle henkilölle itselleen. Epävarmassa tapauksessa esteellisen henkilön on parempi olla ottamatta osaa asian käsittelyyn.

Kuntalaissa korostetaan henkilön omaa vastuuta esteellisyytensä ilmoittamisessa ja puolueettoman käsittelyn varmistamisessa. Jos henkilö tietää olevansa esteellinen tai on epävarma omasta esteellisyydestään, hänen on itse ilmoitettava asiasta.

Jos henkilö vetäytyy esteellisyysepäilyjen vuoksi omasta aloitteestaan asian käsittelystä, päätös ei tämän johdosta synny virheellisessä järjestyksessä, vaikka hänet myöhemmin todettaisiin esteettömäksi (ks. esimerkiksi KHO 1999:36). Jos esteellinen henkilö osallistuu asian käsittelyyn tai mikäli esteetön henkilö jäävätään toimielimen päätöksellä, päätöstä rasittaa muotovirhe.

Hallintolain 29.3 §:n mukaan esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. Muutosta voi hakea asiassa tehtyyn lopulliseen päätökseen ja tällöin voi vedota esimerkiksi siihen, että henkilö on perusteetta jäävätty toimielimen päätöksellä tai että esteellinen henkilö on osallistunut asian käsittelyyn."

Lautakunnan jäävätessä tekninen johtaja Kurula toimimasta esittelijänä hallintolain 28 § 1 mom 7 kohdan perusteella, tekemänsä tutkintapyynnön perusteella on vailla lainmukaisia perusteita.

 

Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen HE72/2002 vp yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 28 §:n 1 momentin 7 kohdan osalta, että mainittu säännös sisältäisi hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohtaa vastaavan esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen. Mainitun lainkohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Tällaisen syyn on oltava ulkopuolisen havaittavissa ja sen puolueettomuutta vaarantavan vaikutuksen tulee olla suunnilleen samanasteinen kuin erikseen määritellyissä esteellisyysperusteissa. Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että tapauskohtaisesti arvioitaviksi jäisivät tilanteet, joissa virkamies on asianosaisen vastapuoli tai julkinen vihamies, samoin kuin ne tilanteet, joissa virkamiehen ja asianosaisen välillä vallitsee kiinteä ystävyyssuhde tai yhtiökumppanuus.

Asiasta on pyydetty kannanottoa Kuntaliitolta. Kuntaliitto on todennut 29.5.2020 antamassaan kannanotossa, että Lauri Kurulan jäävääminen lautakunnan toimesta on ollut menettelyvirhe, koska pöytäkirjasta ei käy ilmi, mistä tutkintapyynnöstä on kysymys ja miten se liittyy käsiteltävään asiaan, eli yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämiseen. Toimielimen päättäessä esteellisyydestä tulee esteellisyyden olla kiistaton ja perusteeton jäävääminen on menettelyvirhe. Jos henkilö itse jäävää itsensä, ja ilmenee, ettei esteellisyyttä ollut, ei se kuitenkaan ole menettelyvirhe.

Esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:

  • Lauri Kurulan pyyntö (18.3.2020) hallintosäännön 37 §:n otto-oikeuden käyttämiseen Teknlk 17.3.2020 §32

  • Lauri Kurulan ilmoitus (18.3.2020) Juha Hettulan esteellisyydestä asiaan Teknlk 17.3.2020 § 32; perusteena Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.12.2019

  • Kuntaliiton kannanotto 29.5.2020, Yhdyskuntainsinöörin toimi

Oheismateriaalina:

  • Puheenjohtaja Marita Toivasen pyyntö Veli-Matti Virtaselle valmistella ja esitellä yhdyskuntainsinöörin toimen valinta lautakunnalle (sähköposti 9.5.2020)

 

Maanmittausteknikko:

Lautakunta päättää

  1. todeta, että lautakunnan päätöksen 17.3.2020 § 32 käsittelyyn on osallistunut esteellisiä luottamushenkilöitä ja lautakunta on hallintolain vastaisesti jäävännyt esittelijänä toimineen tekninen johtaja Lauri Kurulan, joten päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lainvastaisesti ja päätöstä rasittaa muotovirhe.

  2. kumota lainvastaisena 17.3.2020 § 32 tekemänsä päätöksen

  3. aloittaa yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämisen esteettömässä kokoonpanossa

Lautakunta ei voi tehdä tietoisesti laitonta päätöstä, joka kumoutuu mahdollisen valituksen johdosta.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajan, perusteena hallintolain 28 § 1 mom 5 kohta.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.

 

Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, koska on saanut Oulun keskusrikospoliisilta määräyksen, että tulee jäävätä itsensä koska on epäillyn asemassa.

 

Raili Fagerholma poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajan, perusteena hallintolain 28 § 1 mon 7 kohta.

 

Puheenjohtaja Outi Marttila kysyi onko muita esteellisiä, ei ollut.

 

Pöytäkirjantarkastajana Outi Marttilan tilalla tämän pykälän aikana toimii Vuokko Mäntymaa.

 

Koska paikalla on 4 jäsentä, puheenjohtaja totesi ettei kokous ole päätösvaltainen eikä asiaa voida täten käsitellä.

 

__________

 

Teknlk 26.08.2020 § 80

 

Maanmittausteknikko:

Uudistan aikaisemman esitykseni.

 

Päätös:

Lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta esteellisenä (Hallintolaki 28 § 1 mom 7 kohta) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Varapuheenjohtaja Outi Marttila toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana.

 

Lautakunnan jäsen Raili Fagerholm poistui kokouksesta esteellisenä (Hallintolaki 28 § 1 mom 7 kohta) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Puheenjohtaja Outi Marttila kysyi onko muita esteellisiä, ei ollut.

 

Koska paikalla on vain 4 jäsentä ja kunnanhallituksen jäsen, puheenjohtaja totesi ettei kokous ole päätösvaltainen tämän pykälän osalta eikä asiaa voida täten käsitellä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa