Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2020/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 148

05.05.2020

 

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Kittilän Kellovuoman alueelle

 

119/10.02.02/2020

 

Khall 05.05.2020 § 148

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Metsähallitus on jättänyt kaavoitusaloitteen maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 77a §:n mukaisen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Kittilän Kellovuoman alueelle. Esitetty alue on osa Kittilän ja Kolarin kuntien alueelle suunniteltua Venevaara - Hirvasselkä - Kellovuoma tuulivoimahankekokonaisuutta, jonka on alustavasti kaavailtu koostuvan yhteensä noin 25-40 tuulivoimalasta. Kolarin kunnanhallitus on hyväksynyt Metsähallituksen aloitteen Venevaara - Hirvasselkä alueen osalta 7.4.2020.

 

Hankkeessa suunnitelluista tuulivoimalaista Kittilän Kellovuoman alueelle sijoittuisi noin 5-10 voimalaa. Kaavoituksen lopullinen rajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä ja tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana ottamalla huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten ja sidosryhmäkeskustelujen tulokset. Poronhoitolain 53 §:n määräys neuvotteluista huomioidaan kaavoitus- ja YVA-menettelyissä. Alueella on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava ja alue varattu maakuntakaavassa merkinnällä M 4528 (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueella ei ole voimassa olevia yleis- ja asemakaavoja. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Metsähallituksen hallinnoimia valtionmaita.

 

Metsähallituksen esittämässä alustavassa hankeaikataulussa osayleiskaava olisi hyväksymiskäsittelyssä 2022, jolloin tuulipuiston rakentaminen alkaisi 2023-2025 ja käyttöönotto 2025-2027. Hankkeen vaatima ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) suoritetaan mahdollisimman pitkälle yleiskaavan laatimisen rinnalla.

 

Metsähallitus esittää, että se vastaa kaikista osayleiskaavan ja hankkeen selvitysten ja suunnitelmien laadinnasta ja niihin liittyvistä kulusta, kustannuksesta sekä kuulutus- yms. kuluista, pois lukien kunnan omista osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvien lakisääteisten tehtävien hallinnoinnista ja viranomaistyöstä johtuvista kustannuksista. Lisäksi Metsähallitus esittää, että se kilpailuttaa kaavakonsultin, jonka se esittää kunnalle hyväksyttäväksi kaavanlaatijaksi.

 

Tuulivoimaosayleiskaavan kaavoittamista laaditaan tarpeellisilta osin kaavoitussopimus Kittilän kunnan ja Metsähallituksen välille sen jälkeen, kun Metsähallitus on kilpailuttanut kaavakonsultin.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n ja 77a §:n mukaisen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Kellovuoman alueelle. Metsähallituksen esittämän kaavanlaatijan hyväksyminen sekä Kittilän kunnan ja Metsähallituksen välinen kaavoitussopimus tuodaan erikseen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Asian käsittely:

Kunnanhallituksen jäsen Vuokko Mäntymaa vastaesitys:

 

Esitän, että tuulivoimaa koskeva asia palautetaan valmisteluun kaavoitustoimikuntaan ja periaatekeskustelu asiasta käydään valtuustossa. On tärkeää arvioida tuulivoiman kokonaisvaikutukset Kittilän kunnassa. Otetaan myös kuntalaiset mukaan keskusteluun aiheesta, kuntalaiskuuleminen on tärkeää.

 

Jäsen Outi Marttila kannatti tehtyä vastaesitystä. Myös jäsenet Akseli Erkkilä ja Raili Fagerholm kannattivat Vuokko Mäntymaan vastaesitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajalan tiedustellessa voidaanko asia yksimielisesti palauttaa valmisteluun, todettiin, että asia palautetaan yksimielisesti valmisteluun.

Päätös:

Palautettiin asia valmisteluun yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa